Kuinka voidaan lähteä ratkaisemaan alueen päihde- ja huumeongelmaa

Toteutus:

 • Tulisi rakentavasti ja totuudenmukaisesti kertoa nuorille päihteistä.
 • Mielenterveys resursseihin panostaminen. Mielenterveys-palveluiden tuominen lähelle nuoria, ja matalan kynnyksen nopea sisäänpääsy
 • Koulupsykologille pääsy helpommaksi, opiskelijat saisivat itse ottaa yhteyttä häneen.
 • Etätapaaminen esim. koulupsykologin kanssa mahdolliseksi kaikissa toimipisteissä. Myös korona ajan jälkeen

Kuvaus ja tavoite

 • Nuorilla voi olla ennakko käsityksiä auttavista palveluista, jotka voivat pelottaa palveluiden hakemista.
 • Pitäisi luoda näistä palveluista sellainen kuva, että jokainen uskaltaa niitä hakea tarvittaessa.

Tietoa terveydestä

Nuorilla enemmän tietoa terveydestä ja terveellisistä valinnoista. Aikuisten esimerkki myös tässä tärkeä. 

Nopeammin hoitoon

Nuorten ja muidenkin tulisi päästä nopeasti hoitoon varsinkin mielenterveysasioissa. Jos hoitoon pääsy viivästyy, voi ongelma kasvaa kohtuuttomasti. 

Kouluterveydenhuolto kuntoon

Kouluterveydenhoitajia on aivan liian vähän ja heillä on aikaa aivan liian vähän per nuori. Kouluterveydenhuollon resursseihin tulisi panostaa entistä enemmän. 

Nuorten päihteiden käytön vähentäminen

Mihin haasteeseen idea vastaa?

 • Päihteiden helppo saatavuus ja koukuttavuus
 • Kaikki nuoret eivät kuuntele valistusta
 • Nuoremmat ottaa mallia vanhemmista nuorista

Ratkaisun kuvaus:

 • Pitäisi puuttua syihin, miksi käytetään päihteitä
 • Kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä esim kouluissa
 • Päihteiden käytön seurauksia voisi tuoda vakavammin ilmi
 • Sosiaalisen median käyttö valistuksessa
 • Päihdevalistuksesta voisi tehdä kiinnostavampaa ja modernimpaa

Miten ratkaisu kehittää kotiseutua?

 • Aikuiset saavat paremman kuvan kunnan nuorista
 • Nuorten terveys paranee
 • Ilkivaltatapaukset vähentyy

Ketkä ratkaisusta hyötyvät?

 • Nuoret, nuorten terveys ja yhteiskunta

Nuorten syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat erityisesti korona-aikana

Helpotetaan syrjäytyneitä ja mielenterveysongelmaisia nuoria. Epäsuorasti koskettaa koko yhteiskuntaa koska tällaiset nuoret ongelmallisia ja kustannuksia yhteiskunnalle. Syrjäytyneen nuoren kustannukset yhteiskunnalle 1 200 000 €.

Ratkaisuna mahdollisimman matalan kynnyksen apua pieniinkin ongelmiin; ei pitäisi tarvita vakavaa ongelmaa avun saamiseksi. Nuorisotyön ja koulun oppilashuollon budjettia pitäisi kasvattaa merkittävästi, jotta niillä olisi mahdollista antaa suuremmalla kapasitettilla yksilöllisempää apua sitä tarvitseville.

Koronan vuoksi myös etäkoulussa näiden palveluiden pitäisi pystyä kertomaan palveluistaan, ja ennaltaehkäisevän toiminnan tulee jatkua ja sopeutua vallitsevaan tilanteeseen.

Miten taataan yhdenvertaiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut EU-alueella?

Jäsenmaiden valmiutta terveydenhuollossa tulee lisätä terveyskriisien varalta. Tätä varten luodaan EU:n yhteinen resurssipooli, joka mahdollistaa huoltovarmuuden takaamisen jäsenmaiden välillä poikkeusaikoina. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän informaation tulee olla kaikille saavutettavissa. Terveystiedoille ja -resursseille täytyy mahdollista liikkuminen jäsenmaiden välillä.


Heikommassa asemassa olevat kansalaiset on otettava mukaan terveydenhuollon päätöksentekoon. Henkilön on päästävä EU-maassa terveydenhuollon pariin riippumatta tämän yhteiskunnallisesta asemasta, häneen liittyvistä henkilökohtaisista ominaisuuksista, kansalaisuudesta, asuinpaikasta tai varallisuudesta. Tämä voidaan toteuttaa mahdollistamalla
esimerkiksi etävastaanotot nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelle jääville. Lisäksi välttämättömien terveystuotteiden verotusta tulee keventää.

Terveydenhuollon yhdenvertaisuuteen kuuluu sukupuolten välinen tasa-arvo, jota on edistettävä. Päätöksenteossa on korostettava sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Pakkosterilisaatio on poistettava EU-lainsäädännöllä.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Miten saada kaikki mielenterveyspalveluiden pariin?

Euroopan unionin on tehtävä työtä mielenterveyteen liittyvien stigmojen poistamiseksi. Erityisesti nuorten mielenterveyttä on tuettava ja heitä on kannustettava avun piiriin erilaisten kampanjoiden ja hankkeiden avulla. Mielenterveyden palveluiden tulee olla helposti kustannettavissa ja saavutettavissa yksilötasolla. Euroopan unionin jäsenmaiden kesken tulee
luoda ilmapiiri, jossa fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat tasavertaisia. Komission on tehtävä lakialoite, jossa psyykkinen väkivalta tuomitaan oikeudellisesti yhtä vakavasti kuin fyysinen.

Hyvä fiilis

Ratkaisun kohteena oleva ongelma nimettiin “Kuinka Ruokolahdelle saataisiin lisättyä iloista mieltä ja hyvinvointia, ystävällisyyttä?” Ratkaisuksi esitettiin kaiken kattavaa, kokonaisvaltaista ajattelutapaa, joka kulminoituisi siihen, että “kaikilla olisi hyvä fiilis”. Tavoitteena ideassa oli siis mahdollistaa itsensä kehittäminen ja onnistumisen tunteet.  

Idean toteutuksessa esitettiin Ruokolahdella kaikille mielekästä tekemistä, mikä tukisi onnistumisen kokemuksien saamista. Tämä tarkoittaa myös arjen kanssakäymisestä lähtien ajattelu- ja toimintatapojen muutosta: ystävällisyyttä ja positiivisuutta. Ryhmä nosti ratkaisussaan esimerkiksi kunnan työntekijät, jotka sitoutuisivat hyvän fiiliksen pelisääntöihin.