Kvalitetskriterierna för ungas delaktighet

Delaktighet är ett begrepp med många dimensioner. När vi tog fram dessa kvalitetskriterier fokuserade vi på ungdomars möjligheter att uttrycka sina åsikter, påverka beslut och få till stånd förändring i sin närmaste omgivning. Delaktighet innebär också att unga lär sig ta ansvar för andra människor och för omvärlden. Målet är att ungdomar ska känna sig bemötta och att de växer in i rollen som aktiva aktörer.

Vi har delat in kvalitetskriterierna för delaktighet i fyra grupper: ungdomars upplevelser av delaktighet, ungdomar som samhällsresurs, ungdomars möjligheter att påverka och att skapa förutsättningar för ungas delaktighet på kommunnivå.

Hur ska man göra för att ungdomars delaktighet ska vara meningsfullt och hur ska man stärka det i kommunerna? Titta på videon.

Kvalitetskriteriekort

Kvalitetskriterierna är ett praktiskt verktyg som kan användas för att bedöma hur ungdomars delaktighet realiseras och de har utarbetats för dem som arbetar med ungdomar. Du kan titta på korten via länkarna för de olika kvalitetskriterierna. Kvalitetskriteriekorten innehåller ett kriterium, en beskrivning och frågor till stöd för verksamheten.

HELHET I: Ungdomars upplevelser av delaktighet

1. Interaktion

Ungdomar bemöts med en lyssnande inställning.

2. Ålder och utvecklingsnivå

Ungdomar deltar på ett sätt som är lämpligt för deras ålder och utvecklingsnivå.

HELHET II: Ungdomar som samhällsresurs

3. Frivillighet

Deltagandet är frivilligt och ungdomar uppmuntras att uttrycka sina åsikter.

4. Ändamålsenlighet

Det finns ett syfte med att delaktiggöra ungdomar, och det är en del av beslutsprocessen.

HELHET III: Ungdomars möjligheter att påverka

5. Jämställdhet och likabehandling

Ungas deltagande sker på jämställda och likvärdiga grunder.

6. Betydelsefullhet

Ungdomar påverkar saker och tjänster som de upplever som betydelsefulla.

7. Mångsidiga former

Mångsidiga möjligheter för ungdomar till delaktighet och påverkan.

HELHET IV: Skapa möjligheter till ungas delaktighet på kommunnivå

8. Strukturer

Ungas påverkningsgrupper är en del av beslutsfattandet.

9. Alla sektorer

Ungas delaktighet kan stärkas inom alla sektorer.

10. Samarbete

Kommunen samarbetar med olika organisationer för att utveckla ungas delaktighet.

11. Kunskaper

Tjänsteinnehavare och anställda inom kommunen får utbildning om ungas delaktighet.

12. Kommunikation

Kommunikationen till ungdomar motsvarar deras önskemål och behov.