Kyläkoulut takaisin

Mihin haasteeseen ratkaisu vastaa?

 • Tilan puute yhtenäiskoulussa
 • Pienemmät ryhmät myös pandemia-aikana
 • Yleinen mukavuus koulunkäynnissä

Ratkaisun kuvaus:

 • Vedotaan päättäjiin vielä lisää
 • Yleinen mielipide kyläkoulujen puolella
 • Yleinen selkeä budjetointi, jonka pohjalta tehdään ratkaisuja
 • Kyläkoulujen etujen kuvaaminen valtakunnallisessa mediassa suurempaan rooliin

Miten ratkaisu kehittää kotiseutua?

 • Lasten ja nuorten koulumotivaation nousu
 • Koulumatkojen lyhentyminen, pienemmät opetusryhmät –> yksilöllistä opetusta

Ketkä ratkaisusta hyötyy?

 • Työntekijät (työpaikkoja lisää)
 • Alakouluikäiset lapset
 • Nyt koulurakennukset käyttämättömiä – mitä hyötyä?

Kauppa auki pidempään tai 24h (kesäisin ainakin)

Mihin haasteeseen ratkaisu vastaa?

 • Mahdollistaa väljemmän asioinnin kaupassa
 • Mäntyharjulla kesäisin on paljon enemmän asukkaita ja kaupan aukioloa voisi pidentää, jolloin kuntakin hyötyisi siitä verotuloin.
 • Esim. työvuorot voi päättyä vuorotyöläisiltä vasta yhdeksän jälkeen jolloin kauppaan ei enää ennätä.

Ratkaisun kuvaus:

 • Lähestyttävä idealla kauppiasta. Kokeilua voisi ehdottaa kauppiaalle kesäaikana.
  Voisi teettää kyselyn kuntalaisille/kesäasukkaille, onko tarvetta kauppojen pidennetylle aukioloajalle.
 • Mäntyharjulla on kaksi kauppaa, voisiko ne esim. tehdä vuoroviikoin ”yövuoroja”, jos molemmilla on intoa kokeilla pidennettyä aukioloaikaa.

Miten ratkaisu kehittää kotiseutua?

 • Lisää työllisyysmahdollisuuksia. Lisää vetovoimaa. Viestii kunnan ”virkeydestä”.

Ketkä ratkaisusta hyötyvät?

 • Asukkaat, vuorotyöläiset, kunta, kauppias, jos myyntiä on. Yökukkujat

Nuorten päihteiden käytön vähentäminen

Mihin haasteeseen idea vastaa?

 • Päihteiden helppo saatavuus ja koukuttavuus
 • Kaikki nuoret eivät kuuntele valistusta
 • Nuoremmat ottaa mallia vanhemmista nuorista

Ratkaisun kuvaus:

 • Pitäisi puuttua syihin, miksi käytetään päihteitä
 • Kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä esim kouluissa
 • Päihteiden käytön seurauksia voisi tuoda vakavammin ilmi
 • Sosiaalisen median käyttö valistuksessa
 • Päihdevalistuksesta voisi tehdä kiinnostavampaa ja modernimpaa

Miten ratkaisu kehittää kotiseutua?

 • Aikuiset saavat paremman kuvan kunnan nuorista
 • Nuorten terveys paranee
 • Ilkivaltatapaukset vähentyy

Ketkä ratkaisusta hyötyvät?

 • Nuoret, nuorten terveys ja yhteiskunta

Päättäjien keski-ikä on erittäin korkea

Ratkaisuja ongelmaan:

 • Pitää saada nuorten äänestysaktiivisuus kasvuun 
  • Äänestyspaikkoja pitää saada lähemmäksi nuoria
  • Äänestyspaikkoja pitäisi suunnitella nuorten kanssa 
  • Nuorisovaltuusto voisi pitää kampanjan, jossa rohkaistaan nuoria äänestämään
  • Tehdään kuntavaaleista nuorisoystävällisempi kokonaisuus
  • Nuorisovaltuuston tapahtumat
 • Ehdolle asettumisen kynnystä pitäisi madaltaa 
  • Pitäisi järjestää tapahtumia, joissa nuoria opastetaan ja kannustetaan asettumaan ehdolle
  • Puolueiden ehdokashankinta tulisi painottua entistä enemmän nuoriin
  • kuntien tulisi myös järjestää jonkinlaisia kuntalaistilaisuuksia, joissa tiedotetaan mahdollisuudesta asettua ehdolle ja tarjotaan erilaisia tukia
  • Kuntavaalitiedotusta tuotaisiin lisäksi myös oppilaitoksiin
 • Päättäjiä, pitäisi tuoda lähemmäksi nuoria 
  • Nuorisovaltuuston tapahtumat: tiiviimpi yhteistyö
  • Kuntalaistilaisuudet
  • Jalkautuminen oppilaitoksiin
 • Äänestysikä alemmas esimerkiksi 16 
  • Kannustaa nuoria yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen
  • Äänestyspaikat: toinen aste
  • Äänestysprosentti korkeammaksi
  • Kansalaisaloite 

Tehtävien kasaantuminen yksittäisille nuvalaisille ja toimijoiden hyvinvointi

Selkeän työnjaon puute Nuorisovaltuustossa aiheuttaa tehtävien kasautumisen yksittäisille nuorisovaltuutetuille. Osa nuorisovaltuutetuista on passiivissia ja se heikentää muiden motivaatiota. Näin nuorisovaltuuston hallitukselle jää vastuulleen paljon tehtäviä.

Ratkaisuksi tähän toimii selkeät toimintamallit, vastuun jakaminen koko nuorisovaltuuston kesken, 

 • Kun ei selkeää työnjakoa nuvalaisten kesken tehtävistä, hommat kasaantuvat aktiiveille
 • Motivaatiota heikentää osan epäajtiivisuus/passiivisuus
 • Hallituksen tms. vastuulle jää paljon tehtävää

Ratkaisuja:

 • Selkeät toimintamallit
 • Antaa vastuuta ja luottaa muihin, jolloin jokainen saa oppimiskokemuksia ja pystyy kehittymään aktiivina
 • Roolien jako tärkeää
 • Tukena toiminnassa nuvakummit esim. kuntapolitikko
 • Ohjaaja joka kannustaa ja tukee nuvaa vaikka ohjaaja vaihtuisi
 • Yhteisöllisyyden lisääminen ja ryhmäyttäminen nuvan kesken

Nuorten syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat erityisesti korona-aikana

Helpotetaan syrjäytyneitä ja mielenterveysongelmaisia nuoria. Epäsuorasti koskettaa koko yhteiskuntaa koska tällaiset nuoret ongelmallisia ja kustannuksia yhteiskunnalle. Syrjäytyneen nuoren kustannukset yhteiskunnalle 1 200 000 €.

Ratkaisuna mahdollisimman matalan kynnyksen apua pieniinkin ongelmiin; ei pitäisi tarvita vakavaa ongelmaa avun saamiseksi. Nuorisotyön ja koulun oppilashuollon budjettia pitäisi kasvattaa merkittävästi, jotta niillä olisi mahdollista antaa suuremmalla kapasitettilla yksilöllisempää apua sitä tarvitseville.

Koronan vuoksi myös etäkoulussa näiden palveluiden pitäisi pystyä kertomaan palveluistaan, ja ennaltaehkäisevän toiminnan tulee jatkua ja sopeutua vallitsevaan tilanteeseen.

Nuorisovaltuuston kantaa ei oteta huomioon

Nuorisovaltuuston kantaa ei aina oteta huomioon, joitain päätöksiä saatetaan tehdä kuulematta nuorten kantaa. Päätöksenteko ei ole tarpeeksi avointa ja nuoria ei olla valmiita osallistamaan tarpeeksi.

Ratkaisu:

 • Kuntalaissa määritelty nuorten oikeus puhe-ja läsnäolo-oikeuteen kunnanvaltuustossa-ja hallituksessa. Kaikille nuorisovaltuustoille suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon. Nuorisovaltuustolla oltava budjetti ja kummivaltuutettu
 • Velvoitetaan kuntapäättäjiä ja nuoria käymään keskustelua keskenään kunnan asioista ja tulevaisuudesta. 

Vaikutuksia:

 • Helpotetaan nuorten elämää ja mahdollisuutta tuoda äänensä kuuluviin
 • Kunnan päätökset vaikuttavat kaikkiin kuntalaisiin nyt ja tulevaisuudessa
 • Nuorien kuuleminen pitovoimatekijä kunnalle
 • Lisää yhteisöllisyyttä

Miten kehitetään lääketieteellistä tutkimusta EU-alueella?

EU:sta pitää tehdä houkuttelevampi kohde lääketieteelliselle tutkimukselle. EU-lainsäädännön tulee poistaa tutkimuksiin liittyvä turha byrokratia, joka karkoittaa tutkimuksia Euroopan unionin ulkopuolelle. EU-tasolla tulee lisätä tutkimusrahoitusta yksityisille yrityksille ja tutkimusinstituutioille. Tätä rahoitusta varten näiden tahojen tulee täyttää tietyt reunaehdot, esimerkiksi lääkkeen hinnan ja jakelun suhteen. Rahoituksen saamiseksi tutkimusta ei tule tehdä taloudellisesta vaan tarpeenmukaisesta näkökulmasta.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Miten taataan yhdenvertaiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut EU-alueella?

Jäsenmaiden valmiutta terveydenhuollossa tulee lisätä terveyskriisien varalta. Tätä varten luodaan EU:n yhteinen resurssipooli, joka mahdollistaa huoltovarmuuden takaamisen jäsenmaiden välillä poikkeusaikoina. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän informaation tulee olla kaikille saavutettavissa. Terveystiedoille ja -resursseille täytyy mahdollista liikkuminen jäsenmaiden välillä.


Heikommassa asemassa olevat kansalaiset on otettava mukaan terveydenhuollon päätöksentekoon. Henkilön on päästävä EU-maassa terveydenhuollon pariin riippumatta tämän yhteiskunnallisesta asemasta, häneen liittyvistä henkilökohtaisista ominaisuuksista, kansalaisuudesta, asuinpaikasta tai varallisuudesta. Tämä voidaan toteuttaa mahdollistamalla
esimerkiksi etävastaanotot nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelle jääville. Lisäksi välttämättömien terveystuotteiden verotusta tulee keventää.

Terveydenhuollon yhdenvertaisuuteen kuuluu sukupuolten välinen tasa-arvo, jota on edistettävä. Päätöksenteossa on korostettava sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Pakkosterilisaatio on poistettava EU-lainsäädännöllä.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Miten saada kaikki mielenterveyspalveluiden pariin?

Euroopan unionin on tehtävä työtä mielenterveyteen liittyvien stigmojen poistamiseksi. Erityisesti nuorten mielenterveyttä on tuettava ja heitä on kannustettava avun piiriin erilaisten kampanjoiden ja hankkeiden avulla. Mielenterveyden palveluiden tulee olla helposti kustannettavissa ja saavutettavissa yksilötasolla. Euroopan unionin jäsenmaiden kesken tulee
luoda ilmapiiri, jossa fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat tasavertaisia. Komission on tehtävä lakialoite, jossa psyykkinen väkivalta tuomitaan oikeudellisesti yhtä vakavasti kuin fyysinen.