KOKONAISUUS I

Lue, miksi nuoren kokemus osallisuudesta on tärkeää. Katso lisäksi sivulle nostettuja toimintamalleja ja työkaluja, joilla nuoren kokemusta yhteisöön kuulumisesta ja kuulluksi tulemisesta on vahvistettu. Nappaa ideoita omaan käyttöösi!

Nuoren kokemus osallisuudesta

Osallisuus on tunnetta yhteisöön kuulumisesta ja oman toiminnan ja ajatusten merkittävyydestä. Yksilö kokee, että häntä arvostetaan ja häntä kuunnellaan. Aikuisilta tämä edellyttää halua kohdata nuori arvostavasti ja vilpittömästi. Nuorta ei pidetä keskeneräisenä aikuisena tai pelkästään huollettavana vaan oman arkensa ja elämänpiirinsä asiantuntijana.

Vuorovaikutus perustuu aitoon haluun kuunnella nuorta ja pyrkimykseen yhteisen ymmärryksen löytämisestä. Kunnan viranhaltijalta ja työntekijältä tämä edellyttää rohkeutta irrottautua ammattiroolista ja -kielestä.

Kokemus osallisuudesta edellyttää myös tahtoa olla osa yhteisöä. Yksilöllä on suurempi halu olla mukana yhteisössä, jossa hän osaa toimia. Tieto ja taidot eivät kuitenkaan synny itsestään vaan jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus oppia ja saada tietoa oman kehitystasonsa mukaisesti. Positiiviset kokemukset ja usko omiin kykyihin kannustavat nuorta aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

Aikuisen vastuulla on vahvistaa nuoren toimijuutta ja tarjota tarvittaessa apua nuorelle. Hänen tulee sanoittaa nuorelle vieraita käytäntöjä, antaa vastuuta ja tilaa onnistumiselle ja erehtymiselle sekä auttaa nuorta näkemään oppimaansa.

Laatukriteerit nuoren kokemukseen osallisuudesta

1. Vuorovaikutus

Nuoren kohtaaminen on kuuntelevaa.

2. Ikä- ja kehitystasoisuus

Nuoren osallistuminen on hänen ikä- ja kehitystasolleen sopivaa.