Nuorten osallisuuden laatukriteerit

Osallisuuden käsite on moniulotteinen. Näitä laatukriteereitä laadittaessa osallisuutta tarkasteltiin nuoren mahdollisuutena ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, vaikuttaa yhteiseen päätöksentekoon sekä saada aikaan muutoksia omaan lähiympäristöönsä. Osallisuus on myös oppimista vastuunkantamisesta toisista ja ympäröivästä maailmasta. Tavoitteena on, että nuori kokee tulleensa kohdatuksi ja hänen toimijuutensa vahvistuu. Nuorten osallisuuden laatukriteerit on ryhmitelty neljään kokonaisuuteen: nuoren kokemus osallisuudesta, nuoret yhteisön voimavarana, nuorten mahdollisuudet vaikuttaa ja nuorten osallisuuden edellytysten luominen kuntatasolla.

Tarkista kuntasi tilanne laatukriteerikorteilla ja arvioi Noste-itsearviointityökalulla.

Miten tehdä nuorten osallisuudesta vaikuttavaa, ja miten sitä vahvistetaan kunnissa?

Laatukriteerikortit

Nuorten osallisuuden laatukriteerit tarjoavat käytännöllisen työkalun arvioida nuorten osallisuuden toteutumista ja ne on tehty työvälineeksi nuorten parissa toimiville. Laatukortteja pääsee tarkastelemaan kriteerilinkistä. Laatukriteerikortit sisältävät kriteerin, kuvausosan ja toimintaa tukevia kysymyksiä.

KOKONAISUUS I: Nuoren kokemus osallisuudesta

1. Vuorovaikutus

Nuoren kohtaaminen on kuuntelevaa.

2. Ikä- ja kehitystasoisuus

Nuoren osallistuminen on hänen ikä- ja kehitystasolleen sopivaa.

KOKONAISUUS II: Nuoret yhteisön voimavarana

3. Vapaaehtoisuus

Osallistuminen on vapaaehtoista ja nuorten vapaata mielipiteen ilmaisua tuetaan.

4. Tarkoituksenmukaisuus

Nuorten osallistamisella on tarkoitus, ja se on osa päätöksenteon prosessia.

KOKONAISUUS III: Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa

5. Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus

Nuorten osallistuminen on tasa-arvoista ja yhdenvertaista.

6. Merkityksellisyys

Nuoret vaikuttavat asioihin ja palveluihin, jotka he kokevat merkityksellisiksi.

7. Monipuoliset tavat

Nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen muodot ovat monipuoliset.

KOKONAISUUS IV: Nuorten osallisuuden edellytysten luominen kuntatasolla

8. Rakenteet

Nuorten vaikuttajaryhmät ovat osa päätöksentekojärjestelmää.

9. Kaikki toimialat

Osallisuuden vahvistaminen kuuluu kaikille toimialoille.

10. Yhteistyö

Nuorten osallisuuden kehittämiseksi kunta tekee yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa.

11. Osaaminen

Viranhaltijat ja työntekijät saavat koulutusta nuorten osallisuudesta.

12. Viestintä

Nuorille suunnattu viestintä vastaa heidän toiveitaan ja tarpeitaan.