Bakgrund

Kvalitetskriterierna för ungas delaktighet har utvecklats som en del av verksamheten vid kompetenscentrum på ungdomsområdet med understöd av undervisnings- och kulturministeriet under perioden 2018-2019. De 12 kompetenscentra som valts ut av ministerier har till uppgift att utveckla och främja kompetenser och expertis på ungdomsområdet genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information i enlighet med ungdomslagen.

Kompetenscentret Osallisuuden osaamiskeskus

Utvecklingscentralen Lärorik, Nuorten Akatemia, Koordinaatti och Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund bildar tillsammans kompetenscentret Osallisuuden osaamiskeskus. Sammanslutningens syfte är att öka förståelsen för, informationen om och beredskapen till ungas delaktighet, samt främja utvecklingen och realiseringen av möjligheter till påverkan inom den offentliga förvaltningen. En av kompetenscentrets uppgifter har varit att producera kvalitetskriterier för ungas delaktighet. Utvecklingscentralen Lärorik har haft huvudansvaret för kvalitetskriterierna.

I samarbete

Utöver gällande lagar och förordningar har vi också använts oss av litteratur, och vi har samarbetat med ungdomar, kommuner och organisationer. De har hjälpt oss i arbetet med att utveckla och kommentera kvalitetskriterierna. Bland annat följande organisationer har deltagit i utvecklingsarbetet: Forskningsprojektet ALL-YOUTH – Alla unga vill bestämma över sitt eget liv (Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi 2018-2023), Celia, Esbo stads ungdomstjänster, Fredrikshamns stads ungdomstjänster, Helsingfors stads ungdomscentral, Invalidförbundet, Kervo stads ungdomstjänster / projektet Osaamista osallisuuteen, Nuori kirkko ry, påverkansgruppen för unga vuxna Navi, Nuorten Suomi ry, justitieministeriet, Uleåborgs stads ungdomstjänster, Takförbundet för Finlands ungdomsområde Allianssi, gymnasieelever vid Tampereen Reaalilyseo, Tusby kommun och medlemmar av ungdomsfullmäktige som deltagit i evenemang som ordnats av Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund runt om i Finland.

Källor

Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (2012). Demokratian oppitunti: Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Nuorisotutkimusverkosto: Helsinki.

Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) (2007). Lasten ja nuorten kunta. Julkaisuja 77. Nuorisotutkimusseura: Helsinki.

Hipp, Tiia ym. (2018). Nuorten äänen pitää kuulua! Nuorten osallisuus päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 6/2018.

Wilenius-Rouvinen, Päivi (2014). ”Kohti osallisuutta – mikä estää, mikä mahdollistaa”. Teoksessa Jämsén, Arja & Pyykkönen, Anne (toim.) Osallisuuden jäljillä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: Joensuu.

Finlands grundlag (Finlex)

FN:s konvention om barnets rättigheter (Unicef)

Gymnasielag (Finlex)

Kommunallag (Finlex)

Lag om yrkesutbildning (Finlex)

Ungdomslag (Finlex)