Lapsia ja nuoria kuullaan Oikeus oppia -ohjelmassa

Millainen koulu on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen?

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää valtakunnallisen lasten ja nuorten kuulemisen osana Oikeus oppia –ohjelman valmistelua. Kuuleminen toteutetaan yhteistyössä nuorisoalan Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa. Osaamiskeskuksessa hankkeen toteutukseen osallistuvat Nuorten Akatemia ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.

Kuuleminen on osa Oikeus oppia –ohjelman työryhmän työtä. Siinä mm. valmistellaan toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua tunnistettuun eriarvoistumiskehitykseen koulujen sisällä ja koulujen välillä sekä kaupunkien sisällä ja alueiden välillä sekä laatia toimenpide-ehdotuksia keinoista vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa alueellisesti. Työssä huomioidaan demografiakehitys, asuntopolitiikka, aluekehitys ja lähiöiden kehitystyö. Työryhmä luovuttaa väliraporttinsa opetusministerille syyskuussa 2021. 

Kuulemisen tavoitteena on tuottaa Oikeus oppia -ohjelmalle lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, kuinka yhdenvertaisuus ja koulutuksellinen tasa-arvo toteutuvat kouluissa ja millaisin toimenpitein suomalaisten lasten ja nuorten tasa-arvoista koulutuspolkua voitaisiin lasten ja nuorten mielestä nykyistä paremmin tukea.  

Lisäksi tavoitteena on, että kuulemisen kautta saadaan luotua hyviä toimintatapoja ja toteutusmalleja ministeriön käyttöön myöhemmissä lasten ja nuorten kuulemisissa hyödynnettäväksi. 

On tärkeää, että annamme lapsille ja nuorille itselleen vaikutusmahdollisuuksia heitä koskeviin päätöksiin ja linjauksiin. Lapsilla ja nuorilla on paras asiantuntemus siitä, millä tavalla yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat koulussa lasten ja nuorten näkökulmasta. Nyt käynnistyvän kuulemisen avulla kehitämme ministeriössä myös laajemmin lasten ja nuorten osallistamisen välineitä ja mahdollisuuksia. Kannustan lämpimästi luokkia ja oppilaskuntia osallistumaan kuulemiseen!

Opetusministeri Jussi Saramo

Kuuleminen toteutetaan etäyhteyksin 4.-9. -luokille noin 20 eri koulussa sekä oppilaskunnille valtakunnallisesti kevään 2021 aikana. Kuulemisella pyritään tavoittamaan monipuolisesti oppilaita erilaisista taustoista ympäri Suomen. Kuulemisessa hyödynnetään osallistavia menetelmiä ja pelillisyyttä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoja:

  • opetusneuvos Minna Polvinen OKM (Oikeus oppia –ohjelma), puh. 02953 30262
  • ylitarkastaja Marja Pulkkinen OKM, puh. 02953 30315

Kuulemispajat ja menetelmät:   

  • Palvelumuotoilija Reija Arnberg, reija.arnberg(a)nuortenakatemia.fi  
  • Asiantuntija Matleena Kosonen Holdgaard, matleena.kosonen(a)opinkirjo.fi  

Oikeus oppia –ohjelma
– – –
Nuorten Akatemia on osallisuutta edistävä yhteistyöorganisaatio, joka tarjoaa nuorille monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Nuorten Akatemian toiminnan tuloksena nuorilla on mahdollisuus osallistua, oppia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään. Nuorten Akatemian taustalla ovat Suomen suurimmat nuoriso- ja liikuntajärjestöt. 

Kehittämiskeskus Opinkirjo on lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, jonka perustehtävä on tukea kouluja niiden kehittymisessä jäsentensä oppimista ja hyvinvointia synnyttäviksi oppimiskeskuksiksi. Se luo tutkimustietoon pohjautuvia käytännöllisiä ratkaisuja opettajille ja ohjaajille sekä muille lasten ja nuorten parissa toimiville. Opinkirjon taustaorganisaatiot edustavat lapsi- ja nuorisotyön sekä opetusalan järjestöjä.