Työkaluja ja toimintamalleja osallisuuden toteuttamiseen

Tälle sivustolle on koottu erilaisia työkaluja ja toimintamalleja nuorten osallisuuden toteuttamiseen. Mikään kuulemisen tapa ei ole toistaan parempi, vaan kuhunkin tilanteeseen tulee pyrkiä löytämään mahdollisimman sopiva toteuttamistapa. Katso vinkkejä, miten muualla toimitaan, tutustu uusiin malleihin ja inspiroidu. 

Osallisuuden osaamiskeskuksen työkalut ja materiaalit

 

Kohti nuorten digitaalista osallisuutta -opas

Oppaassa esitellään digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia osallisuusprosesseihin ja käydään digitaalisten alustojen käyttöönottoa läpi vaihe vaiheelta. Se on suunnattu erityisesti kaikille nuorten parissa toimiville, joiden tavoitteena on osallistaa nuoria yhdenvertaisesti digitaalisia alustoja tai menetelmiä hyödyntäen. 

Digiraati

Digiraati.fi-palvelussa nuoret voivat osallistua digitaalisiin kansalaisraateihin. Ohjatut verkkokeskustelut ovat turvallinen ja helppo väylä vaikuttaa. Digiraati-menetelmää on kehitetty ALL YOUTH -tutkimushankkeessa ja sen tavoitteena on edistää 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista ja lisätä vuoropuhelua päättäjien ja nuorten välillä.

NOSTE-itsearviointityökalu

NOSTE-työkalun avulla viranhaltijat ja työntekijät voivat arvioida ja kehittää nuorten osallisuuden toteutumista omassa työssään.

Nuorten osallisuudesta elinvoimaa: Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa

Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu on tehty erityisesti kuntien viranhaltijoiden ja työntekijöiden käyttöön. Tavoitteena on saada lukijoita miettimään, miten ja millaisilla tavoilla ja menetelmillä nuorten osallisuutta kunnissa voidaan vahvistaa arjen käytännöissä.

Nuorten osallisuuden edistäminen -työkalupakki

Osallisuuden osaamiskeskuksen kokoama työkalupakki sisältää konkreettisia keinoja ja vinkkejä, miten nuoret otetaan mukaan osallistumaan mahdollisimman helposti.

Kuule nuorten ääni! 26 toivetta nuorilta päättäjille

Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo on julkaissut nuorten digiraadeista kootun pamfletin Kuule nuorten ääni! 26 nuorten toivetta päättäjille. Tästä pamfletista löydät nuorten ajatuksia, toiveita ja vaatimuksia, mitkä koskevat mm. matalan kynnyksen palveluita, yksinäisyyden vähentämistä, itsenäistymistä ja osallisuutta.

Kuule nuorten ääni! II Turvallisempia tiloja kaikille

Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo on julkaissut uuden nuorten digiraadeista kootun pamfletin Kuule nuorten ääni! II Turvallisempia tiloja kaikille. Tästä pamfletista löydät nuorten ajatuksia, toiveita ja vaatimuksia, mitkä koskevat yhteisöllisyyttä, tulevaisuutta sekä rasismia ja siihen puuttumista.

Digiraadin fasilitaattorin käsikirja

Käsikirja toimii tukena heille, jotka ovat suorittaneet ”Digiraati lasten ja nuorten digitaalisen osallisuuden ja vaikuttamisen menetelmänä”-lisenssikoulutuksen. Käsikirjaan on tiivistetty koulutuksen keskeiset sisällöt, ja lisäksi se kuvaa fasilitointiprosessin kokonaisuutta.

Nuoret mukaan! Yhteiskehittämisen opas kunnille ja kaupungeille

Yhteiskehittämisen opas tarjoaa käytännön neuvoja ja työkaluja nuorten kanssa tehtävään yhteiskehittämiseen kunnissa ja kaupungeissa. Opas auttaa käynnistämään tai tehostamaan yhteistyötä nuorten kanssa roolista tai toimialasta riippumatta.

