Kriterium 8: Strukturer

Ungas påverkningsgrupper är en del av beslutsfattandet

Olika påverkningsgrupper  för ungdomar är viktiga strukturer inom kommunen med tanke på ungas delaktighet och för att de ska bli hörda. Därför är det viktigt att ta gruppernas uppgift och arbete på allvar. Deltagarna i dessa grupper måste ha en reell möjlighet att delta i planering, beslutsfattande och utvärdering. Påverkningsgrupperna måste kunna skapa verksamhet utifrån sina egna utgångspunkter och välja vilka saker de vill ta ställning till.

Lagenliga påverkningsgrupper är ungdomsfullmäktige eller motsvarande organ för unga samt elev- och studentkårer, men många andra typer av grupper rekommenderas också för att så många ungdomar som möjligt ska kunna delta.

Att överväga:

  • Vi har tillräckligt med strukturer och verksamhetsmodeller i vår kommun som möjliggör växelverkan mellan ungdomar, tjänsteinnehavare och politiker, så att ungdomar blir hörda i samband med beslutsfattandet.
  • Ungdomars åsikter beaktas som jämbördiga med vuxnas åsikter i samband med beslutsfattandet.
  • Påverkningsgrupperna för ungdomar är sammansatta så att det är lätt att gå med i verksamheten.
  • Det finns tillräckligt med resurser  för ungdomars påverkningsgrupper.
  • Ungdomars påverkningsgrupper har möjlighet att självständigt planera, genomföra och utveckla sin verksamhet.
  • Ungdomars påverkningsgrupper har möjlighet att delta, om de vill, i planeringen och förhandsbedömningen av ärenden inom kommunen.
  • Ungdomarnas representanter har yttranderätt och rätt att närvara vid alla nämnders möten.