Kriterium 9: Ungas delaktighet kan stärkas inom alla sektorer

Att främja ungas delaktighet ska vara en del av arbetet inom alla sektorer och en del av de kommunanställdas kompentenser. Utvecklingsarbetet måste omfatta såväl verksamhetskulturen som praxis, strukturer och kommunens strategi, och genomföras så att ungdomar tas med på ett naturligt, regelbundet och automatiskt sätt. Utmaningar som man kan stöta på när man vill stärka ungdomars deltagande är bl.a. negativa attityder samt behovet av att utveckla och befästa praxis och verksamhetsmodeller som är öppna och interaktiva.

Att överväga:

  • Att främja ungas delaktighet är en del av vår kommuns strategi, verksamhetskultur och praxis.
  • Att unga deltar och påverkar är en del av vardagen i vår kommun.
  • När vi utvecklar samarbete och växelverkan mellan olika sektorer beaktar vi även hur vi kan förbättra ungas delaktighet.
  • Ungdomarna utvärderar själva regelbundet hur bra de blir hörda i vår kommun.
  • Vi drar nytta av ungdomarnas åsikter på ett mångsidigt sätt i beslutsfattandet.
  • I vår kommun genomför vi systematiskt barnkonsekvensanalyser  som en del av beslutsfattandet.