Forskning och information om ungas delaktighet

Under se senaste åren har det gjorts många undersökningar om ungas delaktighet. Ungas delaktighet är ett intressant tema. För att uppmuntra och förplikta kommunerna att delaktiggöra ungdomar behövs information och undersökningar om temat.

På den här webbplatsen avses med ungdomar alla under 29 år, i enlighet med ungdomslagen.

Barns perspektiv och delaktighet som ideologisk orientering för småbarnspedagogiken i Finland

Jan-Erik Mansikka och Marina Lundqvist analyserar vilka uttryck för barns perspektiv och delaktighet som framträder i de finländska styrdokumenten. Olika faktorer som påverkat att delaktighet bland barn betonats senare inom småbarnspedagogiken i Finland än de andra nordiska länderna tas också upp.

Nuorten näkemyksiä osallisuudesta

Ungdomscentralen Marttinen har som en del av projektet Nuorten ääni kuuluviin (”Låt ungdomarnas röst höras”) intervjuat ungdomar om vad delaktighet betyder för dem, när de har känt sig delaktiga och på vilket sätt de skulle vilja vara delaktiga i framtiden.

Nuorten äänen pitää kuulua!

En rapport av Centralförbundet för Barnskydd som redogör för ungdomars åsikter, hur de upplever sina möjligheter att delta och påverka gemensamma frågor.

Enkäten Hälsa i skolan

Institutet för hälsa och välfärd THL:s enkät tar fram mångsidig och tillförlitliga data på landskapsnivå och lokal nivå om barns och ungdomars välmående, hälsa, skolgång och studier, delaktighet samt hurdan hjälp de får och hur tjänsterna de får motsvarar deras behov.

Förutsättningar för uppväxt, lärande och delaktighet för alla

En rapport av undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet som grundar sig på bakgrundsmaterial för beredningen av Barnstrategin. Rapportens fem temaområden är mänskliga relationer, lärande, trygghet, hälsa och delaktighet. Sammanställningen består av de viktigaste forskningsresultaten som cirka hundra forskare och forskargrupper har lyft fram samt åtgärdsrekommendationer som grundar sig på dessa.

Kunta nuorten osallisuusympäristönä – nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin

Anu Gretschel granskar i sin doktorsavhandling interaktionsrelationer mellan kommuner och ungdomar, med andra ord hur kommunen med sin verksamhet kan engagera, stöda eller förhindra ungdomar att delta i behandlingen av ärenden som gäller deras livsmiljö och kommun.

Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana: tapaustutkimus lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa

Anu Alankos doktorsavhandling behandlar barns och ungdomars erfarenheter av regionala påverkansgrupper i Uleåborg. Undersökningen utreder hur man blir medlem av en grupp och av vilka orsaker, verksamhetsmodeller och påverkningsobjekt samt delaktighetsgrupper som ett rum för gemensam verksamhet barn, ungdomar och vuxna emellan.

Ungdomsbarometern

Den årliga Ungdomsbarometern mäter värderingar och attityder hos finländska ungdomar i åldern 15-29. Ungdomsbarometrarna tar tag i frågor som är aktuella för ungdomar, men vissa forskningsfrågor återkommer varje år. Temat för 2018 var påverkan, år 2013 var det delaktighet och år 2008 ungdomars förhållande till kommunen och lokalt påverkningsarbete.

Yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus: Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja poliittisuus arjen käytäntöinä

Elina Stenvall undersöker i sin doktorsavhandling hur barn upplever sina möjligheter att delta och påverka verksamheter när dessa betraktas med fokus på dimensioner som politik, medborgarskap och delaktighet.