Osallisuuden osaamiskeskuksen toimintakausi päättyy 31.3.2024

Osallisuuden osaamiskeskuskauden loppuessa www.nuoretjaosallisuus.fi -palvelun ylläpitoa jatkaa Kehittämiskeskus Opinkirjo.

Opinkirjo muodosti yhdessä Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Koordinaatin ja Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2020–2023 asettaman nuorisoalan osaamiskeskuksen.

Osallisuuden osaamiskeskuksen tehtävänä on ollut auttaa viranhaltijoita, päättäjiä, johtajia ja nuorten parissa toimivia aikuisia vahvistamaan nuorten osallisuutta omassa työssään ja ottamaan nuoret mukaan yhteiskunnalliseen kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Osallisuuden osaamiskeskus

  •  edisti nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.
  •  teki tunnetuksi digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen väylinä sekä vahvistaa nuorten osallistumista ja   vaikuttamista digitaalisissa ympäristöissä.
  •  kehitti viranhaltijoiden nuorten osallisuuteen liittyviä valmiuksia välineenä nuoretjaosallisuus.fi-palvelu.

Osaamiskauden aikana 2020-2023

  • Tavoitettu n. 6000 aikuista toiminnassa, 94 % tilaisuuksien osallistujista osaaminen on parantunut, 96 % on kokenut sisällön hyödylliseksi ja 91 % osallistujista on aikonut hyödyntää menetelmiä omassa työssään.
  • Tavoitettu toiminnassa n. 3500 nuorta. 75 % nuorista osallistujista voisi osallistua tapahtumiin uudelleen, 77 % on kokenut tilaisuudet hyödyllisiksi ja 84 % koki tulleensa kuulluksi ja olonsa turvalliseksi.
  • Vähemmistöihin kuuluvien ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten osallisuutta on vahvistettu yhteistyössä järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Osaamiskeskus on ollut mukana Digiraadin kehittämisessä ja pilotoinnissa vuodesta 2021 lähtien. Toteutettu raateja viranomaisten kanssa yhteistyössä sekä järjestetty Digiraadin esittelytilaisuuksia ja tuettu eri organisaatioita ottamaan Digiraati käyttöön.

Lisätietoja https://opinkirjo.fi/toiminta/hankkeet-ja-verkostot/osallisuuden-osaamiskeskus

24.3.2024

Tiina Karhuvirta