Tietoa ja tutkimuksia nuorten osallisuudesta

Nuorten osallisuuden edistämistä auttaa perehtyminen aiheeseen. Tältä sivulta löytyy kootusti kansallisia kyselytutkimuksia, julkaisuja sekä tieteellisiä tutkimuksia. Nuoretjaosallisuus.fi -sivustolla nuorilla tarkoitetaan nuorisolain mukaisesti kaikkia alle 29-vuotiaita.

Valtakunnalliset kyselytutkimukset

Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.

Nuorisobarometri

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Vuoden 2020 teemana oli nuorten kokemukset heille suunnatuista palveluista, v. 2018 teemana oli vaikuttaminen ja v. 2013 teemana osallisuus.

Osallisuuden kokemus ja seksuaalinen häirintä: Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia

Seksuaalista häirintää kokeneilla oppilailla ja opiskelijoilla oli matalampi osallisuuden kokemus verrattuna heihin, jotka eivät olleet kokeneet seksuaalista häirintää. Yhteys seksuaalisen häirinnän ja osallisuuden kokemuksen välillä oli hieman vahvempi perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisilla verrattuna lukiolaisiin ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoihin. 8. ja 9. luokkalaisilla pojilla ja lukiolaispojilla seksuaalinen häirintä oli vahvemmin yhteydessä heikompaan osallisuuden kokemukseen tyttöihin verrattuna. Tytöillä seksuaalinen häirintä on kuitenkin huomattavasti poikia yleisempää.

Osallisuuden kokemus ja seksuaaliväkivalta: Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia

Seksuaaliväkivaltaa kokeneilla oppilailla ja opiskelijoilla oli matalampi osallisuuden kokemus kaikilla kouluasteilla. Seksuaaliväkivallan ja osallisuuden kokemuksen välinen yhteys oli voimakkain perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisilla. Toisella asteella tulokset olivat keskenään samankaltaisia. Seksuaaliväkivallan uhriksi joutuminen oli 8. ja 9. luokkalaisilla pojilla tyttöjä vahvemmin yhteydessä heikompaan osallisuuden kokemukseen. Tytöt kuitenkin kokevat seksuaaliväkivaltaa poikia enemmän, ja heidän osallisuuden kokemuksensa oli poikia matalampi tai lähes yhtä matala.

Kansalliset selvitykset ja strategiat

Seksuaalinen häirintä ja väkivalta uhkaavat nuorten osallisuutta: sosiaaliset suhteet ja usko vaikuttamismahdollisuuksiin voivat kutistua

Seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa kokeneilla nuorilla on selvästi muita nuoria matalampi osallisuuden kokemus. Tulos käy ilmi Kouluterveyskyselystä 2019, johon vastasivat perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä toisen asteen 1. ja 2. vuoden opiskelijat.

Kansallinen lapsistrategia

Suomeen on valmisteltu kansallinen lapsistrategia, joka ilmestyi helmikuussa 2021. Tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Lapsistrategian pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Osallisuutta ja osallistumista – Osa 1: Osallisuuden lähtökohdat kansallisessa lapsistrategiassa

Selvitys arvioi lasten ja nuorten osallisuutta koskevaa tutkimustietoa ja kokoaa siitä olennaisia havaintoja kansallisen lapsistrategian valmistelua varten. Osallisuus tulee selvityksen mukaan ottaa keskeiseksi arvoksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Nuorten osallisuuden edistäminen – Selvitysmiehen raportti (pdf)

Professori Heikki Hiilamon tekemä selvitys nuorten osallisuuden edistämisestä.

Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille

Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi – Raportin viitenä teema-alueena on yksilöllisyys, oppiminen, turvallisuus, terveys ja osallisuus. Mukana on noin sadan tutkijan ja tutkimusryhmän keskeisimpiä tutkimustuloksia ja niihin nojaavia toimenpidesuosituksia.

