Kriterium 5: Jämställdhet och likabehandling

Ungas deltagande sker på jämställda och likvärdiga grunder.

Alla ungdomar ska ha möjlighet att delta oberoende av bakgrund eller åsikter. De ungas individuella, språkliga och kulturella behov, liksom tillgång och tillgänglighet måste beaktas. Särskilt ungdomar med funktionshinder, en mångkulturell bakgrund samt sexuella minoriteter och könsminoriteter upplever diskriminering.

Det är viktigt att stöda lika möjligheter till deltagande både bland ungdomar, så att alla får sin röst hörd, och i förhållande till övriga kommuninvånare, som kan ha bättre förutsättningar och möjligheter att framföra sina åsikter och påverka.

Att överväga:

  • Vi frågar ungdomar vilka ärenden inom kommunen som är viktiga för dem.
  • Tjänsterna inom min sektor är lättillgängliga och lätt att använda för ungdomar med olika bakgrund.
  • Jag frågar ungdomar om deras åsikter och önskemål i fråga om olika tjänster.
  • Jag frågar ungdomar om de tycker att de får information om tjänster som påverkar deras vardag.
  • Jag tar med ungdomar i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av tjänster som de använder.