Digital delaktighet och digitalt inflytande

Digital delaktighet handlar om att engagera sig i samhället med hjälp av digitala verktyg, applikationer och tjänster på ett individuellt lämpligt sätt. Detta öppnar upp för plats- och tidsoberoende, lika möjligheter att delta och att utnyttja tjänster och att delta i samhällsdebatten och annan verksamhet.

Lika möjligheter för delaktighet förverkligas dock inte automatiskt. Huruvida den digitala delaktigheten förverkligas på ett jämlikt sätt påverkas bland annat av de digitala tjänsternas tillgänglighet, till exempel av vilka typer av teknologier eller digitala tjänster som finns tillgängliga och hur de fungerar. Lika viktigt är att de unga får en upplevelse av delaktighet i digitala miljöer och tjänster och att dessa passar ungdomarnas olika behov och livssituationer. Även ungdomarnas kunskaper, färdigheter, kompetenser och motivation att använda sig av digitala tjänster eller delta i delaktighetsprocesser är centrala. Väsentligt är att ungdomarna får en upplevelse av att kunna påverka i det digitala samhället.

Främjandet av den digitala delaktigheten ska ha sin utgångspunkt i att förebygga ungdomarnas digitala ojämlikhet. Yrkesutbildade personer som arbetar med ungdomar ska gärna identifiera hindren som de digitala miljöerna eventuellt medför och sträva efter att förebygga dem. Det är viktigt att ungdomarna har pålitliga och trygga platser och plattformar i digitala miljöer. De ska erbjudas motiverande och lätthanterliga digitala kanaler för att uttrycka sina åsikter och diskutera samhällsfrågor och saker som de är intresserade av och för att få positiva upplevelser av delaktighet. En sådan plattform är till exempel E-Panelen som justitieministeriet lanserade våren 2022. Där har barn och unga möjlighet att delta i diskussioner om olika aktuella ämnen. Tjänsten har som syfte att vara en pålitlig och trygg plattform för barn och unga att diskutera saker som de är intresserade av och som är viktiga för dem.

E-Panelen

E-Panelen är en webbtjänst av justitieministeriet där ungdomar kan delta i diskussioner om olika aktuella ämnen. Syftet med tjänsten är att ge alla unga under 29 år lika möjligheter att göra sin röst hörd i samhällsfrågor. Deltagarna i E-panelen diskuterar ett på förhand överenskommet tema under 1–3 veckor. Diskussionen förs skriftligt under pseudonym på ett internt, slutet diskussionsforum i tjänsten. På det sättet tryggas en pålitlig och trygg miljö för diskussioner.

Diskussionen leds och övervakas av en utbildad moderator som ser till att diskussionen förlöper tryggt och smidigt. Till slut utformas ett slututtalande om diskussionstemat som publiceras i tjänsten. Slututtalandet kan delges till aktörer som behöver höra de ungas röst. Paneler kan arrangeras av t.ex. ministerier, kommuner, välfärdsområden, andra myndigheter eller frivilligorganisationer. Användningen av tjänsten är avgiftsfri både för arrangörerna och deltagarna.

Tillgång till E-Panelen

Du får tillgång till E-Panelen genom att gå självstudiekursen ”E-Panelen som en metod för barn och ungas digitala delaktighet och inflytande” där du på egen hand sätter dig in i användningen av E-Panelen. Efter kursen får deltagarna möjlighet att beställa användarnamn och lösenord till E-Panelen för sin organisation. Den som gått kursen kan efter att ha fått användarnamn och lösenord skapa nya paneler och utbilda moderatorer till E-Panelen.

Exempel på diskussioner i E-Panelen och deras syften

Diskussioner i E-Panelen kan arrangeras och deras slututtalanden användas i många olika syften. Diskussionsresultaten kan ha ett förutbestämt syfte eller mål, eller så kan målet vara att höra ungdomarnas tankar om olika saker.

Nedan har vi samlat exempel på diskussioner i E-Panelen och deras arrangörer.

  • Ungdomsinriktade E-Paneler: i ungdomsinriktade E-Paneler kommer temat från ungdomarna själva eller rör deras liv. Temat kan också komma från en samarbetspartner såsom en organisation eller en forskningsorganisation. Ungdomsinriktade E-Paneler arrangeras av Röda Korsets Ungas skyddshus vars frivilliga också modererar diskussionerna. De Ungas skyddshus bidrar till att kommunicera om paneler och att utarbeta slututtalanden samt för fram panelernas budskap till aktörer som behöver höra de ungas röst.
  • Kommuninriktade E-Paneler: kommuner kan höra unga i E-Paneler till exempel kring kommunens utveckling och de ungas önskemål. I kommunpaneler har man bland annat samlat ungas tankar om tryggheten i hemkommunens centrum. Kommunerna står för genomförandet av sina paneler, för kommunikationen till de unga och för utarbetandet av slututtalandet. 
  • E-Paneler anordnade av välfärdsområden: välfärdsområdena kan engagera och höra unga till exempel kring välfärdsstrategin i sitt område. Det är projektet Mot ungdomsvälfärdsområden (2022–2024) som ansvarar för välfärdsområdenas paneler och utbildar områdena i att använda E-Paneler. Välfärdsområdena står för att leda diskussionerna och för att bjuda in ungdomar till sina paneler. Du kan läsa mer om välfärdsområdenas erfarenheter av E-Panelen här 
  • E-Paneler anordnade av ministerier och andra myndigheter: ministerier och andra tjänsteinnehavare kan engagera unga till exempel genom att höra dem kring lagberedningsprojekt eller andra samhällsfrågor som är aktuella för unga. Det är Nuorten Akatemia som ansvarar för att stötta ministerierna med att börja använda E-Panelen och med att genomföra E-paneler, facilitera dem och kommunicera om dem. Arrangören står för utarbetandet av slututtalandet. 

Kontaktpersoner vid frågor om E-Panelen:

Välfärdsområden: Ella Rouhe, ella.rouhe@nuortenakatemia.fi, 050 324 4699

Organisationer: Satu Rantakärkkä, satu.rantakarkka@redcross.fi, 040 677 2636

Ministerier och andra aktörer: Mikko Sääskilahti, mikko.saaskilahti@nuortenakatemia.fi, 0400 297 820