Kriteeri 5: Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus

Nuorten osallistuminen on tasa-arvoista ja yhdenvertaista.

Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus osallistua riippumatta taustasta tai mielipiteistä. Osallistumisessa on otettava huomioon nuorten yksilölliset, kielelliset ja kulttuuriset tarpeet sekä saavutettavuus ja esteettömyys. Syrjintää kokevat erityisesti vammaiset, monikulttuuriset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret.

Tasa-arvoista ja yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua on tuettava sekä nuorten kesken, jotta kaikkien nuorten ääni pääsisi esille. Lisäksi mahdollisuutta osallistua on tuettava suhteessa niihin kuntalaisiin, joilla voi olla lähtökohtaisesti nuoria paremmat mahdollisuudet tuoda esille oma mielipiteensä ja vaikuttaa.

Tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta ja luoda tapoja, joilla monenlaiset nuoret saavat samanarvoisia välineitä ja mahdollisuuksia osallisuutensa toteutumiseksi. Nuoret, kuten kaikki ihmiset, tulisi nähdä sekä samankaltaisuuden että erilaisuuden kautta: kaikki ovat tasavertaisia keskenään, mutta myös suhteellisesti erilaisia yhteiskunnallisten rakenteiden ja roolien määritteleminä (esimerkiksi ikä, asuinpaikka, sosioekonominen asema). Nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä, ja siksi on tärkeää varmistaa, että kaikille nuorille tarjotaan mahdollisuus esittää näkemyksensä ilman minkäänlaista syrjintää. Kaikilla nuorilla on mahdollisuus käyttää erilaisia, mutta samanarvoisia tapoja ja väyliä vaikuttaa itselleen merkityksellisiin asioihin oma ikä ja kehitystaso huomioiden.

Pohdittavaksi