Kompetenscenter för ungas delaktighet: Osallisuuden osaamiskeskus

Undervisnings- och kulturministeriet har för perioden 2020–2023 inrättat kompetenscentrar för ungdomssektorn. Utvecklingscentralen Lärorik, Nuorten Akatemia, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund, Koordinaatti och Röda Korset / De ungas skyddshus bildar tillsammans Kompetenscentret för ungas delaktighet, Osallisuuden osaamiskeskus.

Tillsammans främjar och utvecklar vi ungas delaktighet och påverkansmöjligheter i samhället. Vår professionella dröm är att få till stånd en förändring i verksamhetskulturen i riktning mot utveckling och beslutsfattande som stöder ungas delaktighet. Därför ordnar vi utbildningar och coachning för tjänsteinnehavare och andra vuxna som arbetar med ungdomar. Utbildningar behandlar teman som att bemöta unga, utveckla tjänster tillsammans och stärka ungdomars aktörskap. Vi förnyar och sprider information om digitala verktyg som kan användas som påverkanskanaler och fortsätter utveckla kvalitetskriterier för ungas delaktighet. I vår verksamhet beaktar vi barn och unga i olika åldrar, samt även ungdomar som är i en svagare ställning än andra.

Gemensamt utvecklingsarbete ökar kunskaperna om delaktighet

Vi ordnar utvecklingsprocesser för delaktighet för tjänsteinnehavare vid ministerier, landskapsförbund och kommuner. Samt regionala workshoppar om samutveckling (co-creation) för vuxna och ungdomar. Vi ordnar även kurser gällande delaktighet för vuxna som arbetar med ungdomar. På utbildningarna skapas en gemensam förståelse för långsiktigt delaktighetsarbete och konkreta planer för främjande av delaktighet i organisationernas dagliga arbete, strategi, utvecklingsarbete och beslutsfattande samt inom lagberedningen. Workshopparna ordnas alltid i samarbete med ungdomar och de kan skräddarsys enligt organisationens behov och målsättningar. Vi tillämpar ett coachande arbetssätt och fungerar som facilitatorer. Fokus ligger alltid på deltagarna och den dialog som uppstår mellan dem.

På utbildningarna och i utvecklingsprocesserna presenteras olika delområden och perspektiv på delaktighet och vi hjälper organisationerna att bygga upp en ny slags verksamhetskultur. Detta genom att fundera på konkreta åtgärder, verktyg och strukturer för att främja ungas delaktighet både i deltagarnas eget arbete och på ett bredare plan inom organisationen och verksamhetsmiljön.

Vi kan lova att alla som deltar i våra workshoppar utvecklar en bredare förståelse av vad delaktighet innebär för ungdomar som individer, för grupper och hela samhället. Det föds också ofta nya idéer och samarbetsformer, engagemang och en konstruktiv, nyskapande interaktion mellan ungdomar och vuxna både för stunden och för framtiden.

Utbildningar för myndigheter ordnas vid vårt kompetenscentrum av Nuorten Akatemia. Vi ger gärna mera information. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Stöd och material för utveckling av delaktighet 

Vi utvecklar och administrerar webbplatsen nuoretjaosallisuus.fi, där du bland annat hittar konkreta verktyg för att främja delaktighet, tankeväckande inlägg om delaktighet och kurshelheten Osallisuuden resepti (ung. Recept för delaktighet, endast på finska). Exempel från andra kommuner, olika verksamhetsmodeller och mångsidiga perspektiv på delaktighetsfrågor hjälper dig att främja ungas delaktighet i ditt arbete.  

Vi har utarbetat kvalitetskriterier för ungas delaktighet i samarbete med ungdomar, organisationer och kommuner. Dem kan du använda för att bygga upp fungerande delaktighet. Självutvärderingsverktyget NOSTE har utarbetats som stöd för tjänsteinnehavare och anställda vid kommuner. Kvalitetskriterierna utgör en viktig del av utvärderingen av delaktighetsarbetet och vi strävar efter att utöka och konsolidera användningen av dem. Vi erbjuder stöd och utbildning för delaktighetsarbetet och användningen av självutvärderingsverktyget samt praktiska råd för utveckling av delaktighet. 
 
Utvecklingscentralen Lärorik ansvarar för webbplatsen nuoretjaosallisuus.fi och främjande av kvaliteten i delaktighetsarbetet. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Ungdomar kläcker 1 000 idéer

Vi skapar möjligheter för ungdomar att delta och påverka sin egen omgivning genom att samla in idéer och förslag till lösningar på samhällsproblem och föra dem vidare till beslutsfattarna. Vi ordnar workshoppar för ungdomar i gymnasiet och läroanstalter på andra stadiet där de får fundera på vilka samhällsfrågor eller regionala ärenden de vill påverka och diskutera idéer och förslag.

Resultaten och observationerna från workshopparna sammanställs, analyseras och publiceras i olika kanaler och för olika målgrupper. Vi ser fram emot de diskussioner workshopparna ger upphov till och gläder oss över hur de ökar interaktionen mellan ungdomar och vuxna.

Workshoppar för ungdomar ordnas vid vårt kompetenscentrum av Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Digitala påverkanskanaler

Vi sprider information om digitala verktyg för att främja ungas delaktighet och stärker ungas delaktighet och påverkansmöjligheter i digitala miljöer. Vårt främsta verktyg är webbtjänsten e-Panelen, som ger ungdomar möjlighet att påverka i modererade webbdiskussioner. 
 
Vi utvecklar och testar tjänsten i samarbete med vårt nätverk av sakkunniga, de organisationer som använder tjänsten och ungdomar. Vi gör också tjänsten känd bland myndigheter, organisationer och andra målgrupper. Vårt mål är att e-Panelen ska vara en nyttig och intressant påverkanskanal som är lätt att använda, aktuell och jämlik. Vi vill att verktygets processer ska vara öppna för ungdomar och transparenta. 
 
Vi erbjuder ett digitalt verktyg för delaktighet och påverkan som kan användas av ungdomar och organisationer. Dessutom erbjuder vi ungdomar en chans att lyfta fram frågor som är viktiga för dem med hjälp av e-Panelen. I webbtjänsten e-Panelen kan ungdomar delta genom att förbereda paneldiskussioner, moderera dem samt påverka och kommunicera om olika frågor. Läs mer om e-Panelen och fråga gärna! 
 
De Ungas skyddshus (Röda Korset) ansvarar för e-Panelen, samarbetet med organisationer samt frivilligverksamheten i samband med tjänsten. Koordinaatti ansvarar för kommunförsök och utbildningar för kommunala aktörer. Våra kontaktuppgifter hittar du här.