Onnistunutta nuorten osallisuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriön on asettanut vuosille 2020–2023 nuorisoalan Osallisuuden osaamiskeskuksen kehittämään onnistunutta nuorten osallisuutta. Sen muodostavat Nuorten Akatemia, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Koordinaatti ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.

Yhdessä edistämme ja kehitämme nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ammatillinen unelmamme on toimintakulttuurin muutos kohti onnistunutta nuorten osallisuutta tukevaa kehittämistä ja päätöksentekoa eri toimialoilla. Siksi koulutamme ja valmennamme johtavia viranhaltijoita ja nuorten kanssa toimivia aikuisia nuorten kohtaamisesta, yhdessä kehittämisestä ja toimijuuden vahvistamisesta. Uudistamme ja teemme tunnetuksi myös digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen kanavina ja jatkamme nuorten osallisuuden laatukriteereiden kehittämistä. Huomioimme toiminnassamme erilaiset ja eri-ikäiset nuoret, myös muita heikommassa asemassa olevat.

Osallisuusymmärrys lisääntyy yhdessä kehittämällä

Järjestämme ministeriöiden viranhaltijoille, maakuntaliitoille ja kuntajohdolle osallisuuden kehittämisprosesseja, aikuisten ja nuorten alueellisia yhteiskehittämistyöpajoja sekä osallisuuskoulutuksia nuorten parissa toimiville aikuisille. Näissä luodaan yhteistä ymmärrystä pitkäjänteisen osallisuustyön pohjaksi sekä konkreettisia suunnitelmia osallisuuden edistämiseksi arjessa, strategiassa, kehittämisessä, päätöksenteossa ja lainvalmistelussa. Työpajat toteutetaan aina yhdessä nuorten kanssa ja niitä voi räätälöidä tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Työskentelyotteemme on valmennuksellinen ja tilaisuuksia fasilitoiva – pääosassa ovat aina osallistujat ja heidän välilleen syntyvä dialogi.

Koulutuksissa ja kehittämisprosesseissa tutustutaan osallisuuden eri osa-alueisiin ja näkökulmiin sekä rakennetaan uudenlaista toimintakulttuuria pohtimalla konkreettisia toimia, työkaluja ja rakenteita nuorten osallisuuden vahvistamiseksi niin omassa työssä kuin laajemminkin organisaation ja toimintaympäristön kehittämisessä.

Voimme luvata, että kaikissa työpajoissamme osallistujille syntyy vahvempi ymmärrys nuorten osallisuuden merkityksestä yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Niissä syntyy uusia oivalluksia, innostusta, uudenlaista yhteistyötä sekä aina rakentavaa, uutta luovaa vuorovaikutusta aikuisten ja nuorten välille siinä hetkessä ja myös jatkossa.

Osaamiskeskuksessamme viranomaisten koulutuksista vastaa Nuorten Akatemia.

Annamme mielellämme lisätietoja:

Heidi Rosbäck
Kehittämispäällikkö
+358 50 320 7808
etunimi.sukunimi@nuortenakatemia.fi

Antti Ollikainen
Projektikoordinaattori
+358 50 3384 485
etunimi.sukunimi@nuortenakatemia.fi

Nuorten kanssa ideoidaan 1000 ratkaisua

Tarjoamme myös nuorille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä kokoamalla nuorten ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä viemällä ne päättäjille. Järjestämme nuorille yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa työpajoja, joissa he pääsevät miettimään, mihin yhteiskunnallisiin ja alueellisiin asioihin he haluavat vaikuttaa sekä ideoimaan näihin ratkaisuehdotuksia.

Työpajojen tuloksia ja havaintoja kootaan, analysoidaan ja julkaistaan eri kanavissa ja eri kohderyhmille. Odotamme innolla näistä syntyvää keskustelua ja vahvistuvaa vuorovaikutusta nuorten ja aikuisten välillä.

Osaamiskeskuksessamme nuorten työpajoista vastaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto.

Lisätietoja antavat:

Emilia Knaapi
Osallisuusasiantuntija
etunimi.sukunimi@nuva.fi

Nea Tarvainen
Osallisuussuunnittelija
etunimi.sukunimi@nuva.fi 

Digitaaliset välineet nuorten vaikuttamisen väylinä

Kehitämme yhdessä asiantuntijaverkostomme, palvelua käyttävien organisaatioiden ja nuorten kanssa Nuortenideat.fi-palvelua ja teemme sitä tunnetuksi viranomaisille, järjestöille ja muille palvelun kohderyhmille. Palvelua arvioidaan ja kehitetään suunnitelmallisesti vastaamaan muuttuvia yhteiskunnallisia tarpeita. Tavoitteenamme on, että palvelu on nuorille helppokäyttöinen, ajankohtainen, hyödyllinen ja kiinnostava niin, että myös sen prosessit ovat nuorille avoimia ja läpinäkyviä. Onhan olennainen osa yhteiskunnallista vaikuttamista se, että nuoret saavat tietää, mihin ja miten heille tärkeisiin asioihin voi vaikuttaa ja millä tavalla niitä käsitellään. 
 
Tarkoituksemme on tarjota digitaalinen osallistumisen ja vaikuttamisen väline nuorten ja organisaatioiden käyttöön ja tavoittaa laaja käyttäjäjoukko paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Nuortenideat.fi-palvelua voidaan helposti käyttää myös kouluissa sekä nuorisopalveluissa yhteisen ideoinnin, kehittämisen, vaikuttamisen ja demokratiakasvatuksen välineenä. 
 
Tutustu palveluun ja kysy ihmeessä lisää. Palvelun kehittämisestä ja sen käytön koulutuksesta vastaa osaamiskeskuksessamme Koordinaatti. 
 
Pirjo Kovalainen
Suunnittelija
etunimi.sukunimi@ouka.fi
+358 44 703 8303

Marko Pesonen
Tietopalveluohjaaja
etunimi.sukunimi@ouka.fi
+358 44 703 8324

Nuorten osallisuuden laatukriteereillä varmistetaan kehittämisen suunta

Olemme laatineet yhteistyössä nuorten, järjestöjen ja kuntien kanssa nuorten osallisuuden laatukriteerit, jotka löytyvät osoitteesta nuoretjaosallisuus.fi. Sivustolta löytyy myös laatukriteereihin pohjautuva itsearviointityökalu NOSTE kuntien viranhaltijoiden työn tueksi. Sen lisäksi sivustolta löytyy Osallisuuden resepti- verkkokoulutuskokonaisuus ja hyviä käytäntöjä osallisuuden edistämiseksi kunnissa, kuten materiaalipankki osallisuuden kehittämisen tueksi, sekä ajankohtaisia asioita osallisuuden rintamalta. Materiaalien tarkoitus on tukea kuntia kohti onnistunutta nuorten osallisuutta.
 
Laatukriteerit ovat tärkeä osa osallisuustyön arviointia. Niiden käyttö pyritään vakiinnuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon sekä laajentamaan koko julkishallintoon kehittämällä työkalua ja sisältöjä edelleen yhdessä osallisuustyön osaajien, julkishallinnon asiantuntijoiden ja nuorten kanssa. 
 
Laatukriteereistä ja arviointityökalusta vastaa Kehittämiskeskus Opinkirjo. Kerromme mielellämme lisää ja otamme ilolla vastaan käyttäjäkokemuksia sivustosta. 
 
Laura Lettenmeier
Asiantuntija
etunimi.sukunimi@opinkirjo.fi
+358 50 5566566

Minna-Kerttu Kekki
Asiantuntija
etunimi.sukunimi@opinkirjo.fi
+358 50 515 0053

Kaikki nuorisoalan osaamiskeskukset

Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Nuorisoalan osaamiskeskukset 2020-2023:

  1. Nuorisotyö kunnassa, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  2. Nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, Osaamiskeskus Kentauri
  3. Osallisuus ja vaikuttaminen, Osallisuuden osaamiskeskus
  4. Kohdennettu nuorisotyö, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus
  5. Digitaalinen nuorisotyö, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
  6. Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa, Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lue lisää: Opetus- ja kulttuuriministeriö: Nuorisoalan osaamiskeskukset