KOKONAISUUS II

Lue, miksi on tärkeää, että nuoret pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan. Katso lisäksi sivulle nostettuja toimintamalleja ja työkaluja, joilla nuoren kokemusta kuulluksi tulemisesta on vahvistettu. Nappaa ideoita omaan käyttöösi!

Nuoret yhteisön voimavarana

Jotta kunnan päätöksenteossa voidaan tehdä kestäviä päätöksiä ja kohdentaa käytettävissä olevat resurssit tarkoituksenmukaisesti, nuorten tulee olla mukana yhteisessä suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Osallistumisen on oltava oikea-aikaista, niin että sillä on todellista vaikutusta käsiteltävään asiaan. Osallistujille on annettava todenmukainen kuva siitä, minkälaisesta osallistumismahdollisuudesta on kyse – missä vaiheessa ollaan menossa, miten valmistelu etenee, minkälaisella aikataululla ja kuka tekee lopullisen päätöksen. Lisäksi osallistumisen ja vaikuttamisen tuloksista tulee kertoa perustellen osallistujille. Tämä tarkoittaa sitä, että osallistujille kerrotaan, miten osallistuminen on vaikuttanut ratkaisuun tai miksi sen mukaan ei ole voitu toimia.

Kun nuorelle syntyy tunne, että hänen mielipiteillään ja näkemyksillään on merkitystä ja oma kunta tuntuu oikeasti omalta, se nostaa halukkuutta ja kiinnostusta osallistua uudelleen. Myös kunnan elinvoiman kannalta on tärkeää, että nuoret pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan.

Osallistumisen tulee olla aina vapaaehtoista. Samalla on toimittava haavoittuvassa asemassa olevien nuorten toiveiden ja tarpeiden huomioimiseksi. Myös syrjäänvetäytyvien, arkojen ja ujojen nuorten näkemykset on huomioitava osallistumismenetelmiä kehittämällä. Tavoitteena on, että mahdollisimman monet nuoret osallistuvat ja vaikuttavat. Tämän vuoksi oleellista on kiinnittää huomiota osallistumisen tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen niin nuorten kesken kuin suhteessa muihin kuntalaisiin.

Kunnan viranhaltijan ja työntekijän tehtävänä on paitsi kannustaa ja tukea kaikkia nuoria osallistumaan ja toteuttamaan omaehtoista toimintaa, myös osaltaan tunnistaa ja poistaa käytänteitä ja rakenteita, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvioisuutta ja syrjintää. Osallistuessaan nuorten on voitava ilmaista mielipiteitään turvallisessa ja heitä kunnioittavassa ilmapiirissä eikä heitä saa yrittää ohjailla aikuisten toivomaan suuntaan.

Laatukriteerit

3. Tarkoituksenmukaisuus

Nuorten osallistamisella on tarkoitus, ja se on osa päätöksenteon prosessia.

4. Vapaaehtoisuus

Osallistuminen on vapaaehtoista ja nuorten vapaata mielipiteen ilmaisua tuetaan.