Verksamhetsformer

Låt dig inspireras av olika verksamhetsformer som tagits fram för att engagera ungdomar runt om i Finland.

Bättre tjänster utvecklas i samråd: CoSIE2020 (på finska)

Projektet CoSIE2020 (Co-creation of Service Innovation in Europe) har som mål att utveckla sätten att förbättra tjänster som främjar ungas delaktighet.

Elev- och studerandekårer

FSS fungerar som stöd och resursbank för landets svenskspråkiga elev- och studerandekårer.

UNICEFs modell Barnvänlig kommun

UNICEF bygger tillsammans med kommunerna upp ett barnvänligt Finland. Alla kommuner kan ansöka om att gå med i UNICEFs avgiftsfria modell Barnvänlig kommun. Den hjälper kommunerna att främja rättigheterna i synnerhet för de barn som är i den svagaste ställningen. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Verksamhetsformer utvecklade i kommuner

Esbo: Egen kanal för ungas respons och förslag

Esbo stad har en egen responskanal för unga. Via responskanalen kan unga sända både respons och olika initiativ till staden. Tanken är att göra det lätt och smidigt för unga att ge feedback och påverka. Kanalen fungerar på svenska, finska och engelska.

Tammerfors: Barnens parlament (på finska)

Barnens parlament är en påverkanskanal för barn i lågstadiet. Målet är att barnens åsikter ska bli hörda i stadens beslutsfattande och att lära barnen demokrati- och påverkansfärdigheter på ett åldersanpassat sätt. Verksamheten aktiverar till delaktighet och sker på barnens villkor.

Helsingfors: Krut

Krut är Helsingforsungdomarnas system för påverkan. Det tar hänsyn till deras mångfald och skapar möjligheter för olika ungdomar att främja saker som de upplever vara viktiga, på ett sätt som är karakteristiskt för dem.

Helsingfors: KrutBudgeten

KrutBudgeten är Helsingfors modell för deltagande budgetering. Med hjälp av den beslutar man om fritidsverksamhet och tjänster för ungdomar i samråd med de unga.

Tammerfors: 4. luokkalaisten vaikuttamispäivä (på finska)

Påverkansdagen för fjärdeklassare har som mål att genom aktiv verksamhet lära ut demokrati- och påverkansfärdigheter och ge information om den egna hemorten och vilka tjänster där finns för barn och ungdomar.

Projektet Nuorten ääni maakunnissa (på finska)

Projektet Nuorten ääni maakunnissa (ung. De ungas röst i landskapen) genomfördes 2017–2019 i olika landskap och involverade ungdomar, personer som arbetar med de unga, tjänstemän och beslutsfattare. I fem landskap grundades en påverkansgrupp för ungdomar och olika utbildningar och tillfällen i samband med ungas påverkansarbete. Ett viktigt perspektiv var att främja att alla ungdomar ska få sin röst hörd och testa modeller för ungas delaktighet på ett brett plan och olika påverkansmöjligheter.

Uleåborg: Nuorten politiikkakoulu (på finska)

Politikskolan Nuorten politiikkakoulu har som mål att engagera ungdomar i påverkansarbete och ge dem kunskaper och färdigheter som behövs för att påverka och delta i samhället. Man fäster särskild uppmärksamhet vid ungdomar som inte ännu deltar eller känner att de kan påverka frågor som gäller dem själva eller samhällsfrågor.

Uleåborg: Nuorten NERO -toimintaraha (på finska)

NERO är ett verksamhetsanslag som ungdomar i Uleåborg kan ansöka om för att planera och genomföra evenemang, sammankomster eller projekt som är öppna för alla. Ansökan om anslag kan lämnas under hela året.

Åbo: Nuoret digitaalisessa Turussa (på finska)

Åbo stad har ordnat workshoppar på temat ungdomar i den digitala staden där ungdomar involveras i utformningen av digitala tjänster. I en serie på tre workshoppar fick ungdomarna presentera sina idéer om hur tjänsterna för unga kunde utvecklas. Det här pilotprojektet gick ut på att med hjälp av tjänstedesign utveckla en modell för utveckling av digitala tjänster.

Temadagen Vaikuta! (på finska)

Nuorten Suomi ry:s temadagar Vaikuta! (ung. Påverka!) har som mål att stärka ungdomars samhällsdeltagande. Under temadagen får ungdomar och beslutsfattare interagera och man samlar in ungdomars idéer som stöd för beslutsfattandet inom kommuner och landskap.

Åland: Ungdomar diskuterade med ministrar om ungas psykiska hälsa

Ungdomar på Åland deltog i ett möte med landskapsregeringens ministrar, mötet ordnades i samarbete med Barnombudsmannen och Rädda barnen. Utgångspunkt för diskussionen var den svenska versionen av den nordiska barnresolutionen och hur corona pandemin påverkar ungas psykiska mående.

Hämeenkyrö: Instagram som verktyg för snabba enkäter

Instagram kan användas som ett lätt och snabbt sätt att engagera ungdomar. I Hämeenkyrö har man exempelvis gjort snabba enkäter för ungdomar på Instagram och frågat om vad ungdomarna tänker om t.ex. nattöppet på ungdomsgården och utvecklingen av tjänster i samband med planen för barns och ungdomars välbefinnande.

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa: Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa (på finska)

Den här publikationen av kunskapscentret Osallisuuden osaamiskeskus har utarbetats särskilt med tanke på tjänsteinnehavare och medarbetare i kommuner. Målet är att få läsarna att reflektera över på vilket sätt och med vilka metoder man kan stärka ungdomars delaktighet i den dagliga verksamheten inom kommunen.

Larsmo: Projektet Unik och värdefull

Larsmo, Jakobstad, Kronoby, Nykarleby och Pedersöre kommun samarbetar gällande projektet Unik och värdefull, som jobbar för barns rättigheter och välmående inom dagvården. Projektet utgår från barnkonventionen och fokuserar bland annat på barns delaktighet.

Kotka: Ungdomarna ockuperar stadshuset (på finska)

En gång om året ockuperar ungdomarna i Kotka stadshuset med tillåtelse under ett evenemang som ordnas av Kotka ungdomsfullmäktige. Cirka 550 ungdomar deltog i evenemanget och kom för att bekanta sig med stadens beslutsfattare och få information om aktuella ärenden. Evenemanget har långa anor och ordnas på hösten.