HELHET I

Läs om varför ungdomars upplevelser av delaktighet är viktiga. På den här sidan lyfts också fram verksamhetsmodeller och verktyg som har använts för att stärka ungdomars upplevelser av att tillhöra en grupp och bli hörda. Ta en titt och snappa åt dig idéer som du kan använda i ditt eget arbete!

Ungdomars upplevelser av delaktighet

Delaktighet är både en känsla av grupptillhörighet och av att ens handlingar och åsikter är betydelsefulla. Individen upplever att hen är uppskattad och blir hörd. Av vuxna kräver detta en vilja att bemöta unga personer på ett respektfullt och äkta sätt. Ungdomar ska inte betraktas som halvfärdiga vuxna, utan som experter på sin egen vardag och livsmiljö.

Interaktionen ska utgå från en äkta vilja att lyssna på unga personer och en strävan att hitta en gemensam melodi. Av kommunens medarbetare kan detta kräva mod att frigöra sig från sin yrkesroll och yrkesjargong.

Delaktighet innebär också en vilja att tillhöra en grupp. Individer har större vilja att tillhöra en grupp om de vet på vilket sätt de kan delta och agera. Dessa kunskaper och färdigheter föds inte av sig själv utan alla ungdomar skall ha en möjlighet att lära sig och ta del av information i enlighet med sin utvecklingsnivå. Positiva upplevelser och tro på sig själv uppmuntrar ungdomar till att vara aktiva, delta och påverka.

Det är på de vuxnas ansvar att stärka ungdomars aktörskap och vid behov erbjuda dem hjälp. En vuxen kan förklara hur saker och ting går till, ge ansvar och utrymme för att både lyckas och misslyckas, samt hjälpa ungdomar att märka vad de har lärt sig.