15-29-vuotiaita vaikuttamaan lainvalmisteluun

Tervetuloa vaikuttamaan lainvalmisteluun!

Yhdistyslaki uudistuu ja perinteisen yhdistystoiminnan rinnalle kaavaillaan kevyempää toimintaryhmämallia. Me Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat olemme saaneet toimeksiannon oikeusministeriöltä selvittää, kokevatko nuoret tällaisen toimintamuodon tarpeelliseksi.

Kysely nuorille, auki 16.4. saakka

Kaikista paras vaihtoehto olisi, että nuoret voisivat tehdä kyselyn vaikkapa ohjatussa toiminnassa. Kysely vie aikaa n. 10 minuuttia. Jokaisen nuoren ääni on tärkeä! Kyselyyn osallistuminen on anonyymiä ja tarkoitettu kaikille 15–29-vuotiaille nuorille. Kysely on auki 16.4.2021 asti.

Halutessaan voi jättää yhteystietonsa ja osallistua neljän 50 €:n GoGift-lahjakortin arvontaan.

Kysely löytyy suomeksi: https://link.webropol.com/s/nuortenaani21
på svenska: https://link.webropol.com/s/ungasrost21
in English: https://link.webropol.com/s/actiongroup

Jos haluatte osallistua haastattelumuotoiseen kyselyyn, niin se olisi myös erittäin toivottavaa ja mahdollista järjestää etäyhteyksillä. Olethan yhteydessä Lauraan , jos kiinnostuit tästä mahdollisuudesta!

Videossa selitetään noin minuutissa, mistä oikein on kyse.
suomeksi tekstitettynä: https://youtu.be/vGVLXOr7lbU
englanniksi tekstitettynä: https://youtu.be/A59Bk4PlAEg

Laura Naumanen
yhteisöpedagogiopiskelija
laura.naumanen(a)humak.fi

YEE-hankkeen kick-off 29.4.2021

YEE-hanke tukee lastensuojelun jälkihuoltoon sekä ilman huoltajaa maahan tulleiden kotoutumislain mukaisiin tukipalveluihin oikeutettujen nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Hanke on valtakunnallinen Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan hanke (ESR TL 5.) ja toteutuu ajalla 1.12.2020–31.5.2023.

Hankkeessa

 • kootaan tietopohjaa palveluista ja nuorten tarpeista valtakunnallisilla tiedonkeruilla kunnista ja kuntayhteistyössä alueiden toimijoiden kanssa,
 • kehitetään yhdessä nuorilähtöisiä ja yhteen sovitettuja palveluita,
 • verkostoidaan toimijoita kehittämistyön äärelle ja valmennetaan toimijoita alan työhön.

YEE-hankkeen päätoteuttaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, osatoteuttajina Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu oy, Helsingin Diakonissalaitos ja Pesäpuu ry.

Tietoa YEE-hankkeesta ja aloitusseminaarista saa markkinoida – vaikutetaan yhdessä nuorten paremman tulevaisuuden puolesta!

Lue THL:n Uutinen hankkeen käynnistymisestä ja jaa tietoa YEE:stä somessa. Tiedotteet THL:n  kanavilla twitterissä ja facebookissa

Tanja Hirschovits-Gerz
Projektipäällikkö, Yhdessä aikuisuuteen Elämässä Eteenpäin (YEE)–hanke
Valtion palvelut, erityispalvelut-yksikkö, Lastensuojelun osaamiskeskittymä
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos
www.thl.fi/yee

Ensimmäisellä kansallisella lapsistrategialla luodaan lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi

Suomeen on valmistunut ensimmäinen kansallinen lapsistrategia. Parlamentaarisessa komiteassa on saavutettu vuoden 2020 aikana yhteinen näkemys yli hallituskausien ulottuvasta lapsi- ja perhemyönteisen Suomen visiosta. 

Strategia perustuu kolmeen pääajatukseen, joilla kunnioitetaan kaikkien lasten oikeuksia, otetaan lapset vahvasti huomioon yhteiskunnassa ja tuetaan lasten hyvinvointia. 

Tavoitteena on kaikkien lasten Suomi

Strategialla luodaan aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. 

Lisäksi lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan niin, että lapset otetaan huomioon johdonmukaisesti kaikessa toiminnassa muiden yhteiskunnan jäsenten rinnalla. Lapset saavat tietoa heille kuuluvista oikeuksista. 

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema turvataan ja heidän tarpeensa tunnistetaan paremmin.

Lapsistrategian toimeenpano varmistaa lasten oikeuksien toteutumisen

Kansallinen lapsistrategia ohjaa hallituskausittain laadittavaa toimeenpanosuunnitelmaa. 

Strategian toimeenpanolla varmistetaan, että kaikkien lasten oikeudet toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti. Lisäksi tuetaan kaikkien lasten osallisuutta ja oikeutta tulevaisuuteen.

Toimeenpanon on oltava poikkihallinnollista ja siihen on osallistettava laajasti yhteiskunnan eri toimijoita, kansalaisyhteiskuntaa sekä eri ikäisiä ja eri väestöryhmiin kuuluvia lapsia ja aikuisia.

Lapsistrategia kattaa kaikki alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret

Kansallinen lapsistrategia koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lisäksi strategiassa ja sen toimeenpanossa otetaan huomioon laajasti perheet, joissa lapset elävät, sekä lapsuuden ja aikuisuuden nivelvaiheessa olevat nuoret aikuiset.

Lapsistrategian yhtenä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten osallisuutta. Lapsille ja nuorille suunnattu tilaisuus lapsistrategiasta järjestetään keskiviikkona 17.3.2021. 

Yhteinen ymmärrys syntyi parlamentaarisessa komiteassa

Parlamentaarinen komitea perusti työnsä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja aiemmin tehtyihin selvityksiin ja valmisteli lapsistrategian yhdessä. Strategian taustalla ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen neljä yleisperiaatetta: syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen ja lapsen osallisuus.

”Olen erittäin tyytyväinen parlamentaarisen komitean yhdessä tekemään työhön ja siihen, että saavutimme yhteisen poliittisen tahdon. Meillä oli selkeä visio siitä, että lapsistrategian avulla Suomesta tehdään kaikkien lapsen oikeuksia kunnioittava maa, jonne on hyvä syntyä ja siellä on hyvä kasvaa”, toteaa komitean puheenjohtajana toiminut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Lisätietoja

lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, p. 0295 161 177, etunimi.sukunimi@vnk.fi

Kansallinen lapsistrategia. Komiteamietintö. (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:8)

Nuortenideat.fi-palvelun esittelykoulutus

Helmikuussa pidettävässä Nuortenideat.fi-palvelun esittelykoulutuksessa käydään läpi palvelua ja sen käyttöönottoa sekä kerrotaan palvelun toiminnan periaatteista. Koulutus järjestetään Teams-ympäristössä.

Nuortenideat.fi- palvelun esittelykoulutus torstaina 25.2.2021 klo 9.00–10.15
    • Mikä on Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelu?
    • Miten palvelu toimii?
    • Kuka voi ottaa Nuortenideat.fi:n käyttöönsä ja miten se tapahtuu?
    • Säännöt ja käyttöehdot
    • Palvelun hyödyntäminen ja käyttöönotto
 
Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 24.2.2021, ilmoittautumislomake. Linkki koulutustilaan lähetetään ilmoittautuneille koulutusta edeltävänä päivänä.

Ilmoittautuminen on avattu: lasten ja nuorten työpajat

Lapsia ja nuoria kuullaan Oikeus oppia –ohjelmassa:  Millainen koulu on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen?  

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää valtakunnallisen lasten ja nuorten kuulemisen osana Oikeus oppia ohjelman valmistelua. Kuuleminen toteutetaan yhteistyössä nuorisoalan Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa. Osaamiskeskuksessa hankkeen toteutukseen osallistuvat Nuorten Akatemia ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.   

Kuulemisen tavoitteena on tuottaa Oikeus oppia -ohjelmalle lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, kuinka yhdenvertaisuus ja koulutuksellinen tasa-arvo toteutuvat kouluissa ja millaisin toimenpitein suomalaisten lasten ja nuorten tasa-arvoista koulutuspolkua voitaisiin lasten ja nuorten mielestä nykyistä paremmin tukea.   

Kuuleminen toteutetaan etäyhteyksin noin 20 koulussa 4.–9.-luokille sekä valtakunnallisesti oppilaskunnille kevään 2021 aikana. Kuulemisella pyritään tavoittamaan monipuolisesti oppilaita erilaisista taustoista ympäri Suomen. Kuulemisessa hyödynnetään osallistavia menetelmiä ja pelillisyyttä. 

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote kokonaisuudessaan.

Haku kuulemisiin on avoin kaikille Suomen 4.-9. luokille ja oppilaskunnille, ja se aukeaa helmikuun aikana tällä verkkosivulla. Kuultavat oppilasryhmät ja koulut valitaan siten, että edustus on mahdollisimman laaja (sosioekonomiset tekijät, ) Jos toivot työpajan ruotsin- tai saamenkielellä, niin mainitse siitä lomakkeessa.  

Oppilasryhmille toteutettavat kuulemiset 

Työpajoja järjestetään yhteensä 20. Mukaan pääsevät luokat valitaan siten, että kokonaisuus on mahdollisimman kattava maantieteellisesti sekä esimerkiksi kieli- ja sosioekonomisten taustojen osalta. Myös ilmoittautumisjärjestys vaikuttaa valintaan.  

Työpajan kesto on 75 tai 90 minuuttia, ja sen etäfasilitoinnista vastaa työpajahankkeen työntekijä. 

Yhdenvertainen koulu -työpajatyöskentelyssä on 

 1. aiheeseen johdattelu opettajan johdolla aktivoivan tehtävän muodossa viikon sisällä ennen työpajaa (kesto noin 30 minuuttia). Opettaja saa ohjeet tähän. 
 2. etäfasilitoitu työpaja 75 tai 90 minuuttia. Opettaja on luokassa apuna ja tukena.     
 3. työpajan purkua luokan ja opettajan kesken (kesto opettajan oman arvion mukaan). Opettaja saa ohjeet tähän. 

Haku on auki perjantaihin 12.3.2021 saakka tai kunnes sopivat koulut ovat löytyneet. Työpajakiertue alkaa kuitenkin jo tätä ennen. Luokkia valitaan mukaan siis jo hakuajan aikana. Olemme yhteydessä ilmoittautuneisiin mahdollisimman pian, viimeistään 17.3. 

Ilmoittautuminen on sulkeutunut.

Suomenkielisten työpajojen lisäksi toteutetaan ruotsin- ja saamenkieliset pajat (molempia noin kaksi). Jos haluat luokkasi osallistuvan ruotsin- tai saamenkieliseen pajaan, voit olla suoraan yhteydessä Reija Arnbergiin, reija.arnberg(a)nuortenakatemia.fi. 

Oppilaskunnan hallitusten/luottamusoppilaiden kuuleminen 

Osana kuulemista järjestetään valtakunnallinen etätyöpaja ylä- ja yhtenäiskoulujen oppilaskuntien edustajille. Mukaan pääsevät koulut valitaan siten, että kokonaisuus on mahdollisimman kattava maantieteellisesti sekä esimerkiksi kieli- ja sosioekonomisten taustojen osalta. Myös ilmoittautumisjärjestys vaikuttaa valintaan.  

Työpaja pidetään 21.4. klo 12.15–14.45. Tämän lisäksi oppilaskunnan ohjaavilta opettajilta edellytetään osallistumista koulutukseen 14.4. Klo 15–15.45. Oppilaskunnille tarjotaan myös pieni ennakkotehtävä aiheeseen perehtymistä varten. 

Työpaja sisältää oman oppilaskunnan edustajien kesken tehtävää työtä oppilaskunnan ohjaajan johdolla sekä yhteistä, etäfasilitoitua työstöä oppilaskuntien välillä. Etätyöpaja toteutetaan Teams-alustalla. Työpajan työskentelykieli on suomi. 

Haku on auki perjantaihin 12.3.2021 saakka. Olemme yhteydessä ilmoittautuneisiin mahdollisimman pian, viimeistään 17.3. 

Ilmoittautuminen on sulkeutunut.

Lisätietoja: 
Palvelumuotoilija Reija Arnberg, reija.arnberg(a)nuortenakatemia.fi 
Asiantuntija Matleena Kosonen Holdgaard, matleena.kosonen(a)opinkirjo.fi 


KUTSU – Joukkorahoitus kuntien uutena osallistavana menetelmänä -seminaari 23.3.2021

Kulttuurifestivaali, liikuntapuisto, hävikkiruokakaappi. Nämä ovat kuntalaisten ideoimia hankkeita, joille he itse keräävät joukkorahoitusta. Ja kunta on mukana tukemassa!

Mitä joukkorahoitus on ja miten kunta voi olla siinä mukana? Miten se hyödyttää niin kuntaa kuin sen asukkaita? Millaisia uusia osallisuuden muotoja se tarjoaa?

Joukkorahoitus tarjoaa kunnille uudenlaisen menetelmän tukea ja rahoittaa asukkaiden omaehtoista toimintaa ja aktiivisuutta.

Joukkorahoitus kuntien uutena osallistavana menetelmänä -seminaari

Aika: 23.3.2021 tiistai klo 13:00-15:00

Paikka: Teams

Ilmoittaudu viimeistään ma 22.3.2021: https://elomake.tampere.fi/lomakkeet/22705

Tervetuloa seminaariin, jossa esitellään joukkorahoitukseen pohjautuvaa osallistuvan rahoituksen mallia. Tampere ja Tuusula ovat kehittäneet ja testanneet sitä yhteistyössä Mesenaatti.me-joukkorahoituspalvelun kanssa 2020-2021.

Seminaarissa esitellään hankkeen tuloksia kuntien ja joukkorahoituskampanjan toteuttaneiden asukkaiden näkökulmasta. Lisäksi kuullaan puheenvuorot joukkorahoituspalvelun asiantuntijoilta sekä mallia seuranneilta tutkijoilta. Onko mallissa jotain, jota voisi hyödyntää sinun kunnassasi?

Merkitse päivä jo nyt kalenteriin! Ohjelma tarkentuu maaliskuun aikana.

Tapahtuma on suunnattu kuntien osallisuus- ja avustustyötä tekeville sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Tapahtuman järjestävät yhdessä Tampereen kaupunki ja Tuusulan kunta sekä Mesenaatti.me -joukkorahoituspalvelu.

Seminaari on osa Sitran rahoittamaa Demokratiakokeilut 2020 -hanketta.

Lisätietoja hankkeesta: https://tampere.fi/joukkorahoitus ja https://tuusula.fi/hybridirahoitus ja Lilli-Nora Siikasmaa, Lilli.Siikasmaa@tampere.fi ja Heidi Hagman, heidi.hagman@tuusula.fi.

Terveisin,
Osallistuva rahoitus -hankkeen tiimi

Nuortenideat.fi-koulutus vaikuttamispalvelun käyttöönotosta

Koordinaatti, osana Osallisuuden osaamiskeskusta sekä Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunaa, järjestää Nuortenideat.fi-palvelun koulutuksen, jossa keskitytään erityisesti siihen, miten Nuortenideat.fi-palvelu voidaan ottaa käyttöön kuntaorganisaatiossa.

Esimerkkinä Nuortenideat.fi-palvelun käyttöönotosta esitellään Kirkkonummen kunta, jossa Nuortenideat.fi otettiin käyttöön lokakuussa 2020. Käyttökokemuksista ja palvelun hyödyntämisestä osallisuustyössä koulutukseen tulee kertomaan Kirkkonummen Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Susanna Järvenpää.
    
Aika: ke 10.2. klo 12.00–14.00
Paikka: verkossa Microsoft Teamsin välityksellä
Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.: Nuortenideat.fi-koulutus 10.2.2021. Saat paluupostina osallistumislinkin.

Koulutuksessa kuulet
* mikä on Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelu ja kenelle se on tarkoitettu
* miten se voidaan ottaa käyttöön kuntaorganisaatiossa – case Kirkkonummi
* millä eri tavoilla palvelua voi käyttää nuorten kuulemisen välineenä.

Tervetuloa mukaan!

www.nuortenideat.fi

TEEHETKI #nuoretjaosallisuus -tietoiskusarja alkaa pian

Kuppi teetä, ole hyvä!

Osaamiskeskusten osallisuuden teemaryhmä tuottaa tietoiskusarjan kattoteemalla nuorten osallisuus. Osaamiskeskusten tietopääoma nuorten osallisuudesta on runsasta, ja kaikki lähestyvät aihetta eri näkökulmista ja kokemuksilla. Siksi asiantuntijapuheenvuorojen tarjonnassa tulee olemaan rikkautta.

Tietoiskusarjalla halutaan tukea kaikkia nuoren parissa toimivia aikuisia, kuten viranhaltijoita, järjestöjen työntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä ja alan opiskelijoita. Ne on suunniteltu lyhyiksi ja teräviksi puheenvuoroiksi herättelemään ajatuksia ja antamaan inspiraatiota omaan työhön.

Tietoiskusarja TEEHETKI #nuortenosallisuus toteutetaan noin kolmen viikon välein perjantaisin klo 13-13.20. Mainokset ja linkit tilaisuuksiin löytyvät Ajankohtaista-palstalta aina noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Ota kuppi teetä, hyvä asento ja tule kuulolle!

Työryhmä

Osallisuuden teemaryhmässä on edustettuna kaikki kuusi nuorisoalan osaamiskeskusta. Työryhmän jäseniä ovat:

 • Juha Leskinen, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
 • Timo Sinivuori, Osaamiskeskus Kentauri
 • Heidi Rosbäck ja Marjo Kenttälä, Osallisuuden osaamiskeskus
 • Miikka Piiroinen, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus
 • Juha Kiviniemi, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
 • Marika Vartiainen, Reetta Kuhmonen ja Marja Snellman-Aittola, Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lapsia ja nuoria kuullaan Oikeus oppia –ohjelmassa

Millainen koulu on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen?

Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.2.2021 11.14
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää valtakunnallisen lasten ja nuorten kuulemisen osana Oikeus oppia –ohjelman valmistelua. Kuuleminen toteutetaan yhteistyössä nuorisoalan Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa. Osaamiskeskuksessa hankkeen toteutukseen osallistuvat Nuorten Akatemia ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.

Kuuleminen on osa Oikeus oppia –ohjelman työryhmän työtä, jossa mm. valmistellaan toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua tunnistettuun eriarvoistumiskehitykseen koulujen sisällä ja koulujen välillä sekä kaupunkien sisällä ja alueiden välillä sekä laatia toimenpide-ehdotuksia keinoista vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa alueellisesti. Työssä huomioidaan demografiakehitys, asuntopolitiikka, aluekehitys ja lähiöiden kehitystyö. Työryhmä luovuttaa väliraporttinsa opetusministerille syyskuussa 2021. 

Kuulemisen tavoitteena on tuottaa Oikeus oppia -ohjelmalle lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, kuinka yhdenvertaisuus ja koulutuksellinen tasa-arvo toteutuvat kouluissa ja millaisin toimenpitein suomalaisten lasten ja nuorten tasa-arvoista koulutuspolkua voitaisiin lasten ja nuorten mielestä nykyistä paremmin tukea.  

Lisäksi tavoitteena on, että kuulemisen kautta saadaan luotua hyviä toimintatapoja ja toteutusmalleja ministeriön käyttöön myöhemmissä lasten ja nuorten kuulemisissa hyödynnettäväksi. 

– On tärkeää, että annamme lapsille ja nuorille itselleen vaikutusmahdollisuuksia heitä koskeviin päätöksiin ja linjauksiin. Lapsilla ja nuorilla on paras asiantuntemus siitä, millä tavalla yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat koulussa lasten ja nuorten näkökulmasta, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.

– Nyt käynnistyvän kuulemisen avulla kehitämme ministeriössä myös laajemmin lasten ja nuorten osallistamisen välineitä ja mahdollisuuksia. Kannustan lämpimästi luokkia ja oppilaskuntia osallistumaan kuulemiseen!

Kuuleminen toteutetaan etäyhteyksin 4.-9. -luokille noin 20 eri koulussa sekä oppilaskunnille valtakunnallisesti kevään 2021 aikana. Kuulemisella pyritään tavoittamaan monipuolisesti oppilaita erilaisista taustoista ympäri Suomen. Kuulemisessa hyödynnetään osallistavia menetelmiä ja pelillisyyttä.

Hakulomakkeet luokille ja oppilaskunnille (aukeavat 12.2.)  

Lisätietoja:

 • opetusneuvos Minna Polvinen OKM (Oikeus oppia –ohjelma), puh. 02953 30262
 • ylitarkastaja Marja Pulkkinen OKM, puh. 02953 30315

Kuulemispajat ja menetelmät:   

Oikeus oppia –ohjelma
– – –
Nuorten Akatemia on osallisuutta edistävä yhteistyöorganisaatio, joka tarjoaa nuorille monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Nuorten Akatemian toiminnan tuloksena nuorilla on mahdollisuus osallistua, oppia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään. Nuorten Akatemian taustalla ovat Suomen suurimmat nuoriso- ja liikuntajärjestöt. 

Kehittämiskeskus Opinkirjo on lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, jonka perustehtävä on tukea kouluja niiden kehittymisessä jäsentensä oppimista ja hyvinvointia synnyttäviksi oppimiskeskuksiksi. Se luo tutkimustietoon pohjautuvia käytännöllisiä ratkaisuja opettajille ja ohjaajille sekä muille lasten ja nuorten parissa toimiville. Opinkirjon taustaorganisaatiot edustavat lapsi- ja nuorisotyön sekä opetusalan järjestöjä. 

Nuorten osallisuutta käsitellään Demokratiakorjaamossa, ilmoittaudu!

Kolmatta kertaa järjestettävä Demokratiakorjaamo pidetään keskiviikkona 17.2.2021 klo 13–16 Zoomissa – ilmoittaudu mukaan!

Demokratiaa haastavat tällä hetkellä päivänpoliittisten tapahtumien lisäksi pidemmän aikavälin haasteet, kuten ilmastonmuutos. Lisäksi osa kansalaisista jää kokonaan sivuun yhteisestä päätöksenteosta ja etenkin nuoret kokevat, ettei politiikka nykymuodossaan ole heitä varten. Mitä tehdä?

Demokratiakorjaamo kutsuu kaikki demokratiasta kiinnostuneet kuulemaan huippututkijoiden näkemyksiä demokratian ajankohtaisista haasteista sekä keskustelemaan käytännön kokeiluista, joilla haasteita voidaan ratkaista.  Järjestäjinä ovat neljä strategisen tutkimuksen neuvoston demokratiahanketta: ALL-YOUTHBIBUPALO ja CORE.

OHJELMA

12.45 Osallistujien mahdollista tulla testaamaan yhteydet
13.00 Tervetuloa! Päivän ohjelma
13.15 Keskustelu: Demokratian ajankohtaiset haasteet 

Miten ilmastokriisiä koskevia päätöksiä tehdään niin, että ne ottavat huomioon myös tulevien sukupolvien oikeudet? Miten nuorten kasvava kiinnostus politiikkaa kohtaan muuttuu aidoiksi osallistumismahdollisuuksiksi? Miten suomalaiseen ympäristöpäätöksentekoon saataisiin enemmän rajat ylittävää yhteistoimintaa? Miten demokratiakokeiluista voidaan oppia?

Keskustelemassa professori Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto, ALL YOUTH-hanke), tutkijatohtori Titiana Ertiö (Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus, BIBU-hanke), erikoistutkija Simo Kyllönen (Turun yliopisto, PALO-hanke), professori Lasse Peltonen (Itä-Suomen yliopisto, CORE-hanke.) Keskustelun vetää toimittaja Reetta Räty.

14.00–14.10  Tauko
14.10 Miksi demokratiakokeiluja tarvitaan ja miten niitä tehdään – kokeiluoppaan esittely
Vanhempi asiantuntija Julia Jousilahti, Demos Helsinki
14.30 Demokratiatori – ratkaisuja demokratian ajankohtaisiin haasteisiin
Demokratiatorilla on esillä kahdeksan kiinnostavaa demokratiakokeilua. Mukana on myös kokeilujen toteutukseen osallistuneita sidosryhmiä kertomassa kokemuksistaan. 

Virtuaalisella torilla järjestetään kaksi, 30 min kestävää kierrosta. Yhteen pienryhmään mahtuu kerrallaan 10 osallistujaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • Digiraati (Kaisa Väänänen & Jari Varsaluoma, ALL YOUTH) 
 • Ilmastolain kuuleminen  (Mikko Hautakangas, BIBU) 
 • Kansalaisenergia-areena (Lasse Peltonen, CORE) 
 • Turku keskustelee -kansalaispaneeli (Kaisa Herne, PALO.) 
 • Nuoret konfliktien sovittelijoina: Environmental collaboration and conflict-kurssi (Antti Erkkilä & Juha Kotilainen,  ALL-YOUTH, CORE, MAKUTANO) 
 • Osallistuva budjetointi (Pekka Tuominen & Titiana Ertiö, BIBU) 
 • Yhteistoiminnallinen prosessi Jyväskylän metsäohjelman valmistelussa (Emma luoma, CORE) 
 • Demokratiaa verkossa: kansalaiskeskustelu Satakunnan tulevaisuudesta  (Mikko Leino, PALO)

15.40 Loppusanat
15.45 Mahdollisuus jäädä virtuaalisille loppukahveille keskustelemaan vapaasti muiden osallistujien kanssa

Ilmoittaudu Demokratiakorjaamoon 15.2. mennessä täällä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgTV9fqViuJ1xsHIZ4VKCpQV1-q1VwJsxv6N_NFjBjC4R3wA/viewform. Linkki ja ohjeet tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille.
Lisätietoja ja kokeilujen esittelyt: https://bibu.fi/demokratiakorjaamo-2021/ 
Lisätietoa Demokratiakorjaamosta antaa Julia Jousilahti (julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 040 722 4931)