II Ungdomar som samhällsresurs

2. Ungdomar som samhällsresurs

Grupp II

Steg 1 av 2

  • Deltagandet är frivilligt och ungdomar uppmuntras att uttrycka sina åsikter

    Det är viktigt att understryka att deltagande alltid är frivilligt. Ungdomar behöver information som stöd för sina beslut att delta i kommunens verksamhet. Därför är det viktigt att berätta för dem vad man önskar att de medverkar i och varför deras deltagande är värdefullt.

    Ungdomar behöver få begriplig information så att de självständigt kan bilda sin egen uppfattning om saken, och så att de vuxna inte medvetet styr en ung person i en önskad riktning eller mot en viss åsikt. Medarbetarna hos kommunen ska lita på ungdomarnas förmåga att bilda sina egna åsikter.

    I kommentar 12 av FN:s kommitté för barnets rättigheter konstateras att till de grundläggande förutsättningarna för barnets rätt att bli hörd är att barn och ungdomar alltid ska ha rätt, men ingen skyldighet, att fritt uttrycka sina åsikter, och att de ska informeras om att de när som helst kan avstå från att delta (se moment 16 och 134 b).

    Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009). Barnets rätt att bli hörd. Barnombudsmannen i Sverige.