Taustaa nuorten osallisuuden laatukriteereistä

Nuorten osallisuuden laatukriteerit on kehitetty osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa nuorisoalan osaamiskeskustoimintaa vuosina 2018–2019. Ministeriön valitsemien kahdentoista osaamiskeskuksen tehtävänä oli kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

Osallisuuden osaamiskeskus

Osallisuuden osaamiskeskuksen muodostavat kaudella 2020-2023 Kehittämiskeskus Opinkirjo, Nuorten Akatemia, Koordinaatti, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ja Punaisen ristin Nuorten turvatalot. Yhteenliittymän tarkoituksena on lisätä ymmärrystä, tietoa ja valmiuksia nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen sekä toteutumiseen julkishallinnossa. Nuorten osallisuuden laatukriteerien tuottaminen on ollut yksi osa osallisuuden osaamiskeskuksen tehtäviä. Päävastuu kriteerien laatimisesta on ollut Opinkirjolla.

Yhteistyössä kehitetty

Voimassa olevan lainsäädännön lisäksi nuorten osallisuuden laatukriteerien laadinnassa on käytetty apuna kirjallisuutta, ja niiden kehittämiseen ja kommentointiin ovat osallistuneet eri vaiheissa nuoret, kunnat ja järjestöt. Kehittämistyössä ovat olleet mukana seuraavat tahot: ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (STN 2018-2023), Celia, Espoon nuorisopalvelut, Haminan kaupungin nuorisopalvelut, Helsingin nuorisopalvelut, Invalidiliitto, Keravan nuorisopalvelut / Osaamista osallisuuteen -hanke, Nuori kirkko, nuorten aikuisten vaikuttajaryhmä Navi, Nuorten Suomi, oikeusministeriö, Oulun kaupungin nuorisopalvelut, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Tampereen reaalilyseon lukiolaiset, Tuusulan kunta sekä Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tilaisuuksiin osallistuneet nuorisovaltuutetut ympäri Suomea.

Lähteet

Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (2012). Demokratian oppitunti: Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Nuorisotutkimusverkosto: Helsinki.

Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) (2007). Lasten ja nuorten kunta. Julkaisuja 77. Nuorisotutkimusseura: Helsinki.

Hipp, Tiia ym. (2018). Nuorten äänen pitää kuulua! Nuorten osallisuus päätöksenteossa. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 6/2018.

Wilenius-Rouvinen, Päivi (2014). ”Kohti osallisuutta – mikä estää, mikä mahdollistaa”. Teoksessa Jämsén, Arja & Pyykkönen, Anne (toim.) Osallisuuden jäljillä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: Joensuu.

Kuntalaki 410/2015 (Finlex)

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 (Finlex)

Lukiolaki 714/2018 (Finlex)

Nuorisolaki 1285/2016 (Finlex)

Perustuslaki 731/1999 (Finlex)

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (Unicef)