”Kuullaan, mutta ei kuunnella”: Lasten osallistumisoikeudet Suomessa. Arviointiraportti.

Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2016 arviointityökalun, jonka avulla jäsenmaat voivat mitata edistystään lasten osallistumisoikeuksien turvaamiseksi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. Oikeusministeriö toteutti arviointiraportin, joka tarkastelee arviointityökalun kautta lasten osallistumisoikeuksien tilannetta Suomessa. Arviointiraportin tavoitteena on antaa syötteitä ja sisältöjä meneillään oleviin valtioneuvoston ohjelmiin ja strategioihin palvellen niiden valmistelua.

Katsaukset, käsikirjat ja julkaisut

Osallisuuden edistäjän opas (THL)

THL:n opas tarjoaa tietoa osallisuuden edistämiseen esimerkiksi kunnissa, hyvinvointialueilla, muissa julkisissa organisaatioissa, järjestöissä ja asukasyhteisöissä. Erityisenä fokuksena on heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden lisääminen. Oppaasta saa vinkkejä mm. osallisuutta edistävään hallintoon ja johtamiseen, kokemusosaamisen hyödyntämiseen, asiakastyön ja palvelujen uudistamiseen, kansalaisvaikuttamisen tukemiseen ja kaikille avoimien tilojen luomiseen.

Nuorten osallisuuden edistäminen – Nuorisoalan osaamiskeskusten näkökulmia ja työkaluja (pdf)

Tämä julkaisu on tarkoitettu kaikille nuorten osallisuuden parissa toimiville ja nuorten osallisuudesta kiinnostuneille. Kirjoitusten tarkoituksena on antaa käytännönläheisiä menetelmiä nuorisotyöntekijöille, opettajille, ohjaajille, ja julkishallinnossa viranhaltijoille laaja-alaisesti nuorten osallisuuden edistämiseen.

Kohti lapsen näköistä osallisuutta (pdf)

Pelastakaa Lapset ry:n toukokuussa 2021 julkaisema teos, jossa 24 ammattilaista jakaa parhaat vinkkinsä siihen, miten lapsen osallisuutta voi vahvistaa käytännön tekojen avulla. Teos on suunnattu kaikille lapsia kohtaaville aikuisille. Kirjoittajina teoksessa on käytännön ammattilaisia, tutkijoita ja kokemustoimijoita.

Lasten kuulemisen käsikirja lainvalmistelijoille (pdf)

Lasten kuulemisen käsikirja on valmisteltu osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Kansallisen lapsistrategian yhtenä tavoitteena on edistää ja vahvistaa lapsen oikeutta osallisuuteen. Käsikirjassa kuvataan periaatteita ja tapoja kuulla lasten näkökulmia lainvalmisteluprosessissa.

Miten demokratiaa kokeillaan? Käsikirja demokratiakokeilujen toteuttamiseen ja osallisuuden vahvistamiseen (pdf)

Sitran tuottama käsikirja demokratiakokeilujen toteuttamiseen ja osallisuuden vahvistamiseen nopeasti muuttuvassa maailmassa. Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hanke käynnistyi keväällä 2019 ja päättyi kesällä 2021. Tavoitteena oli saada aikaan demokratiaa vahvistavia innovatiivisia kokeiluja, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa: Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa

Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu on tehty erityisesti kuntien viranhaltijoiden ja työntekijöiden käyttöön. Tavoitteena on saada lukijoita miettimään, miten ja millaisilla tavoilla ja menetelmillä nuorten osallisuutta kunnissa voidaan vahvistaa arjen käytännöissä.

Nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa ennen, nyt ja tulevaisuudessa -raportti kokoaa yhteen Pesäpuu ry:n UP2US-hankkeessa vuosien 2018–2021 aikana tehtyä työtä. Raportissa kuvataan kaikkea sitä, mitä on toteutettu yhteistyössä eri alojen ammattilaisten ja nuorten kanssa sekä niitä kokemuksia, joita on kertynyt nuorten osallisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta lastensuojelussa.

