Osallisuuden teehuone: Osallisuus nuorten harrastuksissa ja järjestötoiminnassa

Kuppi teetä, ole hyvä! 

Kevään viimeisellä teehuoneella tarkastellaan nuorten osallisuutta harrastuksissa ja järjestötoiminnassa. Teehuoneella teemaa taustoitetaan nuorten Tulevaisuusraporttiin 2021 vastanneiden nuorten kokemuksilla osallisuudesta järjestötoiminnassa ja harrastuksissa. Kentaurin Teehuoneella pohditaan myös sitä, millaisia eri osa-alueita osallisuudella on järjestötoiminnassa. Teekupin oheen tarjoillaan myös Kentaurissa kehitettyjä mittareita nuorten osallisuuden kokemuksen mittaamiseen. Lisäksi tarjolla on myös kokemuksia siitä, millaisia haasteita osallisuuden mittaamisessa voi tulla vastaan. 

Teehuoneella nuorten järjestötoiminnan osallisuuden kysymyksiin ohjaavat Kentaurin asiantuntijat Marion Fields Sivikseltä ja Eeva Sinisalo-Juha Humakista.

Teehuoneen diaesitys:

Osallisuuden teehuoneet ovat jatkoa aiemmille TEEHETKI #nuoretjaosallisuus -tietoiskuille. Teehuoneella maistellaan osallisuuden moniulotteisia näkökulmia. Aluksi kuullaan asiantuntijan puheenvuoro, minkä jälkeen aiheeseen syvennytään yhdessä keskustellen.

Kurkkaa myös menneiden Teehetkien tallenteet.

Tutkimus: Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus kaipaa jäntevyyttä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia 17.4.2023 – Tiedote 175/2023

Kysymykset ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumisesta ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. On myös selvää, etteivät demokratia ja ihmisoikeudet pysy yllä tai toteudu, ellei niitä kannatella, edistetä tai niistä keskustella. Näin todetaan 17. huhtikuuta julkaistussa tutkimuksessa, jossa selvitettiin demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteutumista käytännössä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja opettajankoulutuksessa.

Lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden mukaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta voisi olla nykyistä enemmän, toiminnallisempana, iän varttuessa syvemmälle mennen ja ajankohtaisiin asioihin muutosotteella tarttuen. Lisäksi kaivataan enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Opettajankoulutuksessa kyseiset sisällöt vaihtelevat liikaa yksiköittäin.

Enemmän huomiota opettajankoulutukseen, koordinointiin ja oppijoiden rooliin arvioijina

Tutkimuksen tulokset tiivistyivät kolmeen suositukseen.

 1. Valtakunnallisen ohjelman luomiseen raamittamaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteiden asettelua, koordinointia ja niihin liittyvää resursointia.
 2. Oppijoiden huomiointiin demokratia- ja ihmisoikeustilanteen sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen arvioijina ja kehittämistoimenpiteiden toteuttajina.
 3. Opettajankoulutuslaitosten kannustamiseen sisällyttämään demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen opintoja osaksi kaikille pakollisia opintoja.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Erikoistutkija, FT Anu Gretschel, Nuorisotutkimusseura ry., p. 040 516 91 89, anu.gretschel(at)nuorisotutkimus.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus Suomessa : Tilannekuva ja suositukset 2023

Osallisuuden osaamiskeskus NUORI2023-messuilla, tule moikkaamaan!

Osallisuuden osaamiskeskus osallistuu NUORI2023-messuille. Messupisteemme löydät Nuori-messuilla numerolla 55. Tässä tärppiblogissa kerromme, miksi kannattaa pysähtyä pienten tarjoilujen lisäksi kannattaa pysähtyä jutulle! Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen omaan ympäristöön toteutuu hyvin usein aikuisten asettamissa raameissa. Toimintamallit nuorten mukaan ottamiseen päätöksentekoon vaihtelevat Suomessa suuresti. Osallisuuden osaamiskeskus on edistänyt nuorten osallisuutta viimeisen kolmen vuoden aikana julkishallinnossa törmäyttämällä kunnissa nuoria ja viranhaltijoita ja päättäjiä ja auttanut kuntia ympäri Suomen luomaan nuorilähtöisiä toimintamalleja.

