Edistetään nuorten omatoimista toimintaa

Oppilaskunnan hallituksen toiminta on usein opettajalähtöistä eikä anneta nuorille valtaa päättää asioista. Tehdään oppilaskuntatoiminnasta nuorisolähtöisempää ja annetaan nuorille mahdollisuus päättää.

Lisää tekemistä välitunneille

Monissa kouluissa ei ole mitään toimintaa välitunneilla vaan nuoret selaa vaan kännykkää. Järjestetään ohjattua toimintaa välitunneille.

Vaaleja kouluihin

Kokeillaan vaaleja enemmän valintaperusteina kouluissa esimerkiksi opiskelijakunnan hallituksen valintaan ja järjestetään muita kokeiluja, joiden kautta nuoret pääsevät kokeilemaan äänestämistä ja tutustumaan demokratiaan.

Lisää tukea elämänpolun valintaan

Tällä hetkellä elämän suunta pitää valita todella aikaisin, esimerkiksi ala, jota haluaa opiskella. Tähän pitäisi olla enemmän tukea esimerkiksi opinto-ohjaajalta.

Itsenäistymistyä tukevaa opetusta koulussa

Koulussa pitäisi puhua enemmän itsenäistymiseen liittyen ja kouluissa voisi olla jokin kurssi, jossa käydään läpi itsenäistymiseen ja talouden hallintaan liittyviä käytännön asioita. Olisi todella tärkeää, että talous- ja raha-asioita käytäisiin läpi jo peruskoulussa ja lukiossa/amiksessa. Tarvetta on myös ‘’step to step”-opastukselle rahan käyttöön ja viranomaisasiointiin esimerkiksi jollain yhteiskuntaopin kurssilla. Opetuksen pitäisi painottua enemmän omaan henkilökohtaiseen talouden hallintaan. Itsenäistyessä voidaan kaivata erityisesti taloudellista tukea, mutta koulusta ei saada tietoa sen hakemiseen.

Päättäjien keski-ikä on erittäin korkea

Ratkaisuja ongelmaan:

 • Pitää saada nuorten äänestysaktiivisuus kasvuun
  • Äänestyspaikkoja pitää saada lähemmäksi nuoria
  • Äänestyspaikkoja pitäisi suunnitella nuorten kanssa 
  • Nuorisovaltuusto voisi pitää kampanjan, jossa rohkaistaan nuoria äänestämään
  • Tehdään kuntavaaleista nuorisoystävällisempi kokonaisuus
  • Nuorisovaltuuston tapahtumat
 • Ehdolle asettumisen kynnystä pitäisi madaltaa
  • Pitäisi järjestää tapahtumia, joissa nuoria opastetaan ja kannustetaan asettumaan ehdolle
  • Puolueiden ehdokashankinta tulisi painottua entistä enemmän nuoriin
  • kuntien tulisi myös järjestää jonkinlaisia kuntalaistilaisuuksia, joissa tiedotetaan mahdollisuudesta asettua ehdolle ja tarjotaan erilaisia tukia
  • Kuntavaalitiedotusta tuotaisiin lisäksi myös oppilaitoksiin
 • Päättäjiä, pitäisi tuoda lähemmäksi nuoria
  • Nuorisovaltuuston tapahtumat: tiiviimpi yhteistyö
  • Kuntalaistilaisuudet
  • Jalkautuminen oppilaitoksiin
 • Äänestysikä alemmas esimerkiksi 16
  • Kannustaa nuoria yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen
  • Äänestyspaikat: toinen aste
  • Äänestysprosentti korkeammaksi
  • Kansalaisaloite 

Tehtävien kasaantuminen yksittäisille nuvalaisille ja toimijoiden hyvinvointi

Selkeän työnjaon puute Nuorisovaltuustossa aiheuttaa tehtävien kasautumisen yksittäisille nuorisovaltuutetuille. Osa nuorisovaltuutetuista on passiivissia ja se heikentää muiden motivaatiota. Näin nuorisovaltuuston hallitukselle jää vastuulleen paljon tehtäviä.

Ratkaisuksi tähän toimii selkeät toimintamallit, vastuun jakaminen koko nuorisovaltuuston kesken, 

 • Kun ei selkeää työnjakoa nuvalaisten kesken tehtävistä, hommat kasaantuvat aktiiveille
 • Motivaatiota heikentää osan epäajtiivisuus/passiivisuus
 • Hallituksen tms. vastuulle jää paljon tehtävää

Ratkaisuja:

 • Selkeät toimintamallit
 • Antaa vastuuta ja luottaa muihin, jolloin jokainen saa oppimiskokemuksia ja pystyy kehittymään aktiivina
 • Roolien jako tärkeää
 • Tukena toiminnassa nuvakummit esim. kuntapolitikko
 • Ohjaaja joka kannustaa ja tukee nuvaa vaikka ohjaaja vaihtuisi
 • Yhteisöllisyyden lisääminen ja ryhmäyttäminen nuvan kesken