Opas onnistuneeseen ja nuoria motivoivaan kuulemiseen

Tästä julkaisusta löydät konkreettisia menetelmiä ja toimintamalleja, joilla nuoret saadaan mukaan kehittämistyöhön ja säädösvalmisteluun. Opas onnistuneeseen ja nuoria motivoivaan kuulemiseen tarjoaa vinkkejä ja menetelmiä nuorten tavoittamiseen ja heidän kanssaan toimimiseen. Julkaisu keskittyy konkreettiseen nuorten kuulemiseen ja avaa kuinka nuorten kuulemisprosessi tyypillisesti etenee sekä mitä onnistunut ja nuoria innostava kuuleminen edellyttää.

Nuorten osallisuuden edistäminen – Nuorisoalan osaamiskeskusten näkökulmia ja työkaluja

Totetutettu yhteistyössä nuorisoalan osaamiskeskusten kanssa. Tavoitteena lisätä kuntien viranhaltijoiden ja osallisuudesta vastaavien valmiuksia kehittää kuntaa nuorten kanssa ja kehittää nuorten osallisuutta laaja-alaisesti kunnassa

Nuorilla on väliä – Nuorten ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin

Vuosina 2020-2023 Osallisuuden osaamiskeskus on kerännyt yli 2078:lta nuorelta ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ratkaisut on kerätty osana osaamiskeskuksen järjestämiä osallisuus- ja vaikuttamistyöpajoja. “Nuorilla on väliä” -julkaisussa tutustut nuorten ehdottamiin ratkaisuihin. Julkaisu on myös saatavilla ruotsiksi.

Osallisuuden menetelmäpankki

Osallisuuden menetelmäpankista löydät harjoituksia ja menetelmiä, joiden avulla voi kehittää ja käsitellä nuorten vaikuttamista ja osallisuutta. Menetelmät on kehitetty osana Osallisuuden osaamiskeskuksen nuorten työpajoja vuosina 2020-2024. Menetelmät ovat suunnattu kaikille nuorten parissa toimiville. Menetelmäpankki on myös saatavilla ruotsiksi.

Pelilliset työkalut

Pelissä yhteinen kaupunki-työpaja

SYKLIn kehittelemä kokemuksellinen työpaja tuo yhteen kaupunkisuunnittelun ammattilaiset ja maallikot. Pelissä yhteinen kaupunki! -työpaja perustuu vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen ja kokemuksellisuuteen. Se herättää kiinnostuksen omaan elinympäristöön ja antaa valmiuksia osallistumiseen.

Urppaby – kaupunkiympäristön vaikuttamiskanava Seppo-peliympäristössä

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Jyväskylän kaupungin yhteistyössä toteuttama ympäristön suunnitteluun liittyvä pelillistetty vaikuttamiskanava, jonka tavoitteena on nuorille helpon tavan ottaa kantaa ja vaikuttaa lähiympäristön suunnitteluun.

Vaikuta!- teemapäivä

Vaikuta!-teemapäivän tarkoituksena on nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistaminen. Teemapäivässä nuoret ja päättäjät voivat vuorovaikuttaa sekä nuorten ajatuksia ja ideoita kerätään eri tahojen kuten kunnan- ja maakunnan päätöksenteon tueksi. Päivässä käytetään seppo.io- oppimisalustaa, johon rakennetaan Vaikuta!- peli. Peliin kootaan teemapäivään sovituista aiheista tehtäviä, jota nuoret pelaavat ryhmissä.

Yhteisön kokemuspeli

Erityisesti lastensuojelulaitoksiin tarkoitettu lautapeli, jonka avulla lapset, nuoret ja työntekijät voivat keskustella ja arvioida lapsen ja nuoren omia kokemuksia elämästään.

Arviointityökaluja

Osaamiskartta nuorten tieto- ja neuvontatyöhön : opas osaamiskartan käyttöönottoon ja hyödyntämiseen

Oppaassa tarkastellaan ohjaustyön laatua kymmenen osaamisalueen kautta. Opasta voi hyödyntää nuorten ohjaustyössä tarvittavan osaamisen arviointiin ja kehittämiseen.

Ikätasoiset osallisuusmittarit

Osaamiskeskus Kentauri on luonut kaksi ikätasoista osallisuusmittaria nuorisoalan järjestöille. Mittarit kartoittavat toimintaan osallistuvan lapsen ja nuoren kokemusta kuulumisesta, toimijuudesta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa.

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistus tukemaan lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä.

Lapsivaikutusten arviointia lasten kanssa (pdf)

Pelastakaa Lapset ry:n käytännöllinen opas lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen lasten kanssa. Oppaassa keskitytään siihen osaan lapsivaikutusten arvioinnin prosessia, jossa kuullaan lapsia. Oppaan tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että kaikenikäisten ja erityisesti pienten, noin 3–12-vuotiaiden lasten kuuleminen toteutuu lapsiystävällisillä tavoilla ja erityisen haavoittuvassa asemassa ja elämäntilanteessa elävät lapset huomioidaan osana lapsivaikutusten arviointia.

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit

Koordinaatin kokoama opas nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallien käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Osallisuusindikaattori

THL on kehittänyt osallisuusindikaattorin (Experiences of Social Inclusion Scale, ESIS), jolla voidaan mitata osallisuuden kokemusta. Osallisuusindikaattori sopii monenlaiseen käyttötarkoitukseen. Sitä käytetään väestötutkimuksessa, seurannan tuottavana mittarina, toiminnan arviointiin, sekä keskustelun ja ajatusten herättäjänä. Voit myös hyödyntää osallisuusindikaattorilla tuotettua tutkimustietoa.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin osallisuusindikaattorit kunnille

Osallisuuden indikaattorit ovat osa Lapsiystävällinen kunta -mallin indikaattoreita, jotka kartoittavat lasten oikeuksien toteutumista kunnassa.

Esimerkkejä kunnista

Espoo: ManiMiitti – osallistuva budjetointi

ManiMiitti on Espoon nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin prosessi, jonka kautta Espoon yläkouluikäiset nuoret pääsevät vaikuttamaan omaan asuinalueeseensa ja vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin.

Helsinki: Osallistu ja vaikuta

Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä, jossa huomioidaan nuorten monimuotoisuutta ja luodaan erilaisille nuorille mahdollisuuksia edistää tärkeiksi kokemiaan asioita heille itselleen ominaisella tavalla.

Instagramilla nopean tiedon keräämistä nuorilta

Helppoon ja nopeaan osallistumiseen voi hyödyntää mm. Instagramia. Esimerkiksi Hämeenkyrössä on kerätty Instagram-storyssa kyselyillä tietoa nuorilta mm. yönuokkarin aukioloajoista sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan liittyvästä palvelujen kehittämisestä.

Lapsiystävällinen kunta- malli

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa. Kunnat voivat hakea malliin. Lapsiystävällinen kunta -digipalvelusta löytyy materiaalia ja tietoa myös osallisuuskysymyksiin liittyen.

Jyväskylä: Lasten ja nuorten osallisuuspajat Huhtasuon alueen kehittämisessä

Lapset ja nuoret pääsivät osallistumaan Huhtasuon alueen kaavoitukseen osallisuuspajoissa ja tutustuivat omaan lähiympäristöönsä kaupunkisuunnittelijan silmin. He suunnittelivat alueita oman ikätasonsa mukaisilla menetelmillä.

Nurmes: #MeijänNurmes- ideaboksi

#MeijänNurmes-ideaboksiin nuoret voivat jättää ideoita ja kommentteja nimettömänä ja käydä kommentoimassa muiden ehdotuksia. Toiminta on osa digitaalisen nuorisotyön #NuortenNurmes- kehittämishanketta.

Oulu: Nuorten NERO-toimintaraha

Oululaisten nuorten suunnittelemiin ja toteuttamiin kaikille avoimiin tapahtumiin, tilaisuuksiin tai projekteihin tarkoitettu toimintaraha, jota voi hakea ympäri vuoden.

Oulu: Nuorten politiikkakoulu

Nuorten politiikkakoulun tarkoitus on saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta sekä saamaan tärkeitä vaikuttamiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Erityistä huomiota kohdistetaan nuoriin, jotka eivät vielä osallistu tai tunne voivansa vaikuttaa omiin tai yhteiskunnallisiin asioihin.

Pori: Osallistumisen muistiinpanopohja

Porin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallin täytettävä muistiinpanopohja, jossa kysytään käytännönläheisiä kysymyksiä osallistumisesta, mm. kenelle osallistuminen on suunnattu, mikä on sen tavoite, miten osallistuminen toteutetaan ja mitä osallistumisesta opittiin.

Tampere: Lasten vaikuttaminen

Lasten Parlamentti on Tampereen alakoululaisten lasten oma vaikuttamiskanava, jonka tavoitteena on saada lasten mielipiteet kuuluviin tamperelaisessa päätöksenteossa sekä opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja lasten oman ikätason mukaisin menetelmin. Toiminta on osallistavaa ja lapsilähtöistä. Lisäksi vuosittain alakoulun neljäsluokkalaisille järjestettävien vaikuttamispäivien tavoitteena on opettaa toiminnallisin keinoin demokratiataitoja ja vaikuttamisen keinoja sekä antaa tietoa omasta kotikaupungista ja sen palveluista.

Vantaa: Ratikkapeli kouluille ja oppilaitoksille

Vantaa toteutti ratikkapelin lasten ja nuorten osallistumiseksi ratikan suunnitteluun. Kahdesta pelistä toinen oli suunnattu alakouluille ja toinen yläkouluille sekä toisen asteen oppilaitoksille. Pelien tavoitteena oli opettaa lapsille ja nuorille kaupunkiympäristön suunnittelua ratikkahankkeen avulla sekä kerätä heidän ajatuksiaan omasta lähiympäristöstään ja Vantaan ratikasta. Pelit toteutettiin seppo.io-alustalla.

Vantaa: Opiskelijat kehittämässä ilmastoystävällisiä reseptejä

Vantaalla tuotekehitetään lasten ja nuorten kanssa uusia ilmastoystävällisiä reseptejä ateriapalveluiden tuottajien käyttöön. Tavoitteena on saada ilmastoystävällisiä reseptejä, joissa on sekä kuultu lasten ja nuorten mielipiteitä että otettu heidät mukaan reseptien suunnitteluun.

Vuosikello nuorisotyön kesätoiminnan suunnitteluun

Nuoria osallistava suunnittelun malli, jossa nuoret pääsevät monipuolisesti vaikuttamaan toiminnan sisältöön. Vuosimalli on sovellettavissa muuhunkin kuin vain kesätoimintaan.

Opetukseen tarkoitettuja työkaluja

Alakoulun työpaja -Yhdenvertainen koululuokka

Julkaistava työpaja ja materiaalit on muokattu toteutettavaksi omatoimisesti alakouluissa pohdittaessa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja sitä miten nämä teemat ilmenevät omassa koulussa ja omassa luokassa. Työpaja on alunperin suunniteltu ja toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa 2020-2022. Kuuleminen oli osa Osallisuuden osaamiskeskuksen toimintaa ja sen toteuttivat Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Nuorten Akatemia

Mikä tulevaisuusverstas on?

Opinpaja Oy:n esittely tulevaisuusverstas-työpajan järjestämisestä. Tulevaisuusverstasta voidaan käyttää apuna, kun halutaan ottaa lapset tai nuoret mukaan jonkin asian kehittämiseen tai suunnitteluun.

