Kriterium 5: Ungas deltagande sker på jämställda och likvärdiga grunder

Alla ungdomar ska ha möjlighet att delta oberoende av bakgrund eller åsikter. De ungas individuella, språkliga och kulturella behov, liksom tillgång och tillgänglighet måste beaktas. Särskilt ungdomar med funktionshinder, en mångkulturell bakgrund samt sexuella minoriteter och könsminoriteter upplever diskriminering. Det är viktigt att stöda lika möjligheter till deltagande både bland ungdomar, så att alla får sin röst hörd, och i förhållande till övriga kommuninvånare, som kan ha bättre förutsättningar och möjligheter att framföra sina åsikter och påverka.

Att överväga:

  • Jag uppmuntrar så många ungdomar som möjligt att delta.
  • Jag försöker finna sätt att uppmuntra och motivera även ungdomar som inte är så aktiva att komma med.
  • Jag strävar efter att för egen del identifiera och avlägsna sådan praxis och strukturer som orsakar och uppehåller ojämlikhet och diskriminering.
  • Jag väljer tillgängliga lokaler för möten och aktiviteter.
  • I mitt arbete har jag resurser för att beakta jämställdhet och likabehandling så att deltagarna kan få det stöd de behöver.
  • I vår kommun finns en jämställdhets- och likabehandlingsplan och ungdomar har deltagit i formuleringen av den.