BLOGI: Nuorten osallisuus ei saa jäädä vain sanahelinäksi

Nuorten hyvinvointi on hyvin suosittu aihe kuntavaaliehdokkaiden vaalilupauksissa. Kuntavaaleissa hyvinvointi onkin hyvin tärkeä tavoite, sillä lähes kaikki nuoren päivittäiseen elämään vaikuttavat palvelut tuotetaan kunnissa. Kuntavaalien alla Nuva ry. on kerännyt yhteen suomalaisten nuorten äänen ja huolet kunnissa kuntavaalikampanjaamme.

Nuoria tulee osallistaa heitä koskevissa päätöksissä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitossa toimivat nuoret ovat varsinkin korona-aikana huomanneet omissa kunnissaan nuorten heikentyneen hyvinvoinnin, ja ajoittain kompastuskivet nuorten hyvinvointia edistävissä palveluissa. Nuoria tulee osallistaa heitä koskevissa päätöksissä, ja teeseissämme olemme nostaneet esille tutkitusti nuorten hyvinvointia edistäviä ratkaisuja, joita nuoret ovat esittäneet ympäri Suomea. Nuorten osallisuus ei saa jäädä vain sanahelinäksi, vaan tarvitaan oikeita vaikutusmahdollisuuksia edistäviä ratkaisuja. Nuorille tulee tarjota edustuspaikat kaikissa kunnan toimielimissä, varsinkin kunnan- ja kaupunginhallituksissa sekä lautakunnissa.

Tarvitsemme konkreettisia tekoja

Kunnissa tarvitaan konkreettisia tekoja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Eräs mahdollisuus nuorten elinolojen parantamiseksi on kouluverkon suunnitteleminen niin, että jokaisella nuorella on mahdollisuus osallistua niin peruskouluun kuin toisen asteen opetukseen yhdenvertaisesti. Mikäli koulumatka on kohtuuttoman pitkä, tulisi mielestämme jokaiselle nuorelle tarjota ilmaiset koulumatkat. Oikeus koulutukseen tulee tarjota jokaiselle suomalaiselle nuorelle, riippumatta asuinpaikasta tai sosioekonomisesta taustasta.

Teeseissä nostetaan esille myös se, että nuorten työllistymistä tukemalla kunnat voivat edistää nuorten hyvinvointia. Työ luo yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja vahvistaa sosiaalisia suhteita. Kuntien kesätyösetelit ja työn hakemisen tukeminen ovat keinoja, joilla kunta voi edistää nuorten työllistymistä. Kesätyökokemukset nuorena kehittävät nuorten työelämätaitoja ja aktiivisuutta, joka on omiaan edistämään nuorten työllisyyttä tulevaisuudessa.

Ennalta ehkäisyä ja matalan kynnyksen palveluja

Varsinkin koronavuoden aikana nuorten hyvinvointi on heikentynyt huomattavasti. Kunnissa tehtävässä työssä tuleekin tulevaisuudessa huomioida kelkasta pudonneiden nuorten tukeminen, sekä ennaltaehkäisevä työ esimerkiksi kouluissa. Matalan kynnyksen palvelut kuten koulun sosiaali- ja terveystyö sekä niin sanotut “yhden luukun periaatteen” palvelut, kuten Ohjaamo, ovat loistavia tapoja tukea nuoria kunnissa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kuntavaaliteeseissä on korostettu nuorten hyvinvoinnin merkitystä koko suomalaisen yhteiskunnan kehittymisen kannalta. Ilman hyvinvoivia nuoria ei ole tulevaisuutta!

6.5.2021

Anton Hietsilta

Kirjoittaja on Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja