Verktyg för att omsätta delaktighet i praktiken

Delaktighetsspel

Kommunförbundets delaktighetsspel ger en struktur och ramar för diskussioner om möjligheter till och förverkligande av delaktighet.

Lapsi vaikutustenarviointi, LAVA (barnkonsekvensanalyser)

Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisning för hur man gör konsekvensbedömningar för barns rättigheter.

Lasten osallistumisen etiikka: Lapset ja nuoret palveluiden kehittäjinä

En broschyr (på finska) utgiven av Centralförbundet för Barnskydd med tio centrala etiska principer som stöd för experter som planerar och utvecklar sin verksamhet med barn och ungdomar.

Mistä niitä nuoria löytyy [pdf]

En handbok av Nuorten Suomi, Utvecklingscentralen Lärorik och projektet All Youth med praktiska tips för var man kan nå ungdomar och vad som är bra att beakta med tanke på ungas delaktighet.

Osallisuus.fi

Finlands Ungdomssamarbete Allians rf berättar på sin webbplats (på finska) om ungas delaktighet och påverkansmöjligheter. Du kan beställa utbildningar, läsa mera om nätverk för delaktighet och få hjälp av experter.

Osallistumisen muistiinpanopohja (anteckningsmall för deltagande, på finska)

Björneborgs stads anteckningsmall för delaktighet och växelverkan. Dokumentmallen innehåller konkreta frågor som ska besvaras om bland annat vem deltagandet riktar sig till, vad syftet med deltagandet är, hur det genomförs och vad man lärde sig av deltagandet.

Saavutettavasti.fi (på finska)

En webbplats som administreras av Celia och som innehåller omfattande konkreta anvisningar för hur man gör webbinnehåll och kommunikation tillgängligt. Här kan du läsa mera om bland annat hur dokument som publiceras på webbplatser i Word-, PDF- eller PowerPoint-format kan göras tillgängliga. Webbplatsen riktar sig till den offentliga sektorn.

Tillgänglighetskrav.fi

En webbplats som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland med information och anvisningar om tillgänglighet. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar hur tillgänglighetskraven för webbtjänster efterföljs i Finland.

Ungasidéer.fi

En riksomfattande tjänst för ungdomar där de enkelt kan presentera idéer, delta och påverka i frågor som gäller dem. Kommuner, skolor, organisationer och ungdomars påverkansgrupper kan ta tjänsten i bruk kostnadsfritt.

Verkkopalvelun markkinointi nuorille (video, på finska)

På videon berättar Reetta som är projektanställd vid tjänsten Nuokka.fi hur det lönar sig att marknadsföra nya webbtjänster för ungdomar och samtidigt samla in användarerfarenheter för utveckling av tjänsten.

Verkkovastaamisen huoneentaulu

Ungdomsinformationscentralen Koordinaattis informationstavla är avsedd för att användas som stöd för hur man svarar ungdomar på webben, men den kan tillämpas i allt expertarbete där man möter ungdomar i digitala miljöer.

Nuorten toimijuus

Nuorten Akatemias Mahis-material (på finska) berättar om hur handledare kan beakta och främja ungas delaktighet. Materialet innehåller praktiska tips om hur ungdomar kan genomföra egna projekt och informera om dessa.

Nuvalaisen käsikirja

En handbok (på finska) för medlemmar av ungdomsfullmäktige. Handbokens syfte är att stöda påverkansarbetet på lokal nivå. Den innehåller råd och anvisningar för all verksamhet inom ungdomsfullmäktige från verksamhetens grunder och lagliga grund till mötesanvisningar och internationell verksamhet.

OmaOppilaskunta.fi

En webbplats som administreras av Utvecklingscentralen Lärorik och innehåller en verktygslåda för utveckling av elevkårers verksamhet och delaktighet.

Utbildningar för ungdomsfullmäktige och deras handledare

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf ordnar utbildningar för såväl aktiva ungdomar som för vuxna som arbetar med ungdomar.