Esittelemme messupisteellä kokemuksia oikeusministeriön uudesta Digiraati-alustasta.

Digiraati on verkkopalvelu, jossa voit osallistua keskusteluun erilaisista ajankohtaisista aiheista. Palvelun tarkoituksena on tarjota kaikille alle 29-vuotiaille nuorille yhdenvertainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Palvelu on oikeusministeriön hallinnoima ja tällä hetkellä kehitysvaiheessa.

Osallisuuden osaamiskeskus toteuttaa digiraatikeskusteluja nuorille ja avustaa järjestöjä ja julkisia toimijoita kuten kuntia ja ministeriöitä Digiraadin käyttöönotossa. Messupisteellä kerromme kokemuksia Digiraadeista sekä tuomme nuorten ääntä aiheista, joista Digiraadeissa on keskusteltu.

Digiraadin käyttöönoton itseopiskelumateriaali julkaistaan Nuoripäivien jälkeen 24.4.!

Tavoitteena parantaa päättäjien ja viranhaltijoiden kykyjä ottaa nuoret mukaan päätöksentekoon ja vahvistaa nuorten vaikuttamisen taitoja

Olemme kouluttaneet kuntien johtavia viranhaltijoita ja päättäjiä nuorten osallisuuden edistämisessä sekä fasilitoineet yhteiskehittämistyöpajoja, joissa nuoret ja kuntien viranhaltijat ja päättäjät ovat yhdessä kehittäneet ratkaisuja osallisuuden edistämiseen. Lisäksi olemme tukeneet ministeriöitä nuorten kuulemisessa valtakunnallisesti.

Yhtenä osaamiskeskuksen tavoitteena on myös vahvistaa nuorten taitoja vaikuttaa sekä kerätä 1000 ratkaisua nuorilta päättäjille. Messupisteellä esittelemme, mitä ratkaisuja nuoret ovat nostaneet ja mitä kokeiluja päättäjät ja nuoret yhdessä ovat kunnissa lähteneet toteuttamaan!

Messupisteellämme pääset keskustelemaan nuorten osallisuuden edistämisestä.

Jos sinua kiinnostaa Digiraadin kokeileminen omassa organisaatiossasi, tarvitset tukea nuorten osallisuuden edistämiseen omassa organisaatiossasi tai vinkkejä ja kokemuksia kuinka nuorten ääni kuuluu paremmin päätöksenteossa, tule moikkaamaan meitä NUORI2023-messuilla!

Lisätietoa:

Antti Ollikainen
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi
+358 50 3384485

Pirjo Kovalainen
pirjo.kovalainen@ouka.fi
+358 44 703 8303

Henriika Lassinharju
henriika.lassinharju@redcross.fi
+358 40 1685728

Kuva: Antti Närhi /Allianssi ry

Osallisuustyökalukooste – Osaamiskeskusten digityökaluja osallisuuteen

1. Osallisuustestit

 • Nuorten osallisuuden laatukriteerit (Osallisuuden osaamiskeskus). Lue lisää täältä.

 • Osallisuusmittari (Kentauri). Lue lisää täältä.

 • Osallisuusindikaattori (THL). Lue lisää täältä.

 • Osallisuustesti (THL). Lue lisää täältä.

2. Oman toiminnan arviointityökalut

 • Noste-itsearviointityökalu (Osallisuuden osaamiskeskus). Lue lisää täältä.

 • ARVI – vammaisten nuorten tarpeita palvelevan nuorisotyön itsearviointityökalu (Kanuuna). Lue lisää täältä.

 • NEMI – nuorisotyön ekologiset arvot –mittari (Kentauri). Lue lisää täältä.

 • Nuorisotyön arviointikriteeristä (Kanuuna). Lue lisää täältä.

3. Osallisuuskoulutukset

 • Osallisuuden resepti –verkkokoulutukset (Osallisuuden osaamiskeskus). Lue lisää täältä.

 • Lapsen oikeudet – Osallisuus ja osallistuminen (eOppiva ja kansallinen lapsistrategia). Lue lisää täältä.

4. Vaikuttamisen ja kuulemisen välineet

 • Urppaby – kaupunkiympäristön vaikuttamiskanava Seppo-peliympäristössä (Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura). Lue lisää täältä.

5. Apuvälineet nuorille

 • Osaamiskiekko (Kentauri). Lue lisää täältä.

6. Tunnustukset

 • Kentaurin osaamismerkit vapaaehtoisille nuorille (Kentauri). Lue lisää täältä.

7. Nuorisotilastoja

 • Sovari-vaikutusmittari (Into). Lue lisää täältä.

 • Kysely toiminnassa mukana oleville nuorille (Kanuuna). Lue lisää täältä.

Koonnut Mikko Sääskilahti maaliskuussa 2023.

Ilmastonmuutos, mielenterveyskriisi sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat nuorten mielestä tärkeimpiä ratkaistavia haasteita tulevaisuudessa

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Osallisuuden osaamiskeskuksen teettämän nuorten kuulemisen tulokset julkistettiin 14.3.2023. Kuuleminen oli osa valtakunnallisen nuorisotyön- ja politiikan ohjelman eli VANUPOn valmistelua ja tuloksia käytetään ohjelman valmistelutyön tukena vuoden 2023 aikana.

Kuuleminen kohdistettiin 13–25-vuotiaisiin nuoriin, jotka pääsivät vaikuttamaan vastaamalla kyselyyn suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai venäjäksi. Kyselyyn vastasi 7081 nuorta ympäri Suomen. Kyselyn lisäksi järjestettiin yhteensä 24 kuulemistyöpajaa yläkouluissa, lukioissa, ammattioppilaitoksissa sekä nuorten työpajoilla suomeksi ja ruotsiksi. Työpajoihin osallistui puolestaan noin 350 nuorta.

Nuorten terveiset päättäjille painottavat ilmastonmuutoksen pysäyttämistä ja parempaa tukea aikuisilta

Kyselyyn vastanneiden nuorten mielestä tärkeimmiksi seuraavan hallituksen ratkaistaviksi haasteiksi nousevat

 • ilmastonmuutos (41% vastaajista),
 • nuorten syrjäytyminen (31% vastaajista) sekä
 • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (25% vastaajista).

Ilmastonmuutos ja maailmanpoliittinen tilanne korostuvat alaikäisillä ja yläkoulussa olevilla kyselyyn vastanneilla. Yli 18-vuotiaiden ja lukiossa ja korkea-asteella opiskelevien kohdalla tärkeäksi ratkaistavaksi haasteeksi nousee erityisesti terveyspalveluihin pääseminen. Kaksivaiheisessa kuulemisessa toteutettiin kyselyn jälkeen työpajamuotoisia nuorten kuulemisia. Työpajojen aiheet nousivat kyselytulosten pohjalta. Näissä keskityttiin nuoria eniten pohdituttaviin aiheisiin jotka käsittelivät ilmastokriisiä, yhteisöllisyyttä, terveyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, työelämää sekä taloutta.

Kuulemisen tulosten koko raportin pääset lukemaan opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta osoitteesta www.okm.fi/nuorten-kuuleminen. Sivustolta löydät myös helposti nuorten esiin nostamat teemat sekä heidän kommenttinsa.

Raportin tiivistelmä löytyy myös Nuorten Akatemian sivuilta ja lisätietoa kuulemisen toteutuksesta saat Nuoret ja osallisuus -sivustolta.

Osallisuuden teehuone 23.3. järjestetään osana Uusi koulu-seminaaria: Ilmoittaudu mukaan 17.3. mennessä

Kuppi teetä, ole hyvä!

Tervetuloa Teehuoneelle 23.3. klo 12:30-14 kuulemaan ja keskustelemaan nuorten osallisuudesta!

Seuraava Teehuone järjestetään osana Uusi koulu -seminaaria, joka on tarkoitettu kaikille koulujen ja oppilaitosten monialaisten kasvattajayhteisöjen jäsenille sekä yhteisöjen johtajille. Uusi koulu -seminaarin toteuttavat Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. Olet tervetullut osallistumaan koko seminaaripäivään, mutta voit osallistua myös vain tähän kyseiseen Teehuone-työpajaan. Työpaja järjestetään etäyhteyksin.

Ilmoittautuminen ja osallistumislinkki

Ilmoittaudu Teehuone -työpajaan tästä 17.3. mennessä. Valitse ilmoittautumislinkistä etäosallistuminen, jonka jälkeen voit valita työpajan numero 6. Osallisuuden edistämisen toimintamallit ja hyvät käytännöt kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavassa nuorisotyössä. Saat ennen seminaaria sähköpostiisi linkin, josta pääset osallistumaan työpajaan.

Teehuone-työpajan sisältö ja alustajat

Osallisuuden kokemuksella on merkittävä vaikutus nuoren hyvinvoinnille sekä yhteisöön ja opintoihin kiinnittymiselle. Miltä osallisuuden kokemus tuntuu? Millaiset pienet asiat ja teot vahvistavat osallisuuden kokemusta? Miten voin omasta roolistani käsin edistää nuorten osallisuutta kouluyhteisössä?

Työpajassa käsitellään hyviä käytäntöjä, koko kasvattajayhteisön sitouttamisen merkitystä osallisuuden edistämiseksi sekä nuorten vertaissuhteiden vahvistamiseksi. Saat vinkkejä monialaisen yhteistyön osaajilta sekä tietoa ja tukea osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen omasta ammattiroolistasi käsin.

Alustamassa ovat osaamiskeskus Nuoskan asiantuntijat Heikki Korhonen / Opinkirjo, Ninni Parviainen / Kanuuna, Maija Mahon & Hannele Sorri / Vantaan kaupunki.

Osallisuuden teehuoneet ovat jatkoa aiemmille TEEHETKI #nuoretjaosallisuus -tietoiskuille. Teehuoneella maistellaan osallisuuden moniulotteisia näkökulmia. Aluksi kuullaan asiantuntijan puheenvuoro, minkä jälkeen aiheeseen syvennytään yhdessä keskustellen.

Kurkkaa myös menneiden Teehetkien tallenteet.

INVITATION: Webinar on child and youth participation: Focus on decision-making processes at local, regional and national level 

Time: Wednesday 22nd of March 2023, 1.00-3.30 PM (CET)

Place: Online (Teams)

Registration by 20th of March at: https://link.webropolsurveys.com/S/792068B14EB8A4DC

Language: English

What do children and young people want from decision-makers? They want not only to be heard by those with the power to take decisions that affect them, but for their voices to have real influence on those decisions. 

This European webinar will explore what needs to change to create more meaningful participatory spaces for children and young people. It will offer examples of processes and structures at national and local governmental levels that do exist within Europe to offer children and young people real influence in their lives.  The webinar will provide opportunities for professionals working with and for children, child participation experts and anyone who needs knowledge and skills on child participation to share and learn from each other about what works and why.

Keynote by Gerison Lansdown: Do we really care about the views of children and young people? Reflections on progress on implementing Article 12 in government decision-making. Gerison Lansdown is an international child rights consultant and advocate, who has written and published extensively on children’s rights, including on the issue of children’s participation. She is an adjunct professor at University College Cork, and the University of Carleton, Canada. 

The keynote will be followed by examples on child participation in different Member States of the Council of Europe. 

Further information on the agenda and speakers of the webinar will follow shortly. 

You are warmly welcome to the webinar and to share this invitation with your colleagues and other relevant networks!

For further details, please contact:
Liisa Männistö, Senior Specialist
Ministry of Justice, Finland
Unit for Democracy and Elections
liisa.mannisto@gov.fi

The webinar will be organized as part of the CP4 Europe – Strengthening National Child Participation Frameworks and Action in Europe (EU-CoE Joint Project) by the Ministry of Justice of Finland in collaboration with the Council of Europe.

Osallisuuden vahvistajat -verkoston kevät 2023

Osallisuuden vahvistajat -verkosto kokoontuu etänä Teamsissa 13.3. klo 14.00 alkaen. Aiheena on vaalit, äänestäminen ja nuoret. Tule mukaan!

Nuori23-tapahtumassa tapaamme livenä. Keskiviikkona 19.4. klo 9.00 – 10.00 teemana on nuorten valtakunnallinen osallistuminen ja siihen liittyvät osallisuuden mallit. Lisätietoa tapaamisesta seuraa lähempänä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätietoja tiina.karhuvirta@opinkirjo.fi

Osallisuuden vahvistajat -FB-ryhmä

Linkit julkaistaan FB-ryhmän lisäksi  https://opinkirjo.fi/tapahtumat/

Euroopan nuorisovuoden Awards – Suomen parhaat osallistajat -kilpailun voitto selvillä

Euroopan nuorison teemavuoden päätöstapahtumaa vietettiin torstaina 19.1.2023 Kulttuuritehdas korjaamolla Helsingissä. Päivä huipentui päätösjuhlaan, jossa Euroopan nuorisovuoden Awards – Suomen parhaat osallistajat-kilpailun voittaja(t) julkistettiin. Kilpailun ensimmäisen sijan jakoivat Mentoring for Future -hanke (Nuorisohanke) sekä Nuortennetti (Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Kilpailussa etsittiin Suomen parasta nuorten osallistamisen mallia ja sen kautta haluttiin nostaa esiin suomalaista osaamista nuorten osallistamisessa. Kilpailuehdotuksia sai jättää aikavälillä 9.5-15.11.2022 ja niitä tuli yhteensä 51 kappaletta. Opetushallituksen asiantuntijoista koostuva sisäinen raati valitsi tulleista ehdotuksista 10 finalistia. Kaikkien kymmenen finalistin edustajat on kutsuttu Opetushallituksen toimesta Brysseliin opintomatkalle, jossa he saavat mahdollisuuden sekä kertoa omista osallistamisen malleistaan, että saada ideoita oman toimintansa kehittämiseen. Voit tutustua tarkemmin kaikkiin kymmeneen finalistimalliin täällä: https://www.oph.fi/fi/euroopan-nuorisovuoden-awards-suomen-parhaat-osallistajat.

Finalisteista lopullisen voittajan valitsi seitsemänhenkinen ulkopuolinen raati johon kuuluivat Elina Eerola, Sitran asiantuntija Uudet vaikuttamisen tavat-tiimissä, Viveca Hagmark, toiminnanjohtaja Folkhälsans förbund, Ahmad Hosseini, yhteiskuntarauhan asiantuntija, Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija, Jenna Koikkalainen, lastensuojelun kokemusasiantuntija, Satu Rantakärkkä, nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, SPR sekä Lotta Tuominen, Suomen nuorten EU-delegaatti. 

Kaikki finalistiehdokkaat olivat korkealaatuisia ja keskenään hyvin erilaisia. Tästä syystä raati lopulta päätyi jaettuun ensimmäiseen sijaan ja voittajiksi valittiin kaksi erilaista toimijaa ja mallia, jotka vaikuttavat eri koossa ja eri tasoilla. Nämä olivat Mentoring for future-hanke (Nuorisohanke) sekä Nuortennetti (Mannerheimin Lastensuojeluliitto).

Mallit ovat pitkälti vastinpareja toisilleen: Toinen on ison organisaation malli, toinen pieni ja nuorten itsensä aloittama malli.  Toisessa osallisuus toteutuu kasvokkain, toisessa digimuodossa. Toinen liittyy vapaa-aikaan, toinen koulutukseen. Mentoring for future-hanke puhutteli, sillä se puuttuu rakenteelliseen ja yhteiskunnalliseen ongelmaan, joka vaikuttaa nuorten elämään, ja tätä ongelmaa on itse lähdetty konkreettisesti ratkomaan nuorten toimesta. Malli nähtiin yhteiskuntarauhaa edistävänä ja se avaa ovia myös muille yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille.  Nuortennetti taas tarjoaa sekä osallisuutta että osallistumista ja jokainen voi osallistua omien voimavarojensa mukaan. Nuoret ovat mukana toiminnassa monessa eri roolissa ja malli tavoittaa nuoria ympäri Suomen. Malli käsittelee erittäin ajankohtaisia teemoja nuorten elämässä ja yhteiskunnassa yleisesti.

Lisäksi yleisö sai äänestää omaa suosikkiaan. Kaiken kaikkiaan ääniä tuli 984 kappaletta ja voittaja sai näistä 203 kappaletta. Yleisön suosikiksi valittiin Mentoring for Future-hanke.

Kaikki 10 finalistia:

1. Mentoring for Future -hanke (Nuorisohanke)

2. Sijaishuollon haastekisa (Pesäpuu ry) 

3. Muuttajat! (Plan International Suomi)

4. SKUNK ungdomsstyrd förening – makt på riktigt (SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation)

5. Nuortennetti (Mannerheimin Lastensuojeluliitto)

6. Nuoret mukaan! – Nuorten vapaaehtoistyö- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen eläinsuojelukentällä (SEY Suomen eläinsuojelu)

7. Sastamalan yhteisökasvatuksen ja lasten sekä nuorten osallisuuden malli (Sastamalan kaupunki/ Liikunta- ja nuorisopalvelut)

8. Nuorten osallisuuden kehittäminen kauppakeskus Lippulaivassa (Nuorten Palvelu ry)

9. NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen (NYT! -tutkimushanke, Tampereen yliopisto)

10. Future Mentors programme (Espoon kaupunki)

Kuva: Voittajamallien edustajat vasemmalta Nuortennetin Kaisa Önlen, Eve-Linda Lassila, Suvi Myllärniemi ja Paula Aalto sekä Mentoring for future-hankkeen Salaado Qasim ja Faisa Qasim. (Kuvaaja Jenny Ekblad)

Osallisuuden teehuone: Osallisuuden edistämisen toimintamallit ja hyvät käytännöt kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavassa nuorisotyössä

Kuppi teetä, ole hyvä!

Teehuone 23.3. järjestettiin osana Uusi koulu -seminaaria, joka oli tarkoitettu kaikille koulujen ja oppilaitosten monialaisten kasvattajayhteisöjen jäsenille sekä yhteisöjen johtajille. Työpajassa käsitellään hyviä käytäntöjä, koko kasvattajayhteisön sitouttamisen merkitystä osallisuuden edistämiseksi sekä nuorten vertaissuhteiden vahvistamiseksi. Saat vinkkejä monialaisen yhteistyön osaajilta sekä tietoa ja tukea osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen omasta ammattiroolistasi käsin.

Uusi koulu -seminaarin toteuttivat Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia. 

Alustamassa ovat osaamiskeskus Nuoskan asiantuntijat Heikki Korhonen / Opinkirjo, Ninni Parviainen / Kanuuna, Maija Mahon & Hannele Sorri / Vantaan kaupunki.

Katso tästä 23.03.2023 Teehuoneen esitykset:

Teehuoneen Sway-esitys

Osallisuuden teehuoneet ovat jatkoa aiemmille TEEHETKI #nuoretjaosallisuus -tietoiskuille. Teehuoneella maistellaan osallisuuden moniulotteisia näkökulmia. Aluksi kuullaan asiantuntijan puheenvuoro, minkä jälkeen aiheeseen syvennytään yhdessä keskustellen.

Kurkkaa myös menneiden Teehetkien tallenteet.