KOKONAISUUS IV

Lue, mitä edellytyksiä nuorten osallisuus kuntatasolla vaatii. Katso lisäksi sivulle nostettuja toimintamalleja ja työkaluja, joilla nuoren osallisuutta on vahvistettu kunnissa. Nappaa ideoita omaan käyttöösi!

Nuorten osallisuuden edellytysten luominen kuntatasolla

Kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö turvaavat nuorille oikeudet osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Kuntalaki säätää nuorten vaikuttajaryhmistä (26 §), perusopetuslaki (47 a §) oppilaskunnista sekä lukiolaki (33 §) ja laki ammatillisesta koulutuksesta (106 §) opiskelijakunnista.

Nuorten vaikuttajaryhmien perustaminen ei yksistään riitä vaan niillä on oltava todellinen mahdollisuus osallistua asioiden suunnitteluun, päätöksentekoon ja arviointiin. Kunnan viranhaltijoiden, työntekijöiden ja päättäjien tulee myös tehdä yhteistyötä vaikuttajaryhmien kanssa. Ryhmien toimintaan pitää olla varattuna riittävät resurssit, jotta esimerkiksi tarvittava perehdytys, ohjaaminen ja koulutus on mahdollista. Nuorten vaikuttajaryhmien tulee saada myös itsenäisesti kehittää toimintaansa eikä olla olemassa vain aikuisten toiveita ja tarpeita varten.

Jotta nuorten osallisuus on luontevaa, säännöllistä ja automaattista, vaatii tämä muutoksia niin asenteissa, käytännöissä, rakenteissa kuin strategiatasollakin. Muutoksessa tarvitaan koulutusta ja perehdyttämistä, jotta työntekijöillä ja viranhaltijoilla on tarvittava osaaminen. Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin vaan osaamista ja asiantuntijuutta nuorten osallisuudesta on niin yksityisellä sektorilla kuin järjestöissä ja yhdistyksissä. Jotta yhteistyö nuorten osallisuuden osalta olisi eri organisaatioiden kanssa olisi tuloksellista, on hyvä sopia yhteisesti sen tavoitteista ja kehittämisestä.

Viestintä on keskeisessä asemassa, kun nuorten osallisuutta kehitetään kuntatasolla. Nuorten kannalta tärkeää on kiinnittää huomiota oikeisiin kanaviin ja viestinnän saavutettavuuteen. Kunnantalon ilmoitustaulu tai kunnan verkkosivut tavoittavat harvoin nuoria. Nuoret kannattaa ottaa mukaan viestinnän suunnitteluun ja tekemiseen, jotta se olisi mahdollisimman nuorten näköistä. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) edellyttää, että viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten on tehtävä verkkopalvelunsa ja mobiilisovelluksensa saavutettaviksi kaikille. Selkeä ja ymmärrettävä viestintä on arjessa pieniä tekoja siitä, haluanko omalta osalta vaikuttaa siihen, että toinen ymmärtää ja voi olla tasavertainen keskustelukumppani.

8. Rakenteet

Nuorten vaikuttajaryhmät ovat osa päätöksentekojärjestelmää.

9. Kaikki toimialat

Osallisuuden vahvistaminen kuuluu kaikille toimialoille.

10. Yhteistyö

Nuorten osallisuuden kehittämiseksi kunta tekee yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa.

11. Osaaminen

Viranhaltijat ja työntekijät saavat koulutusta nuorten osallisuudesta.

12. Viestintä

Nuorille suunnattu viestintä vastaa heidän toiveitaan ja tarpeitaan.