Oppilaskunta työpaja- Yhdenvertainen koulu

Julkaistava työpajan malli ja materiaalit on muokattu toteutettavaksi omatoimisesti oman koulun oppilaskunnan toimintana edistettäessä oppijalähtöistä yhdenvertaisuustyötä kouluissa. Työpaja on tarkoitettu toteutettavaksi useamman koulun yhteisenä etätyöpajana, jolloin korostuu vertaiskeskustelu ja muilta oppiminen. Myös usean koulun yhteisen työpajan tuotoksia voi hyödyntää oman koulun yhdevertaisuustyössä. Työpaja on alunperin suunniteltu ja toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaan 2020-2022. Kuuleminen oli osa Osallisuuden osaamiskeskuksen toimintaa ja sen toteuttivat Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Nuorten Akatemia.

Oppilaiden verkkokurssi osallisuudesta

Osallisuus koulussa -verkkokurssi lähestyy osallisuutta osallistumisen ja vaikuttamisen, mutta myös kuulumisen tunteen näkökulmasta. Se avaa oppilaille sitä, että vaikuttaminen on monipuolista toimintaa, ja että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Tavoitteena on innostaa oppilaita kiinnostumaan vaikuttamisesta ja löytämään itselle sopiva tapa osallistua.

Hankkeissa kehitettyjä malleja

ALL YOUTH -hanke: Tieto kiertoon malli

Ympäristövaikuttamisesta ja kestävästä kehityksestä kiinnostuneille 15–30-vuotiaille nuorille suunnattu malli. Pyritään tavoittamaan ensisijaisesti opinto- tai työelämäpolkujaan etsiviä koulutuksen nivelvaiheissa olevia nuoria.

Alueellinen nuorten vaikuttamisen malli

Osaamista osallisuuteen on Kuuma-kuntien nuorisopalveluiden yhteinen hanke. Tavoitteena on ollut tukea nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia alueella sekä kehittää nuorisovaltuustojen toimintaa.

CoSIE2020-hanke: Parempia palveluja yhdessä kehittämällä

CoSIE2020-hankeessa kehitetään tapoja parantaa nuorten osallisuutta edistäviä palveluja.

EmPaci- malleja osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen

EmPaci, eli Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region on EU:n Interreg-rahaston rahoittama Itämeren alueen maiden yhteisprojekti, jonka ajatuksena on levittää tietoa osallistuvasta budjetoinnista sekä vaihtaa ajatuksia sen toteuttamistavoista ja parhaista käytänteistä. Suomen hankeen materiaalien lisäksi on sivustolta mahdollista siirtyä jatkolinkillä laajempiin materiaaleihin EmPacin hankkeen alkuperäisille englanninkielisille sivustoille.

Gutsy Go -menetelmä osallisuuden vahvistamiseksi

Menetelmä käynnistyy interventioviikolla, jossa koko 14-vuotiaiden yläkoululaisten ikäluokka kehittää yhdessä ratkaisuja oman kaupunkinsa ongelmiin. Tukena ovat Gutsy Go -valmentajakoulutuksen saaneet opettajat. Syntyy kymmeniä tekoja satojen kaupunkilaisten hyväksi.

Kohti kaikkien kaupunkia -menetelmiä lasten ja nuorten ympäristön suunnittelun tueksi

Käsikirja tarjoaa käytännön menetelmiä lasten ja nuorten osallistamiseen kaupunki- ja ympäristösuunnitteluun. Se sisältää asiantuntijoiden näkökulmatekstejä, joissa aiheena on kulttuurinen kestävyys, lasten ja nuorten osallisuus sekä yhteisöllisyys sekä osallisuuskokeiluja, joita voi hyödyntää yhteiskehittämisessä.

Meidän Maaseutumestat: Taiteen kautta vaikuttaminen

Hanke tarjoaa 13-20-vuotiaille nuorille tilaisuuden osallistua projektiin, jossa visioidaan taidelähtöisin menetelmin uusia ulottuvuuksia kotikunnan kulmille. Eri kuntien alueelle tuodaan työpajoja, joissa tutustutaan taiteen kautta vaikuttamiseen sekä viemme nuorten sanomaa eteenpäin. Hanke on Eteläisen maaseudun osaajat (EMO) ry:n ja Hämeen ELY-keskuksen rahoittama maaseudun kehittämishanke.

