Första plats i Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen delades mellan Mentoring for future-projektet (Ungdomsprojekt) och Nuortennetti (Mannerheims Barnskyddsförbund)

Avslutningsevenemanget för Europaåret för ungdomar firades torsdagen den 19 januari 2023 på Kulttuuritehdas Korjaamo i Helsingfors. Dagen kulminerades med en avslutningsfest där vinnaren/vinnarna av Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen tillkännagavs.

Tävlingen letade efter Finlands bästa modell för att engagera unga och genom tävlingen ville man lyfta fram det kunnande som finns i Finland inom ungdomssektorn och över lag när det gäller att involvera unga. Tävlingsbidrag kunde lämnas in under tiden 9.5-15.11.2022 och totalt 51 bidrag kom in. En intern jury bestående av experter från Utbildningsstyrelsen valde ut 10 finalister bland de inkomna förslagen. Representanter för alla tio finalister har bjudits in av Utbildningsstyrelsen till Bryssel för en studieresa, där de får möjlighet att både berätta om sina egna modeller för engagering och få idéer för att utveckla sin egen verksamhet. Du bekanta dig med alla tio finalistmodellerna här: https://www.oph.fi/sv/europaaret-ungdomar-awards-finlands-basta-engagerare.

Den slutliga vinnaren bland finalisterna utsågs av en expertjury på sju personer, Elina Eerola, sakkunnig i Sitras Nya sätt att påverka-team, Viveca Hagmark, direktör för Folkhälsans förbund, Ahmad Hosseini, sakkunnig inom samhällsfred, Tomi Kiilakoski, ansvarig forskare på Ungdomsforskningsnätverket, Jenna Koikkalainen, erfarenhetsexpert inom barnskyddet, Satu Rantakärkkä, utvecklare av ungdomsvolontärverksamhet, FRK och Lotta Tuominen, Finlands EU-ungdomsdelegat.

Alla finalistkandidater var av hög kvalitet och mycket olika varandra. Av den anledningen bestämde sig juryn slutligen att dela förstaplatsen mellan två modeller. Vinnarna var två riktigt olika aktörer och modeller, som har påverkar på olika plan. Dessa modeller var Mentoring for future-projektet (Ungdomsprojekt) och Nuortenetti (Mannerheims Barnskyddsförbund).

Modellerna är i stort sett motsatser till varandra: Den ena drivs av en stor organisation, den andra av en liten organisation som startats av unga själva. I den ena sker deltagandet ansikte mot ansikte, i den andra i digital form. Den ena är relaterad till fritid, den andra till utbildning. Mentoring for future-projektet tilltalade juryn, eftersom den tar upp ett strukturellt och socialt problem som påverkar ungas liv, och unga själv har skapat denna modell för att tackla detta problem. Modellen ansågs främja samhällsfred och den öppnar också dörrar för andra unga som är intresserade av att påverka i samhället. Nuortennetti, å sin sida, erbjuder både inkludering och delaktighet och alla kan delta enligt sina egna resurser. Unga är engagerade i verksamheten i många olika roller och modellen når ungdomar över hela Finland. Modellen behandlar mycket aktuella teman i ungas liv och i samhället i stort.

Dessutom kunde publiken rösta på sin favorit. Allt som allt blev det 984 röster och vinnaren fick 203 av dem. Mentoring for Future-projektet valdes till publikens favorit.

Alla 10 finalisterna:

1. Mentoring for Future -projektet (ungdomsprojekt)

2. Sijaishuollon haastekisa (Pesäpuu r.f.) 

3. Muuttajat! (Plan International Finland)

4. SKUNK ungdomsstyrd förening – makt på riktigt (SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation)

5. Nuortennetti (Mannerheims Barnskyddsförbund)

6. Nuoret mukaan! – Nuorten vapaaehtoistyö- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen eläinsuojelukentällä (SEY Djurskyddet Finland)

7. Sastamalan yhteisökasvatuksen ja lasten sekä nuorten osallisuuden malli (Sastamala stad/Idrotts- och ungdomstjänster

8. Nuorten osallisuuden kehittäminen kauppakeskus Lippulaivassa (Nuorten Palvelu ry)

9. NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen (NYT! -forskningsprojekt, Tammerfors universitet)

10. Future Mentors programme (Esbo stad)

Bild: Jenny Ekblad

Europaåret för ungdomar söker den bästa modellen för att engagera unga! Finns den i din organisation?

Europaåret för ungdomar bjuder in alla som på något vis har unga med i sin verksamhet att delta i Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen.

Tas ungdomars deltagande på allvar i er organisation? Har ni skapat nya sätt att lyssna på unga? Kanske finns det överraskande situationer och platser där unga kan påverka hos er? Då vill Europaåret för ungdomar höra från er! Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen har lanserats för att lyfta fram det kunnande som finns i Finland när det gäller att involvera och engagera unga. Som namnet säger söker vi den bästa modellen för att engagera unga, samtidigt som vi allmänt vill kartlägga den goda praxis inom engagering av unga som finns i Finland, samt uppmuntra aktörer att vidare utveckla sin egna verksamhet. 

Varför lönar det sig att delta i tävlingen? För att det ger er organisation synlighet och motiverar er att vidareutveckla er verksamhet. De 10 finalistbidragen kommer att bjudas på en studieresa till Bryssel och deras engageringsmodeller kommer att marknadsföras av temaåret. Den slutliga vinnaren av tävlingen får synlighet, berömmelse och ära både i Finland och i Europa.

Vad krävs för att delta? Bara en bra modell för att engagera unga! Att anmäla sitt bidrag kräver inte mycket. Bekanta dig med tävlingens regler här.

Skicka in ditt tävlingsbidrag här.

Tävlingsbidrag kan skickas in fram till 15.11.2022. 

Tilläggsinformation om tävlingen kan fås av temaårets projektchef Anna Peltoniemi, anna.peltoniemi@oph.fi

Samråd med ungdomar vid beredningen av regeringens ungdomspolitiska program

Finlands regering kommer att utarbeta en plan som definierar de viktigaste målen och åtgärderna vad gäller ungdomar under de kommande åren. Planen kallas till regeringens ungdomspolitiska program (förkortas VANUPO). Ministeriet vill involvera ungdomar i utarbetandet av planen.  

Resultat av samrådet

Resultaten av det nationella samrådet med ungdomar har publicerats. Resultatet av samrådet finns på undervisnings- och kulturministeriets hemsida på https://okm.fi/sv/horande-av-unga. (Länken öppnas i en ny flik)

Rapporten finns att läsa här (på finska)!

Sammanfattning av rapporten finns att läsa här (på finska)!


På begäran av undervisnings- och kulturministeriet frågar vi unga i åldern 13-25 år, vad de anser vara viktigt. Vad ska nästa Finlands regering göra för de unga? Enkäten består av bakgrundsfrågor och tre (3) innehållsfrågor. Läs frågorna noggrant! 

Dina svar kommer att användas för att förbereda planen på ministeriet, så dina svar spelar verkligen roll! Svarstiden är fram till 14.10.2022. På basen av enkätsvaren ordnas workshoppar för unga under hösten 2022, då ämnen som är viktiga för unga kommer att diskuteras mer ingående. 

SVARSPERIODEN FÖR UNDERSÖKNINGEN ÄR SLUT, UNDERSÖKNINGEN FÅR ÖVER 7000 SVAR RUNDT FINLAND!

TACK TILL ALLA SOM SVAR!

De preliminära resultaten av samrådsundersökningen finns här

Enkäten genomförs av Kompetenscentret för delaktighet och Nuorten Akatemia. Om du har frågor kan du kontakta: 
 
Antti Ollikainen 
projektkoordinator 
+358 50 3384485 
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi 
Nuorten Akatemia / Kompetenscentret för delaktighet 
 
Marja Pulkkinen 
överinspektör 
+358 2953 30113 
marja.n.pulkkinen@gov.fi 
Undervisnings- och kulturministeriet 

Goda modeller för demokrati- och människorättsfostran sammanställdes i form av berättelser

Projektet Det nuvarande läget för människorätts- och demokratifostran kartlade demokrati- och människorättsfostran som utförts i daghem, skolor och läroanstalter. Information samlades från fler än hundra projekt eller praxis, varav de flesta handlade om demokratifostran.

Genom informationssökningar på Internet och med hjälp av tips från olika aktörer hittades goda praxis som bearbetades till intervjubaserade berättelser. Sammanställningen omfattar exempel på projekt och verksamhet som utförts på finska, svenska och nordsamiska. Det söktes också efter goda exempel från döva och teckenspråkiga barns och ungdomars vardag, men sådana hittades inte.

Totalt sammanställdes 34 berättelser om projekt och goda praxis inom demokrati- och människorättsfostran. Berättelserna är publicerade på Utbildningsstyrelsens webbsida på finska, svenska och nordsamiska. På webbsidan finns även en presentation om temat på finskt teckenspråk.

En positiv slutsats som kan dras utifrån resultatet är att exemplen visade en förståelse för att demokrati- och människorättsfostran inte endast syftar till att öka barns och ungas kompetenser, utan målet är också att skapa utveckling, förändring och lärande i samhället, institutioner och sociala sammanhang.

I flera av de projekt som fokuserade på demokratifostran betonades alla barns och ungas påverkansmöjligheter, men också representativitet och interaktion med beslutsfattare lyftes fram. Flera av projektexemplen strävade till att åstadkomma förändring i den sociala omgivningen eller i samhället i stort.

I projekten som fokuserade på människorättsfostran betonades kunskapsutveckling, uppmärksammandet av människorättsfrämjande verksamhetskulturer i olika lärmiljöer, samt stärkandet av barns och ungdomars egenmakt genom implementering av mänskliga rättigheter. Exemplen var väl i linje med kriterierna i FN:s deklaration om människorättsfostran.

Det som identifierades som oroväckande var att verksamheten ofta var beroende av några enstaka motiverade pedagoger och nådde därmed inte alla barn och unga. Verksamheten är sårbar ifall demokrati, mänskliga rättigheter och rätten att bli hörd intepage1image22409792

integreras i organisationernas verksamhet på ett övergripande, långsiktigt och utvecklande sätt. Samtidigt bör man uppmärksamma värdet av aktiva och engagerade pedagogers arbete och reflektera hur deras arbete kan stödjas och befästas som en del av organisationernas verksamhet.

Projektet genomfördes som en del av det nationella demokratiprogrammet som koordineras av justitieministeriet, samt utbildnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla och arbetet som utförs av styrgruppen för utveckling av demokrati- och människorättsfostran.

Projektet har genomförts av: Ungdomsforskningssällskapet rf. med specialforskare, fil. dr. Anu Gretschel som projektets huvudansvariga expert. Samarbetspartner i projektet var Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf. och kompetenscentrumaktören Koordinaatti, som fungerar inom ramen av Uleåborgs utbildnings- och kulturtjänster. Projektets språk vid sidan om finska var teckenspråk, svenska och nordsamiska.

Information om projektet kan hittas på webbsidan för Nätverket för ungdomsforskning och #Demokrati2025, #Mänskligarättigheter, #Utbildningföralla.

Ytterligare information: Specialforskare, fil.dr. Anu Gretschel, Nätverket för ungdomsforskning. anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi, tel. 040 516 9189.