Kriterium 3: Deltagandet är frivilligt och ungdomar uppmuntras att uttrycka sina åsikter

Det är viktigt att understryka att deltagande alltid är frivilligt. Ungdomar behöver information som stöd för sina beslut att delta i kommunens verksamhet. Därför är det viktigt att berätta för dem vad man önskar att de medverkar i och varför deras deltagande är värdefullt. Ungdomar behöver få begriplig information så att de självständigt kan bilda sin egen uppfattning om saken, och så att de vuxna inte medvetet styr en ung person i en önskad riktning eller mot en viss åsikt. Medarbetarna hos kommunen ska lita på ungdomarnas förmåga att bilda sina egna åsikter.

Att överväga:

  • Jag berättar för ungdomar som deltar i kommunens verksamhet om aktiviteternas syfte och varför de medverkar.
  • Jag beaktar att ungdomarnas deltagande grundar sig på frivillighet. 
  • Jag ger ungdomar all den information och råd som de behöver för att kunna bilda sin egen åsikt, utan att med avsikt styra dem mot de resultat som jag önskar mig.
  • Jag ser till att de miljöer och situationer där ungdomarna kan uttrycka sina åsikter är trygga och respektfulla.