“Nuorten positiivista mielenterveyttä vahvimmin selittävä tekijä on itsetunto. Se ei synny tyhjiössä.”

Tutkija Hanna Ahrnberg seuraa Gutsy Go -menetelmän vaikutuksia nuorten osallisuuteen ja itsetuntoon Duodecimin jatkotutkimuksessa Sipoon Hubissa.

Osallisuus kuuluu kaikille – Innokylän innovaatiokatsaus (pdf)

THL:n tutkimuspaperissa esitellään osallisuutta lisääviä menetelmiä. Katsauksessa on myös pari nuorille suunnattua menetelmää esittelyineen.

Koulutukset

Lapsen oikeudet – Työkaluina lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

Koulutus on eOppivan ja kansallisen lapsistrategian tuottama, ja se on osa lapsistrategian koulutuskokonaisuutta. Koulutuksessa tuodaan esille lähtökohdat ja perusteet lapsivaikutusten arvioinnille ja lapsibudjetoinnille. Koulutus sisältää lapsivaikutusten arviointiin liittyen paljon käytännön esimerkkejä ja arviointikysymyksiä, joita voit hyödyntää lapsivaikutusten arvioinnin suunnittelun ja toteuttamisen tukena. Koulutus on kaikille avoin ja sen kesto on noin 60 minuuttia.

Tutkimusartikkelit

Determinants of Positive Mental Health in Adolescents–A Cross-Sectional Study on Relationships between Positive Mental Health, Self-Esteem, Character Strengths and Social Inclusion

Adolescence is a crucial time period with especial vulnerability for development of mental health problems. Growing interest is focusing on the determinants of positive mental health in order to find the key concepts that could be influenced in the promotion of mental well-being of adolescents. In this study we aim to explore the relations between self-esteem, character strengths and experience of social inclusion as determinants of adolescents’ positive mental health controlled for selected sociodemographic background factors.

A democratic learning process: When young children under 12 years of age in child welfare services express their wishes for participation

This study examined the opinions of 116 Finnish children, who were child welfare clients in 2021 regarding how their voices and needs should be heard and met by employees of this system. An abductive thematic analysis revealed that the nature of their participation is connected to Amartya Sen’s capability approach. Children considered their rights and capabilities, the possibility to make choices and being safeguarded as important. We found that encounters with employees introduced young children to how society views them and how they can impact the course of their own lives.

Vammaisuus ja lapsen oikeudet : Lapsen elämää vamman kanssa

Valtioneuvoston lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisema artikkelikokoelma käsittelee vamman kanssa elävien lasten oikeuksia. Aihetta tarkastellaan teoksessa eri näkökulmista, lähtien oikeuksien lainopillisesta perustasta niiden toteutumiseen eri instituutioissa ja arjen käytännöissä. Teoksen tarkoituksena on herättää vakavaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten vamman kanssa elävien lasten oikeudet yhteiskunnassamme toteutuvat ja miten niitä voitaisiin entistä paremmin edistää.

Ohjausta osallisuuteen? Sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ammattiin opiskelevien nuorten arjessa

Antti Maunun ja Tomi Kiilakosken tutkimusartikkeli Aikuiskasvatus-lehdessä.

Tulevaisuuden toivot – Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteenä

Suvi-Sadetta Kaarankaisen ja Meri-Tuulia Kaarakaisen tutkimusartikkeli Media & viestintä -lehdessä.

Tutkimusraportit

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus Suomessa : Tilannekuva ja suositukset 2023

Tässä raportissa on selvitetty demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kyseiset tavoitteet sisältävät tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia elementtejä sekä toiminnan prosessien mahdollistumista ja toteutumista. Näkökulmina raportissa ovat demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen yhdenvertainen toteutuminen, yhdenvertaisuuden edistäminen sekä lasten ja nuorten osallistumisoikeuden toteutuminen.

