HELHET IV

Läs mera om vilka förutsättningar som krävs på kommunnivå för ungas delaktighet. På den här sidan lyfter vi också fram verksamhetsmodeller och verktyg som har använts för att stärka ungas delaktighet i kommunerna. Ta en titt och snappa åt dig idéer som du kan använda i ditt eget arbete!

Att skapa möjligheter för ungas delaktighet på kommunnivå

Ungdomars möjligheter att delta och påverka säkerställs i både nationella och internationella lagar och förordningar. Ungdomars påverkansgrupper i kommunerna fastställs i kommunallagen (26 §), och elevkårernas verksamhet regleras i lagen om grundläggande utbildning (47 a §) och gymnasielagen (33 §) samt lagen om yrkesutbildning (106 §).

Det räcker inte med att bara grunda påverkansgrupper för unga, utan ungdomar ska också ha reella möjligheter att delta i planering, beslutsfattande och utvärderingen av olika ärenden. Tjänsteinnehavare, anställda och beslutsfattare i kommunerna ska också samarbeta med påverkansgrupperna. Det ska finnas tillräckligt med resurser för verksamheten så att man vid behov kan ordna introduktion, handledning och utbildning. Ungdomars påverkansgrupper ska också ha möjlighet att självständigt utveckla sin verksamhet, de ska inte finnas till bara för att uppfylla vuxnas önskemål och behov.

För att kunna involvera ungdomar på ett naturligt, regelbundet och systematiskt sätt kan det behövas förändring i fråga om såväl attityder som verksamhetskulturen, strukturer och kommunens strategi. Förändringsprocessen kan kräva utbildning och introduktion, så att kommunens medarbetare får de kompetenser som behövs. Man behöver inte göra allting självständigt, utan kommunen kan dra nytta av den expertis om ungas delaktighet som finns inom den privata sektorn och olika organisationer och föreningar. För att samarbetet med olika organisationer kring ungas delaktighet ska leda till resultat är det bra att tillsammans komma överens om målen och utvecklingsbehoven.

Kommunikationen är av största vikt när man utvecklar ungas delaktighet på kommunnivå. Det gäller att fästa uppmärksamhet vid vilka kanaler som används i kommunikationen, så att den når ungdomar. De kanske inte läser kommunens anslagstavla eller besöker kommunens webbplats så ofta. Vi rekommenderar att ni tar med ungdomar i planeringen och genomförandet av kommunikationen, så att innehållet och kanalerna passar unga. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) förutsätter att myndigheter och självständiga offentligrättsliga inrättningar ska göra sina webbtjänster och mobila applikationer tillgängliga för alla. Tydlig och begriplig kommunikation innebär små vardagliga handlingar. Tänk på att du själv påverkar hur du blir förstådd och att den du talar med känner sig som en jämlik samtalspartner.

8. Strukturer

Ungas påverkningsgrupper är en del av beslutsfattandet.

9. Alla sektorer

Ungas påverkningsgrupper är en del av beslutsfattandet.

10. Samarbete

Kommunen samarbetar med olika organisationer för att utveckla ungas delaktighet.

11. Kunskaper

Tjänsteinnehavare och anställda inom kommunen får utbildning om ungas delaktighet.

12. Kommunikation

Kommunikationen till ungdomar motsvarar deras önskemål och behov.