BLOGI: Osallisuutta luovia kansalaistaitoja opetellaan Nuorisovaalien avulla

Nuorten äänestysaktiivisuus puhuttaa aina vaalien yhteydessä. Kuntavaaleissa koko kansan äänestysaktiivisuus on alhainen, ja nuorten kohdalla viime kuntavaaleissa äänioikeuttaan käytti vain 35% äänestysikäisistä. Alhainen äänestysprosentti kielii osaltaan osallisuuden puutteesta; nuoret kokevat ettei heidän äänellään ole vaikutusta. Yhteiskunnallisen osallisuuden puute on poliittisen järjestelmän elinvoimaisuudenkin vuoksi huolestuttavaa. Miten nuorten osallisuuden kokemuksia voisi lisätä? Yhtenä ratkaisuna on demokratiakasvatuksen lisääminen ja osallisuuden taitojen aktiivinen opettaminen koulussa.

Tutkimustulokset osoittavat, että nuorena opitut käytännön toimintamallit ja kansalaistaidot lisäävät poliittisen osallisuuden todennäköisyyttä tulevaisuudessa. Kiinnostus ja halu osallistua ei kuitenkaan kehity itsestään. Nuorille tulee tarjota tilaisuuksia harjoitella aktiiviseen kansalaisuuteen vaadittavia taitoja esimerkiksi koulussa tehtävän demokratiakasvatuksen avulla.

Yksi konkreettinen tapa opettaa nuorille äänestämiseen vaadittavia taitoja on järjestää Nuorisovaalit. Se on demokratiakasvatustapahtuma, joka järjestetään kouluissa, oppilaitoksissa ja nuorisotoimessa aina valtakunnallisten vaalien yhteydessä. Vaalien kautta nuoret pääsevät tutustumaan poliittiseen päätöksentekoon ja ajankohtaisiin poliittisiin aiheisiin ohjatusti oman ryhmänsä kanssa. Äänioikeus on kaikilla alle 18-vuotiailla nuorilla, ja äänestys suoritetaan perinteisenä uurnavaalina äänestäen samoja ehdokkaita kuin varsinaisissakin vaaleissa. Nuoret osallistuvat vaalien järjestämiseen ja toimivat vaalitoimitsijoita vaalipäivän aikana.

Kuntavaaleihin tutustuminen on nuorille helposti puuduttava – aihe kun ei varsinaisesti herätä suurta innostusta kaikkien aikuistenkaan keskuudessa. Vaaleihin on siksi hyvä tutustua kiinnostavan tekemisen kautta, jolloin perehtyminen ei ole tylsää puurtamista. Vaaleja käsitellään kouluissa monin toiminnallisin keinoin: pelien ja tietovisojen kautta, järjestämällä vaalipaneeleita ja väittelyitä sekä tekemällä vaalikoneita. Osallistava vaalitapahtuma tuo politiikan lähelle nuoria ja kasvattaa ymmärrystä siitä, miten oman ympäristön asioihin voi vaikuttaa.

Tapahtuma tarjoaa siis nuorille mahdollisuuden oppia niitä taitoja ja tietoja, joita lähiympäristön asioihin vaikuttaminen vaatii. Nuorisovaalit tarjoaa nuorille käytännön toimintamallin äänestämisestä, ja antaa tarvittavia taitoja äänestyspäätöksen punnitsemiseen. Samalla Nuorisovaalit on usein ensimmäinen kokemus poliittisesta osallisuudesta. Onnistunut kokemus Nuorisovaaleista tuo nuorelle toimintamallin, joka parhaassa tapauksessa madaltaa äänestämisen kynnystä täysi-ikäisyyden tullen.

Demokratiakasvatus lisää nuorten osallisuutta

Kouluissa tehtävä demokratiakasvatus osallistaa myös niitä nuoria, jotka eivät ole aktiivisesti mukana koulun ulkopuolisessa toiminnassa. Monet nuoria osallistavat rakenteet edellyttävät nuorilta omaa aktiivisuutta: nuorisovaltuustoihin ja järjestötoimintaan osallistuvat esimerkiksi ne nuoret, joilla on resursseja hakeutua oma-aloitteisesti mukaan toimintaan. Nuoret, jotka ovat heikommassa asemassa jäävät usein näistä osallisuushankkeista syrjään. Onkin tärkeää, että nuorille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua vaikuttamistoimintaan myös omien lähtökohtiensa puitteissa. Nuorisovaalit tarjoaa mahdollisuuden harjoitella vaikuttamista ja osallisuutta ohjatussa ympäristössä matalalla kynnyksellä.

Nuorisovaalien järjestäminen ei riitä yksinään luomaan osallistavaa kokemusta: yhtä tärkeää on tulosten purkaminen ja käsittely. Nuorten täytyy kokea, että heidät otetaan vakavasti ja he ovat merkityksellinen osa yhteisöä onnistuneen osallisuuden kokemuksen muodostumiseksi. Vaalitulosta on hyvä purkaa yhdessä ryhmän kanssa keskustelemalla esimerkiksi siitä, mitkä asiat kunnassa muuttuisivat nuorten vaalituloksen perusteella.

Vaikka Nuorisovaalien tuloksella ei ole vaikutusta varsinaiseen vaalitulokseen, se huomioidaan mediassa ja sille annetaan painoarvoa. Nuorisovaalien tulokset julkistetaan tänä vuonna yhteistyössä Ylen kanssa Uutisluokan vaalipäivänä, jolloin nuorten vaalitulos saa taas laajaa näkyvyyttä. Vaalitulosta on kommentoimassa pääministeri ja puolueiden puheenjohtajat nuoret haastattelemina. Maamme vaikutusvaltaisimpien poliitikkojen osallistuminen vaalituloksen käsittelyyn kertoo siitä, että nuorten ääntä kuunnellaan ja sillä on merkitystä.

Kokemukset jotka osoittavat nuorelle oman toiminnan merkityksen, lisäävät tunnetta osallisuudesta. Koulujen demokratiakasvatuksella on tässä saralla olennainen rooli: koulussa opitut taidot kannustavat aktiiviseen yhteiskunnalliseen toimijuuteen, ja edesauttavat siten nuorten sitoutumista yhteiskuntaan. Parhaimmillaan kouluissa tapahtunut opetus ja kokemukset tuovat nuorille paitsi tietoa ja taitoa, myös halua vaikuttaa yhteiskunnan asioihin.

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö, jonka jäseninä on 135 nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssi on koordinoinut Nuorisovaaleja 90-luvulta lähtien, ja Nuorisovaalit kuntavaaleissa 2021 pidetään 17.-21.5. Lisätietoa löytyy Allianssin sivuilta osoitteesta www.alli.fi/nuorisovaalit.

9.4.2021

Roosa Kunnas

Kirjoittaja työskentelee koordinaattorina osallisuushankkeiden parissa Allianssi ry:ssä, ja on itsekin saanut ensimmäisen poliittisen osallisuuden kokemuksensa Nuorisovaaleista.