II Osallisuuden käsite ja merkitys

Kuvituskuva

Tässä osiossa käsitellään

1) osallisuuden käsitettä ja nykyisen osallisuuskeskustelun tilannetta sekä

2) nuorten parissa tehtävän osallisuustyön merkitystä alueen ja demokraattisen yhteiskunnan elinvoimaisuuden ja nuoren itsensä kannalta.

2.1 Osallisuuden käsite

Seuraavissa videoissa sosiaalipedagogiikan tutkija ja yliopistolehtori Elina Nivala avaa osallisuuden käsitettä ja tämänhetkistä osallisuuskeskustelua

1) Osallisuuden käsite. Pohdi videota katsoessasi:

  • miten sinä ymmärrät osallisuuden
  • miten osallisuus ja osallistuminen eroavat toisistaan
  • miten sinä voisit lisätä alueesi nuorten osallisuutta

Löydät kirjallisen yhteenvedon osallisuuden käsitteestä täältä (linkki vie koulutuksen ulkopuolelle): https://nuoretjaosallisuus.fi/tietoa-osallisuudesta/

2) Osallisuuskeskustelu. Pohdi videota katsoessasi:

  • miksi osallisuudesta on niin paljon eri näkemyksiä
  • mitkä näkemykset voisivat auttaa juuri sinua työssäsi

Tehtävä 1: Mikä seuraavista väittämistä pätee sinuun?

Mikäli haluat lähettää vastukset, paina lopuksi ”lähetä”, jolloin vastaukset tulevat anonyymina järjestäjien tietoon.

2.2 Osallisuustyön eri merkitykset kuntien ja yhteiskunnan elinvoimaisuudelle

Nuorten kansalaisten osallisuudella on kaksi keskeistä merkitystä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnille:

  • Yksilön hyvinvointi: Osallisuuden kokemus ehkäisee syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja merkityksettömyyden kokemusta. Osallisuuden kokemus on siis tärkeä yksilön mielenterveyden kannalta.
  • Demokratian hyvinvointi: Kansalaisten osallisuus yhteiskunnasta tarkoittaa, että kansalaiset voivat todella vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Kun kansalaiset voivat aidosti vaikuttaa, demokratian keskeinen piirre, kansanvalta, toteutuu. Osallisuus on siis kansanvallan mikrotaso.

Mielenterveys

Osallisuus ei ole erillään muusta yksilön hyvinvoinnista: osallisuudenkokemus sekä aito mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin liittyy olennaisesti mielenterveyden hyvinvointiin ja päihteiden käytön ehkäisemiseen.

Ihmisen perustarve on tulla hyväksytyksi ja kuulluksi. Tarvitsemme toinen toisiamme. Varsinkin itsenäistymässä olevat nuoret tarvitsevat oman perheen ja muun lähipiirin lisäksi myös yhteisön ja yhteiskunnan tunnustusta. Tunnustuksen puute ja siihen liittyvä arvottomuuden tunne ovat vakaville mielenterveysongelmille altistavia tekijöitä.

Päihteiden ongelmakäytön on monesti todettu korvaavan puuttuvaa merkityksellisyyttä. Tämä pätee niin huumeisiin kuin alkoholin liikakäyttöön. Osallisuutta kokeva, itselle merkityksellisessä toiminnassa mukana oleva ja vaikuttava ihminen ei yleensä koe tarvetta päihteiden ongelmalliselle käytölle.

Osallisuustyö on siis ehkäisevää mielenterveystyötä.

Demokratia ja alueen elinvoimaisuus

Erityisesti kunnissa, joissa ollaan huolestuneita nuorten lähtemisestä, osallisuustyöhön on hyvä kiinnittää huomiota. Jos nuoret kuntalaiset kokevat, että he voivat vaikuttaa kuntansa asioihin, he sitoutuvat kuntaan. Jos nuorella on kunnassa hyvä olla, ja jos nuoren ihmisen saa kiinnostumaan oman kunnan politiikasta, hän todennäköisemmin jää.

Toimet nuorten osallisuuden edistämiseksi ovat välttämättömiä demokratian elinvoimaisuudelle kaikkialla suomalaisessa yhteiskunnassa. Kansalaisuus ei ala vasta, kun henkilö tulee täysi-ikäiseksi ja saa äänestää, vaan aktiivista omiin ja laajemmin yhteiskunnan asioihin voi vaikuttaa jo aikaisemmin.

Näin vastuu kansalaiseksi kasvamisesta on koko yhteiskunnalla ja erityisesti niillä, joilla on valtaa nuorten osallisuuteen. Jotta täysi-ikäistyvällä olisi käsitys omasta kansalaisuudestaan, omista mahdollisuuksistaan ja poliittisia mielipiteitä, joiden perusteella äänestää, hänen on täytynyt aloittaa kansalaisuuteen kasvaminen jo ennen täysi-ikäisyyttä.

Kestävässä ja elinvoimaisessa kunnassa ja yhteiskunnassa tehdään jatkuvaa osallisuustyötä nuorten parissa.

Tehtäväkirjassa

Ota selvää  kuka kunnassasi tekee työtä nuorten osallisuuden parissa ja kirjoita hänen yhteystietonsa muistiin. Onko kunnassa työryhmä, jossa käsitellään nuorten asioita erityisesti osallisuuden näkökulmasta?  Onko mukana nuoria? Mikä yhteys sinulla on osallisuustyöhön nuorten parissa omassa kunnassasi?  

Mitä mieltä? Osio II:

  • Muista painaa "lähetä"!