Kriterium 4: Delaktighet innebär att man delar makt och ansvar

Ungdomar är en resurs som det lönar sig att ta vara på. Låt dem delta i gemensam planering, genomförande och utvärdering av ärenden så att ungdomarna får sin röst hörd vid rätt tidpunkt före besluten fattas. Undvik skenbar delaktighet där ungdomar inte kan påverka på riktigt. När en ung person känner att hens åsikter och synsätt har verklig betydelse, ökar det viljan att visa intresse och delta även i framtiden. Därför är det viktigt att alla som deltar får en verklighetstrogen bild av vilken typ av interaktion och vilka möjligheter till deltagande det är frågan om. Det är också viktigt att berätta för alla medverkande om hur deltagandet påverkar besluten.

Att överväga:

  • Jag förhåller mig positivt och uppmuntrar ungdomar till aktivitet på eget initiativ.
  • Jag berättar för ungdomar hur och vad de kan påverka.
  • Jag har på förhand funderat på hur resultaten av ungdomars deltagande kan utnyttjas så att deras deltagande har ett tydligt syfte.
  • Jag berättar för ungdomarna om processen de deltar i. 
  • Jag berättar för ungdomarna som deltagit hur ärendet avgjordes och på vilket sätt deras åsikter beaktades.
  • Jag följer upp och utvärderar beslut och åtgärder tillsammans med ungdomarna.