Nuoret luupin alla 2012 – Osallisuudesta hyvinvointiin (pdf)

Nuoret luupin alla –hankkeen tutkimusraportti.

10 Tarinaa nuoruudesta ja tuen tarpeista: Nuorten ajatuksia palveluiden kehittämiseksi

Diakonia-ammattikorkeakoulun Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeen loppuraportti esittelee nuorten näkemyksiä siitä, miten nuoria voidaan paremmin kuulla nuorten palveluita kehitettäessä. Nuorten toiveissa korostuvat kolme kovaa K:ta: kohtaaminen, kuuntelu ja kannustaminen.

Tavoitteena aito osallisuus: Tarkastelussa Suomen ensimmäinen deliberatiivinen nuorisoraati

Kansalaisyhteiskunta-lehdessä julkaistu tutkimusraportti deliberatiivisen nuorisoraadin toteuttamisesta toisen asteen opiskelijoille Vaasassa vuonna 2010.

Väitöstutkimukset

Kunta nuorten osallisuusympäristönä

Nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin – Anu Gretschel tarkastelee väitöstutkimuksessaan (2002) kuntien ja nuorten vuorovaikutussuhteita eli sitä, kuinka kunta voi omalla toiminnallaan herättää, tukea tai estää nuorten osallistumista omaan elinympäristönsä ja kuntansa asioiden hoitoon.

Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana

Tapaustutkimus lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa – Anu Alangon tutkimuksen kohteena on lasten ja nuorten kokemukset alueellisten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa. Tutkimuksessa selvitetään ryhmään liittymisen tapoja ja motiiveja, toimintamuotoja ja vaikuttamiskohteita sekä osallisuusryhmää lasten, nuorten ja aikuisten keskinäisen toiminnan tilana.

Yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus: Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja poliittisuus arjen käytäntöinä

Väitöskirjassaan (2018) Elina Stenvall tutkii, miltä lasten kokemukset mukanaolon ja toiminnan mahdollisuuksista näyttävät, kun niitä tarkastellaan poliittisuuden, kansalaisuuden ja osallistumisen ulottuvuudet yhdistäen.

The state of democracy education in Finnish primary school-education

Väitöskirjassaan (2020) Perttu Männistö tutkii demokratiakasvatuksen tilaa suomalaisessa peruskoulukasvatuksessa.

Citizens in Training: How institutional youth participation produces bystanders and active citizens in Finland

Väitöskirjassaan (2021) Georg Boldt tutkii nuorten edustuksellista osallisuutta ja niihin sitoutumista.

Tutkimushankkeet

Nuorisotutkimusverkoston hankkeet

Nuorisotutkimusverkostossa on vaihtuvia tutkimushankkeita sukupolvisuhteista, demokratian teemoista sekä nuorisotyöstä. Tutkimustoimintaan kuuluu myös säännöllinen tiedonkeruu, kuten lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus ja nuorisobarometri.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila (2021)

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila -hanke kartoittaa ja levittää vuoden 2021 aikana tietoisuutta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Hankkeessa kartoitetaan hyviä käytäntöjä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta. Tarkoituksena on vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta hyvien käytäntöjen myötä.

Populaari tietokirjallisuus

Osallistu! — Pelastaako osallistaminen demokratian?

Tutkimuskirjassa osallistamisen tutkijat ja toimijat analysoivat osallistamispolitiikkaa demokratian näkökulmasta: Mitä osallistamisella tavoitellaan? Kuka pääsee osallistumaan? Mihin asioihin osallistumalla voi vaikuttaa? Ja lopuksi: mitä muutoksia osallistamispolitiikka tarvitsee?

Kerro meille hyvistä osallisuuteen liittyvistä materiaaleista. Täydennämme linkkilistaa saatujen palautteiden perusteella. Siirry palautelomakkeeseen. Voit myös esittää toiveen siitä, millaiselle materiaalille olisi tarvetta.