Onnistunutta nuorten osallisuutta

Osallisuuden osaamiskeskuksen tehtävänä on kehittää onnistunutta nuorten osallisuutta. Olemme yksi nuorisoalan kuudesta osaamiskeskuksesta, joita opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa vuosina 2020–2023. Osallisuuden osaamiskeskus on usean toimijan yhteenliittymä ja sen muodostavat Nuorten Akatemia, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Koordinaatti ja Punaisen Ristin Nuorten turvatalot.

Yhdessä edistämme nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Autamme toimintakulttuurin muutoksessa, jotta julkishallinnon kehittämistyössä ja päätöksenteossa huomioitaisiin nuorten osallisuus onnistuneesti. 

  • Koulutamme kuntien, maakuntien ja valtionhallinnon viranhaltijoita, muita työntekijöitä sekä nuorten kanssa toimivia aikuisia nuorten kohtaamisesta, yhdessä kehittämisestä ja toimijuuden vahvistamisesta.
  • Kehitämme ja teemme tunnetuksi digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen kanavina.
  • Tuemme laadukkaan osallistumisen järjestämisessä sekä tuotamme verkkomateriaalia osallisuuden eri tekijöistä ja näkökulmista.

Huomioimme toiminnassamme erilaiset ja eri-ikäiset nuoret sekä muita heikommassa asemassa olevat.

Yhteiskehittämisprosessit lisäävät ymmärrystä osallisuudesta

Järjestämme ministeriöiden viranhaltijoille, maakuntaliitoille ja kuntajohdolle osallisuuden kehittämisprosesseja, aikuisten ja nuorten alueellisia yhteiskehittämistyöpajoja sekä osallisuuskoulutuksia nuorten parissa toimiville aikuisille. Näissä luodaan yhteistä ymmärrystä pitkäjänteisen osallisuustyön pohjaksi sekä konkreettisia suunnitelmia osallisuuden edistämiseksi arjessa, strategiassa, kehittämisessä, päätöksenteossa ja lainvalmistelussa. Työpajat toteutetaan aina yhdessä nuorten kanssa ja niitä voi räätälöidä tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Työskentelyotteemme on valmennuksellinen ja tilaisuuksia fasilitoiva – pääosassa ovat aina osallistujat ja heidän välilleen syntyvä dialogi.

Koulutuksissa ja kehittämisprosesseissa tutustutaan osallisuuden eri osa-alueisiin ja näkökulmiin sekä rakennetaan uudenlaista toimintakulttuuria pohtimalla konkreettisia toimia, työkaluja ja rakenteita nuorten osallisuuden vahvistamiseksi niin omassa työssä kuin laajemminkin organisaation ja toimintaympäristön kehittämisessä.

Voimme luvata, että kaikissa työpajoissamme osallistujille syntyy vahvempi ymmärrys nuorten osallisuuden merkityksestä yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Niissä syntyy uusia oivalluksia, innostusta, uudenlaista yhteistyötä sekä aina rakentavaa, uutta luovaa vuorovaikutusta aikuisten ja nuorten välille siinä hetkessä ja myös jatkossa.

Osaamiskeskuksessamme viranomaisten koulutuksista vastaa Nuorten Akatemia. Yhteystietomme löytyvät täältä.

Tukea ja materiaaleja laadukkaan osallisuuden kehittämiseen

Kehitämme ja ylläpidämme nuoretjaosallisuus.fi-sivustoa, jolta löytyy muun muassa konkreettisia työkaluja osallisuuden edistämiseen, herätteleviä puheenvuoroja osallisuudesta sekä Osallisuuden resepti -verkkokoulutuskokonaisuus. Esimerkit muista kunnista ja erilaisista toimintamalleista sekä monipuoliset näkökulmat osallisuuskysymyksiin auttavat viemään nuorten osallisuutta eteenpäin myös omasta roolista käsin. 

