Ensimmäisellä kansallisella lapsistrategialla luodaan lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi

Suomeen on valmistunut ensimmäinen kansallinen lapsistrategia. Parlamentaarisessa komiteassa on saavutettu vuoden 2020 aikana yhteinen näkemys yli hallituskausien ulottuvasta lapsi- ja perhemyönteisen Suomen visiosta. 

Strategia perustuu kolmeen pääajatukseen, joilla kunnioitetaan kaikkien lasten oikeuksia, otetaan lapset vahvasti huomioon yhteiskunnassa ja tuetaan lasten hyvinvointia. 

Tavoitteena on kaikkien lasten Suomi

Strategialla luodaan aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. 

Lisäksi lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan niin, että lapset otetaan huomioon johdonmukaisesti kaikessa toiminnassa muiden yhteiskunnan jäsenten rinnalla. Lapset saavat tietoa heille kuuluvista oikeuksista. 

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema turvataan ja heidän tarpeensa tunnistetaan paremmin.

Lapsistrategian toimeenpano varmistaa lasten oikeuksien toteutumisen

Kansallinen lapsistrategia ohjaa hallituskausittain laadittavaa toimeenpanosuunnitelmaa. 

Strategian toimeenpanolla varmistetaan, että kaikkien lasten oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti. Lisäksi tuetaan kaikkien lasten osallisuutta ja oikeutta tulevaisuuteen.

Toimeenpanon on oltava poikkihallinnollista ja siihen on osallistettava laajasti yhteiskunnan eri toimijoita, kansalaisyhteiskuntaa sekä eri ikäisiä ja eri väestöryhmiin kuuluvia lapsia ja aikuisia.

Lapsistrategia kattaa kaikki alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret

Kansallinen lapsistrategia koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lisäksi strategiassa ja sen toimeenpanossa otetaan huomioon laajasti perheet, joissa lapset elävät, sekä lapsuuden ja aikuisuuden nivelvaiheessa olevat nuoret aikuiset.

Lapsistrategian yhtenä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta. Lapsille ja nuorille suunnattu tilaisuus lapsistrategiasta järjestetään keskiviikkona 17.3.2021. 

Yhteinen ymmärrys syntyi parlamentaarisessa komiteassa

Parlamentaarinen komitea perusti työnsä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja aiemmin tehtyihin selvityksiin ja valmisteli lapsistrategian yhdessä. Strategian taustalla ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleisperiaatetta: syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen ja lapsen osallisuus.

”Olen erittäin tyytyväinen parlamentaarisen komitean yhdessä tekemään työhön ja siihen, että saavutimme yhteisen poliittisen tahdon. Meillä oli selkeä visio siitä, että lapsistrategian avulla Suomesta tehdään kaikkien lapsen oikeuksia kunnioittava maa, jonne on hyvä syntyä ja siellä on hyvä kasvaa”, toteaa komitean puheenjohtajana toiminut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Lisätietoja

lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, p. 0295 161 177, etunimi.sukunimi@vnk.fi

Kansallinen lapsistrategia. Komiteamietintö. (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:8)

3.3.2021