Tutkimuksia ja tietoa nuorten osallisuudesta

Nuoria ja nuorten osallisuutta koskevia tutkimuksia on toteutettu viime vuosina lukuisia. Nuorten osallisuus on teemana kiinnostava. Kannustukset ja velvoitteet osallistaa nuoria edellyttävät myös tietoa ja tutkimuksia aiheesta.

Nuoretjaosallisuus.fi -sivustolla nuorilla tarkoitetaan nuorisolain mukaisesti kaikkia alle 29-vuotiaita.

Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille

Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi – Raportin viitenä teema-alueena on yksilöllisyys, oppiminen, turvallisuus, terveys ja osallisuus. Mukana on noin sadan tutkijan ja tutkimusryhmän keskeisimpiä tutkimustuloksia ja niihin nojaavia toimenpidesuosituksia.

Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.

Kunta nuorten osallisuusympäristönä

Nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin – Anu Gretschel tarkastelee väitöstutkimuksessaan kuntien ja nuorten vuorovaikutussuhteita eli sitä, kuinka kunta voi omalla toiminnallaan herättää, tukea tai estää nuorten osallistumista omaan elinympäristönsä ja kuntansa asioiden hoitoon.

Nuorisobarometri

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Vuoden 2018 teemana oli vaikuttaminen, v. 2013 teemana osallisuus ja v. 2008 nuorten suhde kuntaan ja paikalliseen vaikuttamiseen.

Nuoret luupin alla 2012 – Osallisuudesta hyvinvointiin (pdf)

Nuoret luupin alla –hankkeen tutkimusraportti.

Nuorten osallisuuden edistäminen – Selvitysmiehen raportti (pdf)

Professori Heikki Hiilamon tekemä selvitys nuorten osallisuuden edistämisestä.

Ohjausta osallisuuteen? Sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ammattiin opiskelevien nuorten arjessa

Antti Maunun ja Tomi Kiilakosken tutkimusartikkeli Aikuiskasvatus-lehdessä.

Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana

Tapaustutkimus lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa – Anu Alangon tutkimuksen kohteena on lasten ja nuorten kokemukset alueellisten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa. Tutkimuksessa selvitetään ryhmään liittymisen tapoja ja motiiveja, toimintamuotoja ja vaikuttamiskohteita sekä osallisuusryhmää lasten, nuorten ja aikuisten keskinäisen toiminnan tilana.

Osallisuutta ja osallistumista – Osa 1: Osallisuuden lähtökohdat kansallisessa lapsistrategiassa

Selvitys arvioi lasten ja nuorten osallisuutta koskevaa tutkimustietoa ja kokoaa siitä olennaisia havaintoja kansallisen lapsistrategian valmistelua varten. Osallisuus tulee selvityksen mukaan ottaa keskeiseksi arvoksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

10 Tarinaa nuoruudesta ja tuen tarpeista: Nuorten ajatuksia palveluiden kehittämiseksi

Diakonia-ammattikorkeakoulun Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D -hankkeen loppuraportti esittelee nuorten näkemyksiä siitä, miten nuoria voidaan paremmin kuulla nuorten palveluita kehitettäessä. Nuorten toiveissa korostuvat kolme kovaa K:ta: kohtaaminen, kuuntelu ja kannustaminen.

Tavoitteena aito osallisuus: Tarkastelussa Suomen ensimmäinen deliberatiivinen nuorisoraati

Kansalaisyhteiskunta-lehdessä julkaistu tutkimusraportti deliberatiivisen nuorisoraadin toteuttamisesta toisen asteen opiskelijoille Vaasassa vuonna 2010.

Tulevaisuuden toivot – Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteenä

Suvi-Sadetta Kaarankaisen ja Meri-Tuulia Kaarakaisen tutkimusartikkeli Media & viestintä -lehdessä.

Yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus: Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja poliittisuus arjen käytäntöinä

Väitöskirjassaan Elina Stenvall tutkii, miltä lasten kokemukset mukanaolon ja toiminnan mahdollisuuksista näyttävät, kun niitä tarkastellaan poliittisuuden, kansalaisuuden ja osallistumisen ulottuvuudet yhdistäen.

Kerro meille hyvistä osallisuuteen liittyvistä materiaaleista. Täydennämme linkkilistaa saatujen palautteiden perusteella. Siirry palautelomakkeeseen. Voit myös esittää toiveen siitä, millaiselle materiaalille olisi tarvetta.