Työkaluja osallisuuden toteuttamiseen

Tavoitteena on, että mahdollisimman monet nuoret osallistuvat ja vaikuttavat. Jotta tämä toteutuu, on tärkeää kannustaa nuoria osallisuuteen sekä tarjota erilaisia tapoja ja väyliä siihen, eli työkaluja osallisuuden toteuttamiseen. Kaikkiin kuulemisen tapoihin liittyy kuitenkin aina ymmärrys siitä, mitä sillä pyritään saavuttamaan. Osallistujille on annettava todenmukainen kuva siitä, minkälaisesta osallistumismahdollisuudesta on kyse – missä vaiheessa ollaan menossa, miten valmistelu etenee, minkälaisella aikataululla ja kuka tekee lopullisen päätöksen. Lisäksi osallistumisen ja vaikuttamisen tuloksista tulee kertoa perustellen osallistujille. 

Tälle sivustolle on koottu erilaisia työkaluja osallisuuden toteuttamiseen. Mikään kuulemisen tapa ei ole toistaan parempi, vaan kuhunkin tilanteeseen tulee pyrkiä löytämään mahdollisimman sopiva toteuttamistapa. Lisäksi on hyvä muistaa, että erityistä tukea tarvitsevat palvelevat osallisuuden vahvistamisen tavat palvelevat kaikkien muidenkin nuorten osallisuuden vahvistamista.

Aloitetyökalu

Digiraati

Digiraati.fi palvelussa nuoret voivat osallistua digitaalisiin kansalaisraateihin.

Nuortenideat.fi

Valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Kunnat, koulut, järjestöt ja nuorten vaikuttajaryhmät voivat ottaa maksutta palvelun käyttöönsä.

Arviointityökaluja

NOSTE-itsearviointityökalu

NOSTE-työkalun avulla viranhaltijat ja työntekijät voivat arvioida ja kehittää nuorten osallisuuden toteutumista omassa työssään.

Ikätasoiset osallisuusmittarit

Osaamiskeskus Kentauri on luonut kaksi ikätasoista osallisuusmittaria nuorisoalan järjestöille. Mittarit kartoittavat toimintaan osallistuvan lapsen ja nuoren kokemusta kuulumisesta, toimijuudesta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa.

Osallisuusindikaattori

THL on kehittänyt osallisuusindikaattorin (Experiences of Social Inclusion Scale, ESIS), jolla voidaan mitata osallisuuden kokemusta. Osallisuusindikaattori sopii monenlaiseen käyttötarkoitukseen. Sitä käytetään väestötutkimuksessa, seurannan tuottavana mittarina, toiminnan arviointiin, sekä keskustelun ja ajatusten herättäjänä. Voit myös hyödyntää osallisuusindikaattorilla tuotettua tutkimustietoa.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit

Koordinaatin kokoama opas nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallien käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistus tukemaan lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä.

Opetukseen tarkoitettuja työkaluja

Oppilaiden verkkokurssi osallisuudesta

Osallisuus koulussa -verkkokurssi lähestyy osallisuutta osallistumisen ja vaikuttamisen, mutta myös kuulumisen tunteen näkökulmasta. Se avaa oppilaille sitä, että vaikuttaminen on monipuolista toimintaa, ja että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Tavoitteena on innostaa oppilaita kiinnostumaan vaikuttamisesta ja löytämään itselle sopiva tapa osallistua.

Alakoulun työpaja -Yhdenvertainen koululuokka

Julkaistava työpaja ja materiaalit on muokattu toteutettavaksi omatoimisesti alakouluissa pohdittaessa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja sitä miten nämä teemat ilmenevät omassa koulussa ja omassa luokassa. Työpaja on alunperin suunniteltu ja toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa 2020-2022. Kuuleminen oli osa Osallisuuden osaamiskeskuksen toimintaa ja sen toteuttivat Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Nuorten Akatemia

Oppilaskunta työpaja- Yhdenvertainen koulu

Julkaistava työpajan malli ja materiaalit on muokattu toteutettavaksi omatoimisesti oman koulun oppilaskunnan toimintana edistettäessä oppijalähtöistä yhdenvertaisuustyötä kouluissa. Työpaja on tarkoitettu toteutettavaksi useamman koulun yhteisenä etätyöpajana, jolloin korostuu vertaiskeskustelu ja muilta oppiminen. Myös usean koulun yhteisen työpajan tuotoksia voi hyödyntää oman koulun yhdevertaisuustyössä. Työpaja on alunperin suunniteltu ja toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaan 2020-2022. Kuuleminen oli osa Osallisuuden osaamiskeskuksen toimintaa ja sen toteuttivat Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Nuorten Akatemia.

Oman koulun Oppilaskunta- työpaja -Yhdenvertainen koulu

Julkaistava työpajan malli ja materiaalit on muokattu toteutettavaksi omatoimisesti oman koulun oppilaskunnan toimintana edistettäessä oppijalähtöistä yhdenvertaisuustyötä kouluissa. Työpaja on alunperin suunniteltu ja toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaan 2020-2022. Kuuleminen oli osa Osallisuuden osaamiskeskuksen toimintaa ja sen toteuttivat Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Nuorten Akatemia.

Mikä tulevaisuusverstas on?

Opinpaja Oy:n esittely tulevaisuusverstas-työpajan järjestämisestä. Tulevaisuusverstasta voidaan käyttää apuna, kun halutaan ottaa lapset tai nuoret mukaan jonkin asian kehittämiseen tai suunnitteluun.

Pelilliset työkalut

Osallisuuspeli

Kuntaliiton Osallisuuspeli tarjoaa rungon ja raamit keskustelulle osallisuuden mahdollisuuksista ja toteuttamisesta.

Pelissä yhteinen kaupunki-työpaja

SYKLIn kehittelemä kokemuksellinen työpaja tuo yhteen kaupunkisuunnittelun ammattilaiset ja maallikot. Pelissä yhteinen kaupunki! -työpaja perustuu vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen ja kokemuksellisuuteen. Se herättää kiinnostuksen omaan elinympäristöön ja antaa valmiuksia osallistumiseen.

Yhteisön kokemuspeli

Erityisesti lastensuojelulaitoksiin tarkoitettu lautapeli, jonka avulla lapset, nuoret ja työntekijät voivat keskustella ja arvioida lapsen ja nuoren omia kokemuksia elämästään.

Urppaby – kaupunkiympäristön vaikuttamiskanava Seppo-peliympäristössä

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Jyväskylän kaupungin yhteistyössä toteuttama ympäristön suunnitteluun liittyvä pelillistetty vaikuttamiskanava, jonka tavoitteena on nuorille helpon tavan ottaa kantaa ja vaikuttaa lähiympäristön suunnitteluun.

Vaikuta!- teemapäivä

Vaikuta!-teemapäivän tarkoituksena on nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistaminen. Teemapäivässä nuoret ja päättäjät voivat vuorovaikuttaa sekä nuorten ajatuksia ja ideoita kerätään eri tahojen kuten kunnan- ja maakunnan päätöksenteon tueksi. Päivässä käytetään seppo.io- oppimisalustaa, johon rakennetaan Vaikuta!- peli. Peliin kootaan teemapäivään sovituista aiheista tehtäviä, jota nuoret pelaavat ryhmissä.

Esimerkkejä kunnissa toimivista työkaluista

Instagramilla nopean tiedon keräämistä nuorilta

Helppoon ja nopeaan osallistumiseen voi hyödyntää mm. Instagramia. Esimerkiksi Hämeenkyrössä on kerätty Instagram-storyssa kyselyillä tietoa nuorilta mm. yönuokkarin aukioloajoista sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan liittyvästä palvelujen kehittämisestä.

Nuorten NERO-toimintaraha Oulussa

Oululaisten nuorten suunnittelemiin ja toteuttamiin kaikille avoimiin tapahtumiin, tilaisuuksiin tai projekteihin tarkoitettu toimintaraha, jota voi hakea ympäri vuoden.

#MeijänNurmes- ideaboksi

#MeijänNurmes-ideaboksiin nuoret voivat jättää ideoita ja kommentteja nimettömänä ja käydä kommentoimassa muiden ehdotuksia. Toiminta on osa digitaalisen nuorisotyön #NuortenNurmes- kehittämishanketta.

Osallistumisen muistiinpanopohja

Porin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin täytettävä muistiinpanopohja, jossa kysytään käytännönläheisiä kysymyksiä osallistumisesta, mm. kenelle osallistuminen on suunnattu, mikä on sen tavoite, miten osallistuminen toteutetaan ja mitä osallistumisesta opittiin.

Vuosikello nuorisotyön kesätoiminnan suunnitteluun

Nuoria osallistava suunnittelun malli, jossa nuoret pääsevät monipuolisesti vaikuttamaan toiminnan sisältöön. Vuosimalli on sovellettavissa muuhunkin kuin vain kesätoimintaan.

Menetelmäoppaita ja muuta materiaalia

Mistä niitä nuoria löytyy? (pdf)

Nuorten Suomen, Kehittämiskeskus Opinkirjon ja All Youth-hankkeen oppaassa annetaan käytännön vinkkejä, mistä nuoria voisi tavoittaa ja mitä nuorten osallistumisessa kannattaa huomioida.

Seitsemän oppituntia nuorten osallisuudesta

Sitran julkaisu nuorten osallistamisesta. Sitran oppimispäiväkirja on tarkoitettu päättäjille, asiantuntijoille ja kaikille, jotka etsivät tapoja lisätä nuorten osallisuutta ja vahvistaa nuorten ääntä heitä koskevissa asioissa.

Vaikuta! -menetelmäopas nuorten näköiseen vaikuttamiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen (pdf)

Taksvärkki ry:n VAIKUTA! -opas antaa välineitä ja ideoita nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen omasta lähiympäristöstä alkaen.

Verkkovastaamisen huoneentaulu

Osaamiskeskus Koordinaatin huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorisotyöhön, mutta sitä voi soveltaa yleisesti kaikkien muidenkin ammattilaisten työssä, kun he kohtaavat nuoria digitaalisissa ympäristöissä.

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu

Pelastakaa Lapset ry:n materiaalia palvelumuotoiluprosessin toteuttamisesta lasten kanssa.

Työskentele lapsen kanssa

Pelastakaa Lapset ry:n ohjemateriaalia lasten kanssa työskentelyyn. Materiaalissa annetaan ohjeita mm. lasten kanssa tapahtuvan tapaamisen suunnitteluun, lapseen tutustumiseen, lasten kokemusten esille saamiseen ja toiminnan arviointiin.

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi: Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia

Työterveyslaitoksen koonti, josta löytyy mm. osallistavia taidemenetelmiä nuorille.

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen kulttuurisessa nuorisotyössä (pdf)

Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen julkaisu on tehty kulttuurisen nuorisotyön ohjaajille selkiyttämään ja yhtenäistämään nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen käsitteiden ymmärrystä työssä.

Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita? (pdf)

Sitran tuottama käsikirja esittelee keinoja, jotka edistää yleisten kirjastojen demokratiatyötä. Tavoitteena tukea kansalaisten osallisuutta rakentamalla kansalaisdialogia ja luomalla lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia. Käsikirjassa esitellyt keinot pohjaavat Kirjastoista kansanvallan foorumeita -kokeiluista saatuihin oppeihin. Kokeilut rakensivat vuosien 2020 ja 2021 aikana keinoja, joiden avulla yleiset kirjastot voivat olla laajemmin osa kansalaisyhteiskuntaa.

Hyödyllisiä verkkosivustoja

Avoimen hallinnon tietokortit lasten ja nuorten kuulemisesta

Lasten ja nuorten kuulemisesta huomionarvoisia asioita eri osa-alueilta.

Osallisuus.fi

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin sivulla kerrotaan nuorten osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista. Voit tilata koulutuksia, tutustua osallisuuden verkostoihin ja saada asiantuntija apua.

Saavutettavasti.fi

Celian ylläpitämällä sivustolla on kattavia käytännön ohjeita verkkosisältöjen ja viestinnän saavutettavuudesta. Tutustu mm. miten asiakirjat, jotka julkaistaan verkkosivuilla Word-, PDF- tai PowerPoint-tiedostoina, voi tuottaa saavutettavasti. Sivusto on suunnattu julkiselle sektorille.

Saavutettavuusvaatimukset.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämä verkkosivusto, jossa tietoa ja ohjeita saavutettavuudesta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa Suomessa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta.

Kerro meille hyvistä osallisuuteen liittyvistä materiaaleista. Täydennämme linkkilistaa saatujen palautteiden perusteella. Siirry palautelomakkeeseen. Voit myös esittää toiveen siitä, millaiselle materiaalille olisi tarvetta.