Klimatförändringen, krisen för den psykiska hälsan samt jämlikhet och likabehandling anser att unga anser att de viktigaste utmaningarna måste lösas i framtiden

Resultaten av det ungdomssamråd som beställts av undervisnings- och kulturministeriet och kompetenscentret för inkludering publicerades 14.3.2023. Samrådet var en del av beredningen av det nationella programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik, VANUPO, och resultaten kommer att användas som stöd för beredningen av programmet under 2023.

Enkäten riktade sig till ungdomar i åldern 13–25 år som kunde göra skillnad genom att besvara enkäten på finska, svenska, engelska eller ryska. På enkäten svarade 7081 ungdomar från hela Finland. Utöver enkäten ordnades sammanlagt 24 samrådsworkshops i gymnasier, gymnasier, yrkesskolor och ungdomsverkstäder på finska och svenska. I sin tur deltog cirka 350 ungdomar i workshopparna.

Ungas hälsningar till beslutsfattare betonar att klimatförändringen stoppas och att vuxna får bättre stöd

Enligt de unga som svarat på enkäten är de viktigaste utmaningarna att lösa av nästa regering

  • klimatförändringar (41% av de svarande),
  • social utestängning av ungdomar (31 % av de svarande), och
  • jämlikhet och icke-diskriminering (25 % av de svarande).

Klimatförändringen och den globala politiska situationen lyfts fram bland minderåriga och svarande i gymnasieskolan. För personer över 18 år och de som studerar på gymnasiet och högskolan är tillgången till hälso- och sjukvård en viktig utmaning som måste lösas. Samrådet i två steg omfattade samråd i workshop-stil med ungdomar efter undersökningen. Ämnena för workshopparna framkom av enkätresultaten. Dessa fokuserade på de ämnen som diskuterades mest av unga, som handlade om klimatkrisen, gemenskap, hälsa, jämlikhet och icke-diskriminering, arbetsliv och ekonomi.

Du kan läsa hela rapporten om resultaten och en sammanfattning av rapporten av samrådet på undervisnings- och kulturministeriets webbplats i okm.fi/sv/horande-av-unga. På webbplatsen kan du också enkelt hitta de teman som ungdomar tar upp och deras kommentarer.

En sammanfattning av rapporten och mer information om genomförandet av samrådet finns på Nuoret ja osallisuus – webbplats.

2.4.2023