Nuorten Turvasatama- hanke

Nuorten Turvasatama on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke vuosina 2021–2024, jonka tarkoituksena on kehittää verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja lastensuojelun asiakkaina olevien ja olleiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Nuorten ääni maakunnissa -hanke

Jatkohankkeen (2021-2023) toteutuksessa Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa etsivät yhdessä ja erikseen maakuntakohtaisia ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla nuorten äänen kuuluminen turvataan maakunnallisessa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Aihe on hyvin ajankohtainen sote-uudistuksen myötä, jossa Suomeen perustetaan 22 hyvinvointialuetta.

Ystäväni-kirja nuorten aikuisten kuulemiseen

Ystäväni-kirja on tarkoitettu kunnille käytännön työkaluksi aikuistuvien nuorten kuulemiseen. Kirjassa on – paitsi konkreettisia vinkkejä nuorten aikuisten kuulemiseen – myös perinteisiä Ystäväni-kirjan sivuja, joille voi kerätä nuorten ajatuksia. Ottamalla Ystäväni-kirja käyttöön kunnissa voidaan oppia lisää omien nuorten aikuisten ajatuksista, ja siitä, mitä he toivovat kotiseutusuhteeltaan jatkossa.

Menetelmäoppaita ja muuta materiaalia

Lapsikeskeinen palvelumuotoilu

Pelastakaa Lapset ry:n youtube video palvelumuotoiluprosessin toteuttamisesta lasten kanssa.

Lasten osallistumisen etiikka: Lapset ja nuoret palveluiden kehittäjinä

Lastensuojelun Keskusliiton oppaaseen on koottu etiikan näkökulmasta kymmenen tärkeää periaatetta avuksi ammattilaisille, jotka suunnittelevat ja kehittävät toimintaansa lasten ja nuorten kanssa.

Mistä niitä nuoria löytyy? (pdf)

Nuorten Suomen, Kehittämiskeskus Opinkirjon ja All Youth-hankkeen oppaassa annetaan käytännön vinkkejä, mistä nuoria voisi tavoittaa ja mitä nuorten osallistumisessa kannattaa huomioida.

Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita? (pdf)

Sitran tuottama käsikirja esittelee keinoja, jotka edistää yleisten kirjastojen demokratiatyötä. Tavoitteena tukea kansalaisten osallisuutta rakentamalla kansalaisdialogia ja luomalla lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia. Käsikirjassa esitellyt keinot pohjaavat Kirjastoista kansanvallan foorumeita -kokeiluista saatuihin oppeihin. Kokeilut rakensivat vuosien 2020 ja 2021 aikana keinoja, joiden avulla yleiset kirjastot voivat olla laajemmin osa kansalaisyhteiskuntaa.

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen kulttuurisessa nuorisotyössä (pdf)

Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen julkaisu on tehty kulttuurisen nuorisotyön ohjaajille selkiyttämään ja yhtenäistämään nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen käsitteiden ymmärrystä työssä.

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi: Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia

Työterveyslaitoksen koonti, josta löytyy mm. osallistavia taidemenetelmiä nuorille.

Opas nuorten osallisuuden kehittämiseen puolijulkisissa tiloissa

Nuorten Palvelu ry:n kaksivuotisessa hankkeessa on kehitetty kauppakeskuksissa paljon aikaansa viettävien nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja vastuunottoa kauppakeskus Lippulaivan suunnittelussa ja toiminnan alkuvaiheessa. Opas tarjoaa vinkkejä nuorten osallisuuden kehittämiseen puolijulkisissa tiloissa.

