Ungdomssektorns kompetenscentra ger perspektiv och konkreta metoder för att främja ungas delaktighet!

Delaktighet och utveckling av delaktighet har över lag blivit allt viktigare i samhällsdebatten och dess betydelse har noterats. Vad består ungas delaktighet av och hur kan den stödjas och främjas i miljöer som är meningsfulla för unga? Samlingsverket Främjande av ungas delaktighet – Perspektiv och verktyg från ungdomssektorns kompetenscentra ger nya tankar om vad delaktighet betyder inom olika fält inom ungdomssektorn.

I artiklarna i publikationen undersöks ungas delaktighet ur perspektivet av de nationella kompetenscentren inom ungdomssektorn. Publikationen är avsedd för alla som arbetar med att främja ungas delaktighet och är intresserade av detta. Skrivningarnas syfte är att ge praktiska metoder och verktyg för ungdomsarbetare, lärare, handledare och tjänstemän inom offentlig förvaltning för att främja ungas delaktighet brett.

Kekki, M-K. Kovalainen, P. Ollikainen, A. (toim.) (2023): NUORTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN – Nuorisoalan osaamiskeskusten näkökulmia ja työkaluja. Osallisuuden osaamiskeskus.

Mer information:

Pirjo Kovalainen 
Designer  
pirjo.kovalainen@ouka.fi  
+358 44 703 8303 

Antti Ollikainen 
Delaktighet sakkunnig 
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi 
+358 50 338 4485 

Undersökning: Demokrati- och människorättsfostran saknar smidighet

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet, justitieministeriet, statsrådets kansli, undervisnings- och kulturministeriet 17.4.2023 – Pressmeddelande 175/2023

Frågor kring förverkligandet av mänskliga rättigheter och demokrati är mer aktuella än någonsin. Det är också uppenbart att demokratin och de mänskliga rättigheterna inte kan upprätthållas eller förverkligas, om de inte stöttas, främjas eller är föremål för diskussioner. Detta konstaterades i en undersökning som publicerades den 17 april och där genomförandet av demokrati- och människorättsforstran i praktiken utreddes inom utbildningsstadierna från småbarnspedagogiken till andra stadiet samt inom lärarutbildningen.

Enligt barn, elever och studerande kunde det även ges mer demokrati- och människorättsfostran än för närvarande, den kunde vara mer funktionell, fördjupas i takt med åldern och behandla aktuella frågor med ett förändringsinriktat grepp. Dessutom efterlyses fler möjligheter att påverka. I lärarutbildningen varierar de ifrågavarande innehållen för mycket mellan enheter.

Mer uppmärksamhet åt lärarutbildningen, samordningen och de lärandes roll som utvärderare

Resultaten av undersökningen sammanfattas i tre rekommendationer.

  1. Ett riksomfattande program ska utarbetas som ramverk för uppställande av mål för demokrati- och människorättsfostran, samordning av målen och resurserna i samband med dem.
  2. Inlärare ska beaktas som utvärderare av demokrati- och människorättsläget och demokrati- och människorättsforstran samt som genomförare av utvecklingsåtgärder.
  3. Utbildningsinstitut för lärare ska sporras till att inkludera studier i demokrati- och människorättsfostran i de studier som är obligatoriska för alla.

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2022.

Mer information: Anu Gretschel, specialforskare, FD, Ungdomsforskningssällskapet rf, tfn 040 516 91 89, anu.gretschel(at)nuorisotutkimus.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.

Rapporten Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus Suomessa : Tilannekuva ja suositukset 2023

Klimatförändringen, krisen för den psykiska hälsan samt jämlikhet och likabehandling anser att unga anser att de viktigaste utmaningarna måste lösas i framtiden

Resultaten av det ungdomssamråd som beställts av undervisnings- och kulturministeriet och kompetenscentret för inkludering publicerades 14.3.2023. Samrådet var en del av beredningen av det nationella programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik, VANUPO, och resultaten kommer att användas som stöd för beredningen av programmet under 2023.

Enkäten riktade sig till ungdomar i åldern 13–25 år som kunde göra skillnad genom att besvara enkäten på finska, svenska, engelska eller ryska. På enkäten svarade 7081 ungdomar från hela Finland. Utöver enkäten ordnades sammanlagt 24 samrådsworkshops i gymnasier, gymnasier, yrkesskolor och ungdomsverkstäder på finska och svenska. I sin tur deltog cirka 350 ungdomar i workshopparna.

Ungas hälsningar till beslutsfattare betonar att klimatförändringen stoppas och att vuxna får bättre stöd

Enligt de unga som svarat på enkäten är de viktigaste utmaningarna att lösa av nästa regering

  • klimatförändringar (41% av de svarande),
  • social utestängning av ungdomar (31 % av de svarande), och
  • jämlikhet och icke-diskriminering (25 % av de svarande).

Klimatförändringen och den globala politiska situationen lyfts fram bland minderåriga och svarande i gymnasieskolan. För personer över 18 år och de som studerar på gymnasiet och högskolan är tillgången till hälso- och sjukvård en viktig utmaning som måste lösas. Samrådet i två steg omfattade samråd i workshop-stil med ungdomar efter undersökningen. Ämnena för workshopparna framkom av enkätresultaten. Dessa fokuserade på de ämnen som diskuterades mest av unga, som handlade om klimatkrisen, gemenskap, hälsa, jämlikhet och icke-diskriminering, arbetsliv och ekonomi.

Du kan läsa hela rapporten om resultaten och en sammanfattning av rapporten av samrådet på undervisnings- och kulturministeriets webbplats i okm.fi/sv/horande-av-unga. På webbplatsen kan du också enkelt hitta de teman som ungdomar tar upp och deras kommentarer.

En sammanfattning av rapporten och mer information om genomförandet av samrådet finns på Nuoret ja osallisuus – webbplats.

INVITATION: Webinar on child and youth participation: Focus on decision-making processes at local, regional and national level 

Time: Wednesday 22nd of March 2023, 1.00-3.30 PM (CET)

Place: Online (Teams)

Registration by 20th of March at: https://link.webropolsurveys.com/S/792068B14EB8A4DC

Language: English

What do children and young people want from decision-makers? They want not only to be heard by those with the power to take decisions that affect them, but for their voices to have real influence on those decisions. 

This European webinar will explore what needs to change to create more meaningful participatory spaces for children and young people. It will offer examples of processes and structures at national and local governmental levels that do exist within Europe to offer children and young people real influence in their lives.  The webinar will provide opportunities for professionals working with and for children, child participation experts and anyone who needs knowledge and skills on child participation to share and learn from each other about what works and why.

Keynote by Gerison Lansdown: Do we really care about the views of children and young people? Reflections on progress on implementing Article 12 in government decision-making. Gerison Lansdown is an international child rights consultant and advocate, who has written and published extensively on children’s rights, including on the issue of children’s participation. She is an adjunct professor at University College Cork, and the University of Carleton, Canada. 

The keynote will be followed by examples on child participation in different Member States of the Council of Europe. 

Further information on the agenda and speakers of the webinar will follow shortly. 

You are warmly welcome to the webinar and to share this invitation with your colleagues and other relevant networks!

For further details, please contact:
Liisa Männistö, Senior Specialist
Ministry of Justice, Finland
Unit for Democracy and Elections
liisa.mannisto@gov.fi

The webinar will be organized as part of the CP4 Europe – Strengthening National Child Participation Frameworks and Action in Europe (EU-CoE Joint Project) by the Ministry of Justice of Finland in collaboration with the Council of Europe.

Första plats i Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen delades mellan Mentoring for future-projektet (Ungdomsprojekt) och Nuortennetti (Mannerheims Barnskyddsförbund)

Avslutningsevenemanget för Europaåret för ungdomar firades torsdagen den 19 januari 2023 på Kulttuuritehdas Korjaamo i Helsingfors. Dagen kulminerades med en avslutningsfest där vinnaren/vinnarna av Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen tillkännagavs.

Tävlingen letade efter Finlands bästa modell för att engagera unga och genom tävlingen ville man lyfta fram det kunnande som finns i Finland inom ungdomssektorn och över lag när det gäller att involvera unga. Tävlingsbidrag kunde lämnas in under tiden 9.5-15.11.2022 och totalt 51 bidrag kom in. En intern jury bestående av experter från Utbildningsstyrelsen valde ut 10 finalister bland de inkomna förslagen. Representanter för alla tio finalister har bjudits in av Utbildningsstyrelsen till Bryssel för en studieresa, där de får möjlighet att både berätta om sina egna modeller för engagering och få idéer för att utveckla sin egen verksamhet. Du bekanta dig med alla tio finalistmodellerna här: https://www.oph.fi/sv/europaaret-ungdomar-awards-finlands-basta-engagerare.

Den slutliga vinnaren bland finalisterna utsågs av en expertjury på sju personer, Elina Eerola, sakkunnig i Sitras Nya sätt att påverka-team, Viveca Hagmark, direktör för Folkhälsans förbund, Ahmad Hosseini, sakkunnig inom samhällsfred, Tomi Kiilakoski, ansvarig forskare på Ungdomsforskningsnätverket, Jenna Koikkalainen, erfarenhetsexpert inom barnskyddet, Satu Rantakärkkä, utvecklare av ungdomsvolontärverksamhet, FRK och Lotta Tuominen, Finlands EU-ungdomsdelegat.

Alla finalistkandidater var av hög kvalitet och mycket olika varandra. Av den anledningen bestämde sig juryn slutligen att dela förstaplatsen mellan två modeller. Vinnarna var två riktigt olika aktörer och modeller, som har påverkar på olika plan. Dessa modeller var Mentoring for future-projektet (Ungdomsprojekt) och Nuortenetti (Mannerheims Barnskyddsförbund).

Modellerna är i stort sett motsatser till varandra: Den ena drivs av en stor organisation, den andra av en liten organisation som startats av unga själva. I den ena sker deltagandet ansikte mot ansikte, i den andra i digital form. Den ena är relaterad till fritid, den andra till utbildning. Mentoring for future-projektet tilltalade juryn, eftersom den tar upp ett strukturellt och socialt problem som påverkar ungas liv, och unga själv har skapat denna modell för att tackla detta problem. Modellen ansågs främja samhällsfred och den öppnar också dörrar för andra unga som är intresserade av att påverka i samhället. Nuortennetti, å sin sida, erbjuder både inkludering och delaktighet och alla kan delta enligt sina egna resurser. Unga är engagerade i verksamheten i många olika roller och modellen når ungdomar över hela Finland. Modellen behandlar mycket aktuella teman i ungas liv och i samhället i stort.

Dessutom kunde publiken rösta på sin favorit. Allt som allt blev det 984 röster och vinnaren fick 203 av dem. Mentoring for Future-projektet valdes till publikens favorit.

Alla 10 finalisterna:

1. Mentoring for Future -projektet (ungdomsprojekt)

2. Sijaishuollon haastekisa (Pesäpuu r.f.) 

3. Muuttajat! (Plan International Finland)

4. SKUNK ungdomsstyrd förening – makt på riktigt (SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation)

5. Nuortennetti (Mannerheims Barnskyddsförbund)

6. Nuoret mukaan! – Nuorten vapaaehtoistyö- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen eläinsuojelukentällä (SEY Djurskyddet Finland)

7. Sastamalan yhteisökasvatuksen ja lasten sekä nuorten osallisuuden malli (Sastamala stad/Idrotts- och ungdomstjänster

8. Nuorten osallisuuden kehittäminen kauppakeskus Lippulaivassa (Nuorten Palvelu ry)

9. NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen (NYT! -forskningsprojekt, Tammerfors universitet)

10. Future Mentors programme (Esbo stad)

Bild: Jenny Ekblad

Europaåret för ungdomar söker den bästa modellen för att engagera unga! Finns den i din organisation?

Europaåret för ungdomar bjuder in alla som på något vis har unga med i sin verksamhet att delta i Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen.

Tas ungdomars deltagande på allvar i er organisation? Har ni skapat nya sätt att lyssna på unga? Kanske finns det överraskande situationer och platser där unga kan påverka hos er? Då vill Europaåret för ungdomar höra från er! Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare-tävlingen har lanserats för att lyfta fram det kunnande som finns i Finland när det gäller att involvera och engagera unga. Som namnet säger söker vi den bästa modellen för att engagera unga, samtidigt som vi allmänt vill kartlägga den goda praxis inom engagering av unga som finns i Finland, samt uppmuntra aktörer att vidare utveckla sin egna verksamhet. 

Varför lönar det sig att delta i tävlingen? För att det ger er organisation synlighet och motiverar er att vidareutveckla er verksamhet. De 10 finalistbidragen kommer att bjudas på en studieresa till Bryssel och deras engageringsmodeller kommer att marknadsföras av temaåret. Den slutliga vinnaren av tävlingen får synlighet, berömmelse och ära både i Finland och i Europa.

Vad krävs för att delta? Bara en bra modell för att engagera unga! Att anmäla sitt bidrag kräver inte mycket. Bekanta dig med tävlingens regler här.

Skicka in ditt tävlingsbidrag här.

Tävlingsbidrag kan skickas in fram till 15.11.2022. 

Tilläggsinformation om tävlingen kan fås av temaårets projektchef Anna Peltoniemi, anna.peltoniemi@oph.fi

Samråd med ungdomar vid beredningen av regeringens ungdomspolitiska program

Finlands regering kommer att utarbeta en plan som definierar de viktigaste målen och åtgärderna vad gäller ungdomar under de kommande åren. Planen kallas till regeringens ungdomspolitiska program (förkortas VANUPO). Ministeriet vill involvera ungdomar i utarbetandet av planen.  

Resultat av samrådet

Resultaten av det nationella samrådet med ungdomar har publicerats. Resultatet av samrådet finns på undervisnings- och kulturministeriets hemsida på https://okm.fi/sv/horande-av-unga. (Länken öppnas i en ny flik)

Rapporten finns att läsa här (på finska)!

Sammanfattning av rapporten finns att läsa här (på finska)!


På begäran av undervisnings- och kulturministeriet frågar vi unga i åldern 13-25 år, vad de anser vara viktigt. Vad ska nästa Finlands regering göra för de unga? Enkäten består av bakgrundsfrågor och tre (3) innehållsfrågor. Läs frågorna noggrant! 

Dina svar kommer att användas för att förbereda planen på ministeriet, så dina svar spelar verkligen roll! Svarstiden är fram till 14.10.2022. På basen av enkätsvaren ordnas workshoppar för unga under hösten 2022, då ämnen som är viktiga för unga kommer att diskuteras mer ingående. 

SVARSPERIODEN FÖR UNDERSÖKNINGEN ÄR SLUT, UNDERSÖKNINGEN FÅR ÖVER 7000 SVAR RUNDT FINLAND!

TACK TILL ALLA SOM SVAR!

De preliminära resultaten av samrådsundersökningen finns här

Enkäten genomförs av Kompetenscentret för delaktighet och Nuorten Akatemia. Om du har frågor kan du kontakta: 
 
Antti Ollikainen 
projektkoordinator 
+358 50 3384485 
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi 
Nuorten Akatemia / Kompetenscentret för delaktighet 
 
Marja Pulkkinen 
överinspektör 
+358 2953 30113 
marja.n.pulkkinen@gov.fi 
Undervisnings- och kulturministeriet 

Webbinariet: Ungas delaktighet – en mobbningsförebyggande metod?

Ungas välmående är ett aktuellt tema och en fråga som väcker känslor. Handlar frågan om den unga själv eller är det en samhällelig fråga som vi alla borde ta ställning till? Pia Öhman (Folkhälsan) talar om hur delaktighet kan öka den ungas välmående och kan vara svaret på att få slut på mobbningen i skolorna.

Goda modeller för demokrati- och människorättsfostran sammanställdes i form av berättelser

Projektet Det nuvarande läget för människorätts- och demokratifostran kartlade demokrati- och människorättsfostran som utförts i daghem, skolor och läroanstalter. Information samlades från fler än hundra projekt eller praxis, varav de flesta handlade om demokratifostran.

Genom informationssökningar på Internet och med hjälp av tips från olika aktörer hittades goda praxis som bearbetades till intervjubaserade berättelser. Sammanställningen omfattar exempel på projekt och verksamhet som utförts på finska, svenska och nordsamiska. Det söktes också efter goda exempel från döva och teckenspråkiga barns och ungdomars vardag, men sådana hittades inte.

Totalt sammanställdes 34 berättelser om projekt och goda praxis inom demokrati- och människorättsfostran. Berättelserna är publicerade på Utbildningsstyrelsens webbsida på finska, svenska och nordsamiska. På webbsidan finns även en presentation om temat på finskt teckenspråk.

En positiv slutsats som kan dras utifrån resultatet är att exemplen visade en förståelse för att demokrati- och människorättsfostran inte endast syftar till att öka barns och ungas kompetenser, utan målet är också att skapa utveckling, förändring och lärande i samhället, institutioner och sociala sammanhang.

I flera av de projekt som fokuserade på demokratifostran betonades alla barns och ungas påverkansmöjligheter, men också representativitet och interaktion med beslutsfattare lyftes fram. Flera av projektexemplen strävade till att åstadkomma förändring i den sociala omgivningen eller i samhället i stort.

I projekten som fokuserade på människorättsfostran betonades kunskapsutveckling, uppmärksammandet av människorättsfrämjande verksamhetskulturer i olika lärmiljöer, samt stärkandet av barns och ungdomars egenmakt genom implementering av mänskliga rättigheter. Exemplen var väl i linje med kriterierna i FN:s deklaration om människorättsfostran.

Det som identifierades som oroväckande var att verksamheten ofta var beroende av några enstaka motiverade pedagoger och nådde därmed inte alla barn och unga. Verksamheten är sårbar ifall demokrati, mänskliga rättigheter och rätten att bli hörd intepage1image22409792

integreras i organisationernas verksamhet på ett övergripande, långsiktigt och utvecklande sätt. Samtidigt bör man uppmärksamma värdet av aktiva och engagerade pedagogers arbete och reflektera hur deras arbete kan stödjas och befästas som en del av organisationernas verksamhet.

Projektet genomfördes som en del av det nationella demokratiprogrammet som koordineras av justitieministeriet, samt utbildnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla och arbetet som utförs av styrgruppen för utveckling av demokrati- och människorättsfostran.

Projektet har genomförts av: Ungdomsforskningssällskapet rf. med specialforskare, fil. dr. Anu Gretschel som projektets huvudansvariga expert. Samarbetspartner i projektet var Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf. och kompetenscentrumaktören Koordinaatti, som fungerar inom ramen av Uleåborgs utbildnings- och kulturtjänster. Projektets språk vid sidan om finska var teckenspråk, svenska och nordsamiska.

Information om projektet kan hittas på webbsidan för Nätverket för ungdomsforskning och #Demokrati2025, #Mänskligarättigheter, #Utbildningföralla.

Ytterligare information: Specialforskare, fil.dr. Anu Gretschel, Nätverket för ungdomsforskning. anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi, tel. 040 516 9189.