Miten kehitetään lääketieteellistä tutkimusta EU-alueella?

EU:sta pitää tehdä houkuttelevampi kohde lääketieteelliselle tutkimukselle. EU-lainsäädännön tulee poistaa tutkimuksiin liittyvä turha byrokratia, joka karkoittaa tutkimuksia Euroopan unionin ulkopuolelle. EU-tasolla tulee lisätä tutkimusrahoitusta yksityisille yrityksille ja tutkimusinstituutioille. Tätä rahoitusta varten näiden tahojen tulee täyttää tietyt reunaehdot, esimerkiksi lääkkeen hinnan ja jakelun suhteen. Rahoituksen saamiseksi tutkimusta ei tule tehdä taloudellisesta vaan tarpeenmukaisesta näkökulmasta.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Miten taataan yhdenvertaiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut EU-alueella?

Jäsenmaiden valmiutta terveydenhuollossa tulee lisätä terveyskriisien varalta. Tätä varten luodaan EU:n yhteinen resurssipooli, joka mahdollistaa huoltovarmuuden takaamisen jäsenmaiden välillä poikkeusaikoina. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän informaation tulee olla kaikille saavutettavissa. Terveystiedoille ja -resursseille täytyy mahdollista liikkuminen jäsenmaiden välillä.


Heikommassa asemassa olevat kansalaiset on otettava mukaan terveydenhuollon päätöksentekoon. Henkilön on päästävä EU-maassa terveydenhuollon pariin riippumatta tämän yhteiskunnallisesta asemasta, häneen liittyvistä henkilökohtaisista ominaisuuksista, kansalaisuudesta, asuinpaikasta tai varallisuudesta. Tämä voidaan toteuttaa mahdollistamalla
esimerkiksi etävastaanotot nykyisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelle jääville. Lisäksi välttämättömien terveystuotteiden verotusta tulee keventää.

Terveydenhuollon yhdenvertaisuuteen kuuluu sukupuolten välinen tasa-arvo, jota on edistettävä. Päätöksenteossa on korostettava sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Pakkosterilisaatio on poistettava EU-lainsäädännöllä.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Köyhyyden jatkuminen sukupolvelta toiselle ja köyhyyden aiheuttama syrjäytymiskehitys.

Euroopan unionin tulee tukea hankkeita, joiden tavoitteena on edistää ylisukupolvisen köyhyyden kohteeksi joutuneiden nuorten työllistymismahdollisuuksia. Euroopan unionin tulee turvata, että jokaisella nuorella on tasa-arvoiset mahdollisuudet etsiä töitä ja työllistyä
heidän taustoistaan huolimatta. Yhtenä keinona tähän voi toimia anonyymin työnhaun käyttöönottaminen jokaisessa jäsenmaassa.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Kansalaisten tieto ja ymmärrys etnisistä vähemmistöistä on puutteellista, ja niissä on merkittäviä eroja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä.

Euroopan unionin tulee kannustaa jäsenvaltioita lisäämään peruskoulutukseen opetusta etnisistä vähemmistöistään ja heidän asemastaan. Unionin tulee kehittää opetusstrategia, joka huomioi etnisten vähemmistöjen kohtaamat haasteet opinnoissa. Unionin tulee perustaa tämän opetusstrategian valmistelua varten erityinen asiantuntijaryhmä, joka koostuu eri etnisten vähemmistöjen edustajista, ja heitä tulee kuulla heihin liittyvien päätösten teossa.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Kaikilla ihmisillä ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä elämässään johtuen heidän synnyinpaikastaan.

Euroopan unionin tulee suunnata rahoitusta alueellisen yhdenvertaisuuden parantamiseen ERI-rahaston uudelleenjärjestelyn avulla siten, että talouskasvua tukevien tekijöiden lisäksi
resursseja ohjataan nykyistä määrätietoisemmin haja-asutusalueilla asuvien ihmisten koulutus-, työllistymis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen. Tulosten mittaamisessa tulee talouskasvun sijaan painottaa ihmisten hyvinvoinnin kehitystä. Euroopan Unionin aluekehitysrahaston taloudellisen tuen hakemista tulee sujuvoittaa ja päätöksissä tulee ottaa
huomioon päätösten vaikutukset erityisesti haja-asutusalueiden nuorten elämään. Hajaasutusalueiden tietoliikenneyhteyksiä tulee kehittää alueellisten erojen muodostaman haitan tasaamiseksi.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Mitä uutta EU:n pitää tehdä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi?

EU:n tulee ottaa selvä rooli luonnon monimuotoisuuden turvaajana. Koskemattomien luonnonpuistojen lisääminen ja jo olemassa olevien laajentaminen on välttämätöntä. Turvataksemme Euroopan monipuolisen luonnon avohakkuita tulee vähentää ja liikennettä kehittää vihreäksi. EU pyrkii ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Tavoitetta tulee lähestyä säästämällä hiilinieluja, eli metsiä. Jokaisen eurooppalaisen tulee oppia koulutuksen ja tiedotusvälineiden kautta, miten juuri hän voi suojella luontoa ja vaikuttaa sen monimuotoisuuteen.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Millaisilla toimilla EU:n tulee varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin turvallisuusuhkiin?

EU:n tulee laatia varautumissuunnitelma ilmastonmuutoksen haittavaikutusten ehkäisemiseksi asiantuntijoita, kansalaisyhteiskuntaa ja nuoria osallistaen. Suunnitelmassa tulee selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia unionin turvallisuuteen sekä keinoja ilmastonmuutokseen
liittyvien uhkien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi. Suunnitelma tulee sekä laatia että toimeenpanna välittömästi. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset ruokaturvaan, pohjavesiin, siirtolaisuuteen ja taudinaiheuttajien vapautumiseen
ikiroudasta. Ilmastonmuutoksen ja konfliktien yhteydestä tarvitaan myös lisää tutkimustietoa.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä