Työkaluja osallisuuden toteuttamiseen

Tavoitteena on, että mahdollisimman monet nuoret osallistuvat ja vaikuttavat. Jotta tämä toteutuu, on tärkeää kannustaa nuoria osallisuuteen sekä tarjota erilaisia tapoja ja väyliä siihen. Kaikkiin kuulemisen tapoihin liittyy kuitenkin aina ymmärrys siitä, mitä sillä pyritään saavuttamaan. Osallistujille on annettava todenmukainen kuva siitä, minkälaisesta osallistumismahdollisuudesta on kyse – missä vaiheessa ollaan menossa, miten valmistelu etenee, minkälaisella aikataululla ja kuka tekee lopullisen päätöksen. Lisäksi osallistumisen ja vaikuttamisen tuloksista tulee kertoa perustellen osallistujille. 

Mikään kuulemisen tapa ei ole toistaan parempi, vaan kuhunkin tilanteeseen tulee pyrkiä löytämään mahdollisimman sopiva kuulemistapa. Lisäksi on hyvä muistaa, että erityistä tukea tarvitsevat palvelevat osallisuuden vahvistamisen tavat palvelevat kaikkien muidenkin nuorten osallisuuden vahvistamista.

NOSTE-itsearviointityökalu

NOSTE-työkalun avulla viranhaltijat ja työntekijät voivat arvioida ja kehittää nuorten osallisuuden toteutumista omassa työssään.

Nuortenideat.fi

Valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Kunnat, koulut, järjestöt ja nuorten vaikuttajaryhmät voivat ottaa maksutta palvelun käyttöönsä.

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistus tukemaan lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä.

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu

Pelastakaa Lapset ry:n materiaalia palvelumuotoiluprosessin toteuttamisesta lasten kanssa.

Lasten osallistumisen etiikka: Lapset ja nuoret palveluiden kehittäjinä

Lastensuojelun Keskusliiton oppaaseen on koottu etiikan näkökulmasta kymmenen tärkeää periaatetta avuksi ammattilaisille, jotka suunnittelevat ja kehittävät toimintaansa lasten ja nuorten kanssa.

Kohti lapsen näköistä osallisuutta

Pelastakaa Lapset ry:n toukokuussa 2021 julkaisema teos, jossa 24 ammattilaista jakaa parhaat vinkkinsä siihen, miten lapsen osallisuutta voi vahvistaa käytännön tekojen avulla. Teos on suunnattu kaikille lapsia kohtaaville aikuisille. Kirjoittajina teoksessa on käytännön ammattilaisia, tutkijoita ja kokemustoimijoita.

Työskentele lapsen kanssa

Pelastakaa Lapset ry:n ohjemateriaalia lasten kanssa työskentelyyn. Materiaalissa annetaan ohjeita mm. lasten kanssa tapahtuvan tapaamisen suunnitteluun, lapseen tutustumiseen, lasten kokemusten esille saamiseen ja toiminnan arviointiin.

Avoimen hallinnon tietokortit lasten ja nuorten kuulemisesta

Lasten ja nuorten kuulemisesta huomionarvoisia asioita eri osa-alueilta.

Osallisuus.fi

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin sivulla kerrotaan nuorten osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista. Voit tilata koulutuksia, tutustua osallisuuden verkostoihin ja saada asiantuntija apua.

Mikä tulevaisuusverstas on?

Opinpaja Oy:n esittely tulevaisuusverstas-työpajan järjestämisestä. Tulevaisuusverstasta voidaan käyttää apuna, kun halutaan ottaa lapset tai nuoret mukaan jonkin asian kehittämiseen tai suunnitteluun.

Mistä niitä nuoria löytyy? (pdf)

Nuorten Suomen, Kehittämiskeskus Opinkirjon ja All Youth-hankkeen oppaassa annetaan käytännön vinkkejä, mistä nuoria voisi tavoittaa ja mitä nuorten osallistumisessa kannattaa huomioida.

Miten demokratiaa kokeillaan? Käsikirja demokratiakokeilujen toteuttamiseen ja osallisuuden vahvistamiseen

Sitran tuottama käsikirja demokratiakokeilujen toteuttamiseen ja osallisuuden vahvistamiseen nopeasti muuttuvassa maailmassa. Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hanke käynnistyi keväällä 2019 ja päättyi kesällä 2021. Tavoitteena oli saada aikaan demokratiaa vahvistavia innovatiivisia kokeiluja, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita?

Sitran tuottama käsikirja esittelee keinoja, jotka edistää yleisten kirjastojen demokratiatyötä. Tavoitteena tukea kansalaisten osallisuutta rakentamalla kansalaisdialogia ja luomalla lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia. Käsikirjassa esitellyt keinot pohjaavat Kirjastoista kansanvallan foorumeita -kokeiluista saatuihin oppeihin. Kokeilut rakensivat vuosien 2020 ja 2021 aikana keinoja, joiden avulla yleiset kirjastot voivat olla laajemmin osa kansalaisyhteiskuntaa.

Nuoret haluavat vaikuttaa: keinoja ja välineitä työn tueksi, työpajan tuotokset (pdf)

Osallisuuden vahvistajat -verkosto toteutti Nuori 2020 -valtakunnallisilla kasvatuksen ja nuorisotyön päivillä työpajan, jossa osallistujat pohtivat, millaisia vaikuttamisen keinoja ja välineitä jo on käytössä ja mitä kaivataan. Materiaaliin on koottu työpajan pienryhmissä syntyneitä ajatuksia.

Nuoret haluavat vaikuttaa: keinoja ja välineitä työn tueksi, kyselytulokset (pdf)

Osallisuuden vahvistajat -verkoston toteuttaman kyselyn tulokset siitä, millaisia menetelmiä ja välineitä nuorten parissa toimivat hyödyntävät vahvistaakseen nuorten osallisuutta toiminnoissaan.

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi: Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia

Työterveyslaitoksen koonti, josta löytyy mm. osallistavia taidemenetelmiä nuorille.

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen kulttuurisessa nuorisotyössä (pdf)

Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen julkaisu on tehty kulttuurisen nuorisotyön ohjaajille selkiyttämään ja yhtenäistämään nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen käsitteiden ymmärrystä työssä.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit

Koordinaatin kokoama opas nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallien käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Osallisuus kuuluu kaikille – Innokylän innovaatiokatsaus (pdf)

THL:n tutkimuspaperissa esitellään osallisuutta lisääviä menetelmiä. Katsauksessa on myös pari nuorille suunnattua menetelmää esittelyineen.

Osallisuuspeli

Kuntaliiton Osallisuuspeli tarjoaa rungon ja raamit keskustelulle osallisuuden mahdollisuuksista ja toteuttamisesta.

Pelissä yhteinen kaupunki-työpaja

SYKLIn kehittelemä kokemuksellinen työpaja tuo yhteen kaupunkisuunnittelun ammattilaiset ja maallikot. Pelissä yhteinen kaupunki! -työpaja perustuu vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen ja kokemuksellisuuteen. Se herättää kiinnostuksen omaan elinympäristöön ja antaa valmiuksia osallistumiseen.

Osallistumisen muistiinpanopohja

Porin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin täytettävä muistiinpanopohja, jossa kysytään käytännönläheisiä kysymyksiä osallistumisesta, mm. kenelle osallistuminen on suunnattu, mikä on sen tavoite, miten osallistuminen toteutetaan ja mitä osallistumisesta opittiin.

Saavutettavasti.fi

Celian ylläpitämällä sivustolla on kattavia käytännön ohjeita verkkosisältöjen ja viestinnän saavutettavuudesta. Tutustu mm. miten asiakirjat, jotka julkaistaan verkkosivuilla Word-, PDF- tai PowerPoint-tiedostoina, voi tuottaa saavutettavasti. Sivusto on suunnattu julkiselle sektorille.

Saavutettavuusvaatimukset.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämä verkkosivusto, jossa tietoa ja ohjeita saavutettavuudesta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa Suomessa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta.

Seitsemän oppituntia nuorten osallisuudesta

Sitran julkaisu nuorten osallistamisesta. Sitran oppimispäiväkirja on tarkoitettu päättäjille, asiantuntijoille ja kaikille, jotka etsivät tapoja lisätä nuorten osallisuutta ja vahvistaa nuorten ääntä heitä koskevissa asioissa.

Urppaby – kaupunkiympäristön vaikuttamiskanava Seppo-peliympäristössä

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Jyväskylän kaupungin yhteistyössä toteuttama ympäristön suunnitteluun liittyvä pelillistetty vaikuttamiskanava, jonka tavoitteena on nuorille helpon tavan ottaa kantaa ja vaikuttaa lähiympäristön suunnitteluun.

Vaikuta! -menetelmäopas nuorten näköiseen vaikuttamiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen (pdf)

Taksvärkki ry:n VAIKUTA! -opas antaa välineitä ja ideoita nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen omasta lähiympäristöstä alkaen.

Verkkovastaamisen huoneentaulu

Osaamiskeskus Koordinaatin huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorisotyöhön, mutta sitä voi soveltaa yleisesti kaikkien muidenkin ammattilaisten työssä, kun he kohtaavat nuoria digitaalisissa ympäristöissä.

Vuosikello nuorisotyön kesätoiminnan suunnitteluun

Nuoria osallistava suunnittelun malli, jossa nuoret pääsevät monipuolisesti vaikuttamaan toiminnan sisältöön. Vuosimalli on sovellettavissa muuhunkin kuin vain kesätoimintaan.

Yhteisön kokemuspeli

Erityisesti lastensuojelulaitoksiin tarkoitettu lautapeli, jonka avulla lapset, nuoret ja työntekijät voivat keskustella ja arvioida lapsen ja nuoren omia kokemuksia elämästään.

Yhdevertaisuustyötä yhdessä oppilaiden kanssa

Työpajat on alunperin suunniteltu ja toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa 2020-2022. Julkaistavat työpajat materiaaleineen on muokattu toteutettavaksi omatoimisesti edistettäessä oppijalähtöistä yhdenvertaisuustyötä kouluissa.

Kerro meille hyvistä osallisuuteen liittyvistä materiaaleista. Täydennämme linkkilistaa saatujen palautteiden perusteella. Siirry palautelomakkeeseen. Voit myös esittää toiveen siitä, millaiselle materiaalille olisi tarvetta.