Monipuolisia vaihto-opiskelumahdollisuuksia

Tarvitaan helpompia ja monipuolisempia vaihto-opiskelumahdollisuuksia. Koulujen tulisi osallistua esimerkiksi vaihto-opiskelujen koordinointiin ja hankkia yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi kaverikoulujen muodossa.

Miten EU:n ja Afrikan kumppanuudesta voi tehdä tulevaisuudessa entistä tasapuolisempaa nuorten tarpeet huomioiden?

EU:n ja Afrikan Unionin välistä kehitysyhteistyötä tulee muuttaa asteittain maakohtaisen kehitystason mukaisesti tasavertaisen taloudellisen yhteistyön suuntaan. Nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tulee edistää tukemalla koulutusta, oppilaskuntatyötä ja nuorten
startup-toimintaa. Molemmat osapuolet hyötyvät, jos EU investoi ensisijaisesti afrikkalaisiin, kestävällä pohjalla toimiviin yrityksiin. Erityisesti tulee välttää sen tyyppistä, enimmäkseen yhtä
osapuolta hyödyttävää toimintaa, jota Kiina Afrikassa harjoittaa. Näin voidaan edesauttaa vihreää siirtymää Afrikassa.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Monimuotoisempi eurooppalainen liikkuvuus

Maailma muuttuu kiihtyvää tahtia. Kaikki nuoret pitää tavoittaa ja ottaa työelämän siirtymään mukaan osallistavien koulutustoimien myötä. On taattava mahdollisuudet monimuotoisemmalle eurooppalaiselle liikkuvuudelle.

Erasmus+ opiskelijavaihtohaun saavutettavuuden parantaminen, jotta voidaan taata korkeakoulujen yhdenvertaiset edellytykset kansainvälistymiseen. Hankehakujen byrokratiaesteiden purkaminen, jotta myös pienempien järjestöjen ja koulujen asema paranisi.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Miten EU:ssa voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä solidaarisuutta nyt ja tulevaisuudessa?

EU:n sisäisten vastakkainasetteluiden ja eriarvoisuuksien torjumiseksi tulee ehkäistä ja purkaa syrjiviä yhteiskunnallisia ajatusmalleja ja rakenteita kasvatuksella, koulutuksella sekä tiedon saavutettavuuden lisäämisellä, jotta kaikkien oikeus tulla edustetuksi toteutuu ja täten kynnys osallistua päätöksentekoon madaltuu.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Kuinka nuorten luottamusta Euroopan unionin toimintaan kasvatetaan sosiaalisesti ja monitasoisesti?

EU-tietoisuutta lisätään läpi koulutuspolun osana demokratiakasvatusta ja eurooppalaisten oppilaitosten opetussuunnitelmia. Osana kyseistä kasvatusta ja koulutusta tuetaan yksilöä muodostamaan oma eurooppalainen identiteetti. Samanaikaisesti nuorten osallisuuden ja
osallistumisen muotoja kehitetään etenkin osana eurooppalaisen kansakunnan toimintaa. Kannustetaan ja rohkaistaan osallistumaan ja luomaan sosiaalisia verkostoja sekä tarttumaan vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä