Forskning och information om ungas delaktighet

För att uppmuntra och förplikta kommunerna att delaktiggöra ungdomar behövs information och undersökningar om temat. Nedanför finns det sammansättning av forskningsartiklar, avhandlingar, rapporter och utredningar om temat.

På den här webbplatsen avses med ungdomar alla under 29 år, i enlighet med ungdomslagen.

Rapporter

Deltagande och delaktighet: Del 1: Utgångspunkterna för delaktighet i den nationella barnstrategin

I denna utredning bedöms forskningsinformationen om barns och ungas delaktighet, och väsentliga observationer om detta samlas ihop för beredningen av den nationella barnstrategin. Enligt utredningen ska delaktigheten beaktas som ett centralt värde i samhällsdebatten och beslutsfattandet.

Förutsättningar för uppväxt, lärande och delaktighet för alla

En rapport av undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet som grundar sig på bakgrundsmaterial för beredningen av Barnstrategin. Rapportens fem temaområden är mänskliga relationer, lärande, trygghet, hälsa och delaktighet. Sammanställningen består av de viktigaste forskningsresultaten som cirka hundra forskare och forskargrupper har lyft fram samt åtgärdsrekommendationer som grundar sig på dessa.

Nabo – ungas röster om social inkludering i Finland

Nordiska ministerrådets projekt Nabo fokuserade under åren 2018–2020 på nordiska ungdomars upplevelse av social inkludering. Rapporten beskriver intervjuer som gjorts med unga i Finland gällande deras upplevelser av inkludering, jämlikhet och delaktighet.

Nuoret luupin alla 2012 – Osallisuudesta hyvinvointiin (pdf)

Forskningsrapport framställd av projektet Nuoret luupin alla (ung. Ungdomar under lupp).

Nuorten osallisuuden edistäminen – Selvitysmiehen raportti (pdf)

Professor Heikki Hiilamos utredning om främjande av ungas delaktighet.

Nuorten äänen pitää kuulua!

En rapport av Centralförbundet för Barnskydd som redogör för ungdomars åsikter, hur de upplever sina möjligheter att delta och påverka gemensamma frågor.

Tavoitteena aito osallisuus: Tarkastelussa Suomen ensimmäinen deliberatiivinen nuorisoraati

Forskningsrapport i tidskriften Kansalaisyhteiskunta om genomförandet av ett deliberativt ungdomsråd för studerande på andra stadiet.

Tio berättelser om unga och stödbehov: Ungdomars idéer för utveckling av tjänster

Slutrapporten för yrkeshögskolan Diakonias projekt Nuorten kevyet palvelupolut – 3X10D (ung. Ungdomars smidiga tjänstestigar) presenterar ungdomars åsikter om hur man på ett bättre sätt kunde lyssna på de unga när man utvecklar tjänster för dem. Ungdomarnas önskemål kan sammanfattas med tre ord: bemöta, lyssna och uppmuntra.

Enkät undersökningar

Enkäten Hälsa i skolan

Institutet för hälsa och välfärd THL:s enkät tar fram mångsidig och tillförlitliga data på landskapsnivå och lokal nivå om barns och ungdomars välmående, hälsa, skolgång och studier, delaktighet samt hurdan hjälp de får och hur tjänsterna de får motsvarar deras behov.

Ungdomsbarometern

Den årliga Ungdomsbarometern mäter värderingar och attityder hos finländska ungdomar i åldern 15-29. Ungdomsbarometrarna tar tag i frågor som är aktuella för ungdomar, men vissa forskningsfrågor återkommer varje år. Temat för 2018 var påverkan, år 2013 var det delaktighet och år 2008 ungdomars förhållande till kommunen och lokalt påverkningsarbete.

Forskningsartiklar

Barns perspektiv och delaktighet som ideologisk orientering för småbarnspedagogiken i Finland

Jan-Erik Mansikka och Marina Lundqvist analyserar vilka uttryck för barns perspektiv och delaktighet som framträder i de finländska styrdokumenten. Olika faktorer som påverkat att delaktighet bland barn betonats senare inom småbarnspedagogiken i Finland än de andra nordiska länderna tas också upp.

Determinants of Positive Mental Health in Adolescents–A Cross-Sectional Study on Relationships between Positive Mental Health, Self-Esteem, Character Strengths and Social Inclusion

Adolescence is a crucial time period with especial vulnerability for development of mental health problems. Growing interest is focusing on the determinants of positive mental health in order to find the key concepts that could be influenced in the promotion of mental well-being of adolescents. In this study we aim to explore the relations between self-esteem, character strengths and experience of social inclusion as determinants of adolescents’ positive mental health controlled for selected sociodemographic background factors.

Ohjausta osallisuuteen? Sosiaalinen ja poliittinen osallisuus ammattiin opiskelevien nuorten arjessa

Forskningsartikel av Antti Maunu och Tomi Kiilakoski i tidskriften Aikuiskasvatus.

Suomen Lasten Parlamentti osallisuuden mahdollistajana (pdf)

Forskningsartikel om Barnens parlament i Finland av Jatta Herranen och Sinikka Mäntysalo-Lamppu.

Tulevaisuuden toivot – Digitaalisten medioiden käyttö nuorten osallisuuden ja osaamisen lähteenä

Forskningsartikel av Suvi-Sadetta Kaarakainen och Meri-Tuulia Kaarakainen i tidskriften Media & viestintä.

Doktorsavhandlingar

Kunta nuorten osallisuusympäristönä – nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin

Anu Gretschel granskar i sin doktorsavhandling interaktionsrelationer mellan kommuner och ungdomar, med andra ord hur kommunen med sin verksamhet kan engagera, stöda eller förhindra ungdomar att delta i behandlingen av ärenden som gäller deras livsmiljö och kommun.

Osallisuusryhmä demokratiakasvatuksen tilana: tapaustutkimus lasten ja nuorten osallisuusryhmien toiminnasta Oulussa

Anu Alankos doktorsavhandling behandlar barns och ungdomars erfarenheter av regionala påverkansgrupper i Uleåborg. Undersökningen utreder hur man blir medlem av en grupp och av vilka orsaker, verksamhetsmodeller och påverkningsobjekt samt delaktighetsgrupper som ett rum för gemensam verksamhet barn, ungdomar och vuxna emellan.

Yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus: Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja poliittisuus arjen käytäntöinä

Elina Stenvall undersöker i sin doktorsavhandling hur barn upplever sina möjligheter att delta och påverka verksamheter när dessa betraktas med fokus på dimensioner som politik, medborgarskap och delaktighet.