Kompetenscenter för ungas delaktighet: Osallisuuden osaamiskeskus

Undervisnings- och kulturministeriet har för perioden 2020–2023 inrättat ett kompetenscenter för ungdomssektorn. Utvecklingscentralen Lärorik, Nuorten Akatemia och Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund bildar tillsammans kompetenscentret Osallisuuden osaamiskeskus.

Tillsammans främjar och utvecklar vi ungas delaktighet och påverkansmöjligheter i samhället. Vår professionella dröm är att få till stånd en förändring i verksamhetskulturen i riktning mot utveckling och beslutsfattande som stöder ungas delaktighet. Därför ordnar vi utbildningar och coachning för tjänsteinnehavare och andra vuxna som arbetar med ungdomar. Utbildningar behandlar teman som att bemöta unga, utveckla tjänster tillsammans och stärka ungdomars aktörskap. Vi förnyar och sprider information om digitala verktyg som kan användas som påverkanskanaler och fortsätter utveckla kvalitetskriterier för ungas delaktighet. I vår verksamhet beaktar vi barn och unga i olika åldrar, samt även ungdomar som är i en svagare ställning än andra.

Gemensamt utvecklingsarbete ökar kunskaperna om delaktighet

Vi ordnar utvecklingsprocesser för delaktighet för tjänsteinnehavare vid ministerier, landskapsförbund och kommuner. Samt regionala workshoppar om samutveckling (co-creation) för vuxna och ungdomar. Vi ordnar även kurser gällande delaktighet för vuxna som arbetar med ungdomar. På utbildningarna skapas en gemensam förståelse för långsiktigt delaktighetsarbete och konkreta planer för främjande av delaktighet i organisationernas dagliga arbete, strategi, utvecklingsarbete och beslutsfattande samt inom lagberedningen. Workshopparna ordnas alltid i samarbete med ungdomar och de kan skräddarsys enligt organisationens behov och målsättningar. Vi tillämpar ett coachande arbetssätt och fungerar som facilitatorer. Fokus ligger alltid på deltagarna och den dialog som uppstår mellan dem.

På utbildningarna och i utvecklingsprocesserna presenteras olika delområden och perspektiv på delaktighet och vi hjälper organisationerna att bygga upp en ny slags verksamhetskultur. Detta genom att fundera på konkreta åtgärder, verktyg och strukturer för att främja ungas delaktighet både i deltagarnas eget arbete och på ett bredare plan inom organisationen och verksamhetsmiljön.

Vi kan lova att alla som deltar i våra workshoppar utvecklar en bredare förståelse av vad delaktighet innebär för ungdomar som individer, för grupper och hela samhället. Det föds också ofta nya idéer och samarbetsformer, engagemang och en konstruktiv, nyskapande interaktion mellan ungdomar och vuxna både för stunden och för framtiden.

Utbildningar för myndigheter ordnas vid vårt kompetenscentrum av Nuorten Akatemia.

Vi ger gärna mera information:

Heidi Rosbäck
Utvecklingschef
+358 50 320 7808
förnamn.efternamn@nuortenakatemia.fi

Johanna Teerijoki
Projektkoordinator
+358 50 551 4423
förnamn.efternamn@nuortenakatemia.fi

Ungdomar kläcker 1 000 idéer

Vi skapar möjligheter för ungdomar att delta och påverka sin egen omgivning genom att samla in idéer och förslag till lösningar på samhällsproblem och föra dem vidare till beslutsfattarna. Vi ordnar workshoppar för ungdomar i gymnasiet och läroanstalter på andra stadiet där de får fundera på vilka samhällsfrågor eller regionala ärenden de vill påverka och diskutera idéer och förslag.

Resultaten och observationerna från workshopparna sammanställs, analyseras och publiceras i olika kanaler och för olika målgrupper. Vi ser fram emot de diskussioner workshopparna ger upphov till och gläder oss över hur de ökar interaktionen mellan ungdomar och vuxna.

Workshoppar för ungdomar ordnas vid vårt kompetenscentrum av Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund.

Mera information fås av:

Emilia Knaapi
Delaktighetsexpert
förnamn.efternamn@nuva.fi

Nea Tarvainen
Delaktighetsplanerare
förnamn.efternamn@nuva.fi

Digitala påverkanskanaler

Vi utvecklar webbtjänsten Ungasidéer.fi i samarbete med vårt nätverk av sakkunniga, de organisationer som använder tjänsten och ungdomar. Vi gör också tjänsten känd bland myndigheter, organisationer och andra målgrupper. Tjänsten utvärderas och utvecklas systematiskt så att den svarar på behoven i ett samhälle under förändring. Vårt mål är att tjänsten ska vara lätt att använda, aktuell, nyttig och intressant för ungdomar, så att också tjänstens processer är öppna och transparenta för dem. En viktig del av samhällspåverkan är ju att ungdomarna får veta var och på vilket sätt de kan påverkar frågor som rör dem och hur ärendena behandlas.

Vi har som mål att erbjuda ett digitalt verktyg för deltagande och påverkan till ungdomar och organisationer och nå ut till ett stort antal användare i lokala, regionala och riksomfattande sammanhang. Tjänsten Ungasidéer.fi är lätt att använda också i skolor och inom kommunernas ungdomssektor som ett verktyg för idékläckning, utveckling, påverkan och demokratifostran för unga.

Bekanta dig med tjänsten och kontakta oss om du har frågor. För utveckling av tjänsten och användarutbildning ansvarar Koordinaatti.

Pirjo Kovalainen
Planerare
förnamn.efternamn@ouka.fi

Rätt riktning i utvecklingsarbetet med hjälp av kvalitetskriterier

Vi har i samarbete med ungdomar, organisationer och kommuner utarbetat kvalitetskriterier för ungas delaktighet, som finns på adressen nuoretjaosallisuus.fi. På webbplatsen finns också självutvärderingsverktyget NOSTE, som grundar sig på kvalitetskriterierna och riktar sig till tjänsteinnehavare i kommunerna. På webbplatsen finns dessutom exempel på god praxis för främjande av delaktighet i kommuner, en materialbank som stöd för utvecklingsarbetet och aktuell information om ungas delaktighet.

Kvalitetskriterierna utgör en viktig del av utvärderingen av delaktighetsarbetet. Målet är att kvalitetskriterierna ska bli en del av gängse praxis inom beslutsfattandet i kommunerna, och att användningen av dem ska utökas inom hela den offentliga förvaltningen genom fortsatt utveckling av delaktighetsarbetet tillsammans med sakkunniga och ungdomar.

För kvalitetskriterierna och självutvärderingsverktyget ansvarar Utvecklingscentralen Lärorik. Vi berättar gärna mera och tar gärna emot respons av användarna.

Julia Petäjä
Projektkoordinator
förnamn.efternamn@opinkirjo.fi

Minna-Kerttu Kekki
Sakkunnig
förnamn.efternamn@opinkirjo.fi