Yhteistyössä nuorten, järjestöjen ja kuntien kanssa on laadittu nuorten osallisuuden laatukriteerit, joita voi käyttää avuksi onnistuneen osallisuuden rakentamiseen. Laatukriteereihin pohjautuva itsearviointityökalu NOSTE on tehty kuntien viranhaltijoiden ja muiden työntekijöiden työn tueksi. Laatukriteerit ovat tärkeä osa osallisuustyön arviointia ja niiden käyttöä pyritään laajentamaan ja vakiinnuttamaan. Tuemme ja koulutamme osallisuuden laadun kehittämisessä ja itsearviointityökalun käytössä sekä tarjoamme käytännön tukea osallisuustyöhön.

Nuoretjaosallisuus.fi-sivustosta sekä osallisuuden laadun edistämisestä vastaa Kehittämiskeskus Opinkirjo. Yhteystietomme löytyvät täältä.

Nuorten kanssa ideoidaan 1000 ratkaisua

Tarjoamme myös nuorille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä kokoamalla nuorten ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä viemällä ne päättäjille. Järjestämme nuorille yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa työpajoja, joissa he pääsevät miettimään, mihin yhteiskunnallisiin ja alueellisiin asioihin he haluavat vaikuttaa sekä ideoimaan näihin ratkaisuehdotuksia.

Työpajojen tuloksia ja havaintoja kootaan, analysoidaan ja julkaistaan eri kanavissa ja eri kohderyhmille. Odotamme innolla näistä syntyvää keskustelua ja vahvistuvaa vuorovaikutusta nuorten ja aikuisten välillä.

Osaamiskeskuksessamme nuorten työpajoista vastaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto. Yhteystietomme löytyvät täältä.

Digitaaliset välineet nuorten vaikuttamisen väylinä

Teemme tunnetuksi digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen väylinä sekä vahvistamme nuorten osallistumista ja vaikuttamista digitaalisissa ympäristöissä. Ensisijainen työkalumme on Digiraati, jossa nuoret voivat vaikuttaa ohjatuissa verkkokeskusteluissa.

Kehitämme ja kokeilemme yhdessä asiantuntijaverkostomme, palvelua käyttävien organisaatioiden ja nuorten kanssa Digiraatia ja teemme sitä tunnetuksi viranomaisille, järjestöille ja muille palvelun kohderyhmille. Tavoitteenamme on, että Digiraati on nuorille helppokäyttöinen, ajankohtainen, yhdenvertainen, hyödyllinen ja kiinnostava vaikuttamisen väylä. Sen prosessien halutaan olevan nuorille avoimia ja läpinäkyviä.

Tarjoamme digitaalisen osallistumisen ja vaikuttamisen välineen nuorten ja organisaatioiden käyttöön. Lisäksi tarjoamme nuorille mahdollisuuden nostaa Digiraadin avulla esille niitä aiheita, joista he haluavat tulla kuulluiksi. Digiraadeissa nuorilla on mahdollisuus päästä osallistumaan raatien valmisteluun, keskustelun ohjaamiseen sekä vaikuttamiseen ja viestintään.

Tutustu Digiraatiin ja kysy ihmeessä lisää!

Nuorilähtöisistä Digiraadeista, järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä Digiraadin vapaaehtoistoiminnasta vastaa Punaisen Ristin Nuorten turvatalot. Digiraadin kuntakokeiluista sekä koulutuksista kuntatoimijoille vastaa Koordinaatti. Yhteystietomme löytyvät täältä.

Kaikki nuorisoalan osaamiskeskukset

Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Nuorisoalan osaamiskeskukset 2020-2023:

  1. Nuorisotyö kunnassa, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  2. Nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, Osaamiskeskus Kentauri
  3. Osallisuus ja vaikuttaminen, Osallisuuden osaamiskeskus
  4. Kohdennettu nuorisotyö, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus
  5. Digitaalinen nuorisotyö, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
  6. Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa, Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lue lisää: Opetus- ja kulttuuriministeriö: Nuorisoalan osaamiskeskukset