Lisää yhteistyötä nuorten ja päättäjien välille

Päättäjät ja nuoret voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Esimerkiksi erilaiset työryhmät, joissa nuorten mielipiteitä voitasiin kysyä voisi olla keino kuulla nuorten ajatuksia esimerkiksi kotikunnan asioista.

Eurooppalainen koulutusjärjestelmä

Tällä hetkellä EU:ssa on todella erilaisia koulutusjärjestelmiä. Yhdistetään eri maiden hyvät puolet ja luodaan uusi järjestelmä, joka helpottaisi vaihto-opiskelua.

Edistetään transihmisten oikeuksia EU-tasolla

Transihmisiä syrjitään muita ihmisryhmiä enemmän eikä ole olemassa tunnustusta esim. muunsukupuolisuudesta. Ajetaan EU:n omaa translakia, jonka noudattaminen olisi kriteerinä EU-jäsenyydelle. Ihmisoikeudet!

Miten kehitetään lääketieteellistä tutkimusta EU-alueella?

EU:sta pitää tehdä houkuttelevampi kohde lääketieteelliselle tutkimukselle. EU-lainsäädännön tulee poistaa tutkimuksiin liittyvä turha byrokratia, joka karkoittaa tutkimuksia Euroopan unionin ulkopuolelle. EU-tasolla tulee lisätä tutkimusrahoitusta yksityisille yrityksille ja tutkimusinstituutioille. Tätä rahoitusta varten näiden tahojen tulee täyttää tietyt reunaehdot, esimerkiksi lääkkeen hinnan ja jakelun suhteen. Rahoituksen saamiseksi tutkimusta ei tule tehdä taloudellisesta vaan tarpeenmukaisesta näkökulmasta.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Miten taataan yhdenvertaiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut EU-alueella?

Jäsenmaiden valmiutta terveydenhuollossa tulee lisätä terveyskriisien varalta. Tätä varten luodaan EU:n yhteinen resurssipooli, joka mahdollistaa huoltovarmuuden takaamisen jäsenmaiden välillä poikkeusaikoina. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän informaation tulee olla kaikille saavutettavissa. Terveystiedoille ja -resursseille täytyy mahdollista liikkuminen jäsenmaiden välillä.


Heikommassa asemassa olevat kansalaiset on otettava mukaan terveydenhuollon päätöksentekoon. Henkilön on päästävä EU-maassa terveydenhuollon pariin riippumatta tämän yhteiskunnallisesta asemasta, häneen liittyvistä henkilökohtaisista ominaisuuksista, kansalaisuudesta, asuinpaikasta tai varallisuudesta. Tämä voidaan toteuttaa mahdollistamalla
esimerkiksi etävastaanotot nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelle jääville. Lisäksi välttämättömien terveystuotteiden verotusta tulee keventää.

Terveydenhuollon yhdenvertaisuuteen kuuluu sukupuolten välinen tasa-arvo, jota on edistettävä. Päätöksenteossa on korostettava sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Pakkosterilisaatio on poistettava EU-lainsäädännöllä.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Miten saada kaikki mielenterveyspalveluiden pariin?

Euroopan unionin on tehtävä työtä mielenterveyteen liittyvien stigmojen poistamiseksi. Erityisesti nuorten mielenterveyttä on tuettava ja heitä on kannustettava avun piiriin erilaisten kampanjoiden ja hankkeiden avulla. Mielenterveyden palveluiden tulee olla helposti kustannettavissa ja saavutettavissa yksilötasolla. Euroopan unionin jäsenmaiden kesken tulee
luoda ilmapiiri, jossa fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat tasavertaisia. Komission on tehtävä lakialoite, jossa psyykkinen väkivalta tuomitaan oikeudellisesti yhtä vakavasti kuin fyysinen.

Köyhyyden jatkuminen sukupolvelta toiselle ja köyhyyden aiheuttama syrjäytymiskehitys.

Euroopan unionin tulee tukea hankkeita, joiden tavoitteena on edistää ylisukupolvisen köyhyyden kohteeksi joutuneiden nuorten työllistymismahdollisuuksia. Euroopan unionin tulee turvata, että jokaisella nuorella on tasa-arvoiset mahdollisuudet etsiä töitä ja työllistyä
heidän taustoistaan huolimatta. Yhtenä keinona tähän voi toimia anonyymin työnhaun käyttöönottaminen jokaisessa jäsenmaassa.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Kansalaisten tieto ja ymmärrys etnisistä vähemmistöistä on puutteellista, ja niissä on merkittäviä eroja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä.

Euroopan unionin tulee kannustaa jäsenvaltioita lisäämään peruskoulutukseen opetusta etnisistä vähemmistöistään ja heidän asemastaan. Unionin tulee kehittää opetusstrategia, joka huomioi etnisten vähemmistöjen kohtaamat haasteet opinnoissa. Unionin tulee perustaa tämän opetusstrategian valmistelua varten erityinen asiantuntijaryhmä, joka koostuu eri etnisten vähemmistöjen edustajista, ja heitä tulee kuulla heihin liittyvien päätösten teossa.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä