HELHET II

Läs mera om varför det är viktigt att ungdomar kan delta och påverka. På den här sidan lyfts också verksamhetsmodeller och verktyg fram som har använts för att stärka ungdomars upplevelser av att tillhöra en grupp och bli hörda. Ta en titt och snappa åt dig idéer som du kan använda i ditt eget arbete!

Ungdomar som samhällsresurs

För att man i kommunen skall kunna fatta hållbara beslut och fördela resurser på ett ändamålsenligt sätt måste ungdomar tas med i planeringen, genomförandet och utvärderingen av gemensamma ärenden.

Deltagandet skall ske vid rätt tidpunkt så att ungdomarna har reella möjligheter att påverka ärenden. Deltagarna ska ges en verklighetstrogen bild av hurdana möjligheter de har att delta – i vilket skede ärendet är, hur beredningen framskrider, enligt vilken tidsplan och vem som fattar det slutliga beslutet. Deltagarna ska också informeras om resultaten av deras deltagande och påverkan, gärna med motiveringar. Det betyder att man berättar för deltagarna hur deras insats påverkade beslutet eller varför man inte kunde handla enligt deras förslag.

När en ung person känner att hens åsikter och synsätt har verklig betydelse och hemkommunen på riktigt känns som ens hem, ökar det viljan att visa intresse och delta även i framtiden. Därför är det viktigt att ungdomar kan delta och påverka också med tanke på kommunens livskraft.

Deltagandet skall alltid vara frivilligt. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma önskemål och behov hos ungdomar i sårbar ställning. Även tillbakadragna, försiktiga och blyga ungdomars åsikter ska beaktas genom att utveckla möjligheterna till deltagande. Målet är att så många ungdomar som möjligt ska kunna delta och påverka. Därför är det nödvändigt att fästa vikt vid jämlika möjligheter att delta såväl bland de unga själva som i förhållande till andra kommuninvånare.

Kommunens medarbetare har till uppgift att å ena sidan engagera och stöda alla ungdomar till att delta och ordna verksamhet på egna villkor. Å andra sidan är det på deras ansvar att identifiera och avlägsna verksamhetsmodeller och strukturer som orsakar och uppehåller ojämlikhet och diskriminering. Ungdomar som deltar i kommunens verksamhet ska kunna uttrycka sina åsikter i en trygg miljö där de respekteras och där de vuxna inte försöker styra dem i en önskad riktning.