III Ungdomars möjligheter att påverka

3. Ungdomars möjligheter att påverka Skapa möjligheter till ungas delaktighet på kommunnivå

Steg 1 av 3

  • Ungas deltagande sker på jämställda och likvärdiga grunder.

    Alla ungdomar ska ha möjlighet att delta oberoende av bakgrund eller åsikter. De ungas individuella, språkliga och kulturella behov, liksom tillgång och tillgänglighet måste beaktas. Särskilt ungdomar med funktionshinder, en mångkulturell bakgrund samt sexuella minoriteter och könsminoriteter upplever diskriminering.

    Det är viktigt att stöda lika möjligheter till deltagande både bland ungdomar, så att alla får sin röst hörd, och i förhållande till övriga kommuninvånare, som kan ha bättre förutsättningar och möjligheter att framföra sina åsikter och påverka. .

    I mitt arbete har jag resurser för att beakta jämställdhet och likabehandling så att deltagarna kan få det stöd de behöver