Riktlinjer för tvåspråkighet inom kompetenscentren på ungdomsområdet – Suuntaviivoja nuorisoalan osaamiskeskusten kaksikielisyydelle

Nuorisoalan osaamiskeskuksen tuottama dokumentti osaamiskeskusten kaksikielisyyden ohjenuoraksi. Dokumentin tarkoituksena on tukea osaamiskeskuksia kaksikielisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Suuntaviivoja-dokumentissa esitetään vaihtoehtoja sekä käytännön esimerkkejä siitä, kuinka kaksikielisyyttä voidaan huomioida.

Seitsemän oppituntia nuorten osallisuudesta

Sitran julkaisu nuorten osallistamisesta. Sitran oppimispäiväkirja on tarkoitettu päättäjille, asiantuntijoille ja kaikille, jotka etsivät tapoja lisätä nuorten osallisuutta ja vahvistaa nuorten ääntä heitä koskevissa asioissa.

Työskentele lapsen kanssa

Pelastakaa Lapset ry:n ohjemateriaalia lasten kanssa työskentelyyn. Materiaalissa annetaan ohjeita mm. lasten kanssa tapahtuvan tapaamisen suunnitteluun, lapseen tutustumiseen, lasten kokemusten esille saamiseen ja toiminnan arviointiin.

UNICEF ja Pelastakaa Lapset: Opas lasten kuulemiseen

Lapset ja nuoret ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. Tästä Lapsiystävällinen kunta -mallin oppaasta löydät ohjeet ja esimerkit lasten ja nuorten kuulemisen onnistuneeksi toteuttamiseksi.

UNICEFin teemapaketti lasten ja nuorten osallisuudesta kunnissa

Mitä kunnan työntekijän tai päätöksentekijän tulee tietää lapsen oikeuksista? Mitä tietoa tarvitaan, jotta kunnan päätöksenteossa ja toiminnassa osataan huomioida lapsen oikeudet? Teemapaketteihin on koottu kunnan näkökulmasta keskeisiä periaatteita, esimerkkejä ja tarinoita lapsen oikeuksista. Yksi teemoista on osallisuus.

Vaikuta! -menetelmäopas nuorten näköiseen vaikuttamiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen (pdf)

Taksvärkki ry:n VAIKUTA! -opas antaa välineitä ja ideoita nuorten näköiseen vaikuttamistyöhön ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen omasta lähiympäristöstä alkaen.

Verkkovastaamisen huoneentaulu

Osaamiskeskus Koordinaatin huoneentaulu on tarkoitettu verkkovastaamisen tueksi nuorisotyöhön, mutta sitä voi soveltaa yleisesti kaikkien muidenkin ammattilaisten työssä, kun he kohtaavat nuoria digitaalisissa ympäristöissä.

Hyödyllisiä verkkosivustoja

Avoimen hallinnon tietokortit lasten ja nuorten kuulemisesta

Lasten ja nuorten kuulemisesta huomionarvoisia asioita eri osa-alueilta.

Demokratiakasvatus ja osallisuus – Allianssi

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin sivulla kerrotaan nuorten osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista. Voit tilata koulutuksia, tutustua osallisuuden verkostoihin ja saada asiantuntija apua.

Saavutettavasti.fi

Celian ylläpitämällä sivustolla on kattavia käytännön ohjeita verkkosisältöjen ja viestinnän saavutettavuudesta. Tutustu mm. miten asiakirjat, jotka julkaistaan verkkosivuilla Word-, PDF- tai PowerPoint-tiedostoina, voi tuottaa saavutettavasti. Sivusto on suunnattu julkiselle sektorille.

Saavutettavuusvaatimukset.fi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämä verkkosivusto, jossa tietoa ja ohjeita saavutettavuudesta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto vastaa Suomessa digipalvelulain saavutettavuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta.

Kerro meille hyvistä osallisuuteen liittyvistä materiaaleista. Täydennämme linkkilistaa saatujen palautteiden perusteella. Lähetä viesti tiina.karhuvirta[at]